Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği programı Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Bölümlerinden oluşur.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde bilişim teknolojileri, bilgisayar bilimi ve mimarisi, tasarım ve algoritma analizi, programlama dilleri gibi Bilgisayar bilimi ve mühendisliği ana alanları üzerinde durulmaktadır. Bu bölümden mezun olanların olasılık kuramı ve istatistik, temel mühendislik bilimleri, matematiğin bu mühendislik alanındaki uygulamaları, karmaşık elektronik cihazların tasarımı ve analizi için gerekli mühendislik bilimleri, yazılım ve bu yazılımların işletilmesi için gerekli donanım bileşenleri ile teorik bilgisayar bilimleri konularında nitelikli yeterliliğe sahip olmaları hedeflenmektedir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde ise bilginin elde edilmesi, saklanması, iletilmesi, modellenmesi, işlenmesi, ve kullanımına ait temel ve ileri kuramlar ile bunların uygulamaları üzerinde durulmaktadır. Bu bölümden mezun olanların bilişim sistemleri alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, üretici, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, kendi kendine öğrenebilen ve hayat boyu öğrenme düşüncesine sahip, sorumluluk alabilen, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürebilen, etik kurallara uyan ve uzmanlık alanlarında nitelikli yeterliliğe sahip olmaları hedeflenmektedir

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri
1- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahip olmasına ek olarak bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2- Verileri analiz etme ve yorumlama becerisinin yanı sıra, deney tasarlama ve deney yapma yeterliliği ile bu yeterliliklerini kullanarak karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme (uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama) becerisi.

3- Karmaşık bir sistemi / süreci / cihazı / ürünü; ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5- Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6- Bireysel çalışma da dahil olmak üzere disiplin içi ve çok disiplinli takım içerisinde etkin biçimde çalışabilme becerisi. .

7- Etkin iletişim becerisi.

8- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.

9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

10- Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve bu bilinç ile mesleki davranışlarını yönlendirme becerisi.

11- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

12- Ekonomik, çevre, küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik uygulamalarının etkilerini kavrayabilme ile mühendislik çözümlerinin bu boyutlardaki sonuçlarını kavrayabilme becerisi.

13- Değişik karmaşıklık düzeyindeki yazılım sistemlerinin oluşturulmasında; analiz, tasarım ve geliştirme ilkelerini uygulama becerisi.


AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ DERS PLANI


I.DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG101

İngilizce I

6

TEM101

Doğa, Bilim, İnsan I

6

TEM103

Toplum, Bilim, İnsan I

6

TAR101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

(Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

6

TUR101

Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)    

6

30

 

II. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG102

İngilizce II

6

TEM102

Doğa, Bilim, İnsan II

6

TEM104

Toplum, Bilim, İnsan II

6

TAR102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

(Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

6

TUR102

Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

6

30

 

III. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH201

Matematik I

Fonksiyon tanımı ve bazı özel fonksiyonlar, limit ve süreklilik. Türev, türev uygulamaları, belirsiz integral, integral alma yöntemleri, belirli integral ve uygulamaları.

5

MUH200

Mühendislik Fakülte Dersi

Bu dersin amacı, öğrencilere yazılım/bilgisayar mühendisliğinin prensipleri hakkında temel bilgileri vermektir. Derste, bir yazılım geliştirme projesinde mevcut olan tüm aşamalar hakkında genel bilgiler verilerek, öğrencinin yazılım geliştirme hakkında genel bir bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Mühendislik, yazılım, bilgisayar, sistem mühendisliği ve sistem kavramlarını açıklayabilecekler, Yazılımda süreç kavramını ve yazılım süreç modellerini tanımlayabilecekler, Yazılım gereksinimlerini seçebilecekler, Yazılım tasarımı ve mimarisi kavramlarını tanımlayabilecekler, Yazılım doğrulama ve geçerliliğin sınanması kavramlarını öğrenebileceklerdir.

5

FZK201

Fizik I Birimler

Fiziksel Nicelikler ve Vektörler, Kinematik, Newton'un Hareket Yasaları, Newton Yasalarının Uygulaması, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Momentum, İtme ve Çarpışma, Dönme Hareketinin Kinematiği, Dönme Hareketinin Dinamiği, Kütleçekim, Periyodik Hareket

5

YAZ201

Programlamaya Giriş

Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows), internet ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, Powerpoint) temel seviyede kullanım becerilerini verilmektedir. Ayrıca C programlama diline dair temel kavramlar üzerinden öğrencilere genel bir programlama ve algoritmik düşünme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda temel algoritma bilgisi, C ile programlamaya giriş, yapısal program geliştirme, kontrol yapıları, fonksiyonlar, girdi/çıktı, diziler ve dosya işlemleri ele alınan temel konulardandır.

5

YBS203

İstatistik ve Olasılığa Giriş

İstatistiksel analizin teorik temelini oluşturan temel kavramların uygulamalı olarak ele alınacağı bu derste öğrencilerin istatistiksel akıl yürütmenin ana ilkelerini öğrenmeleri sağlanacaktır. Örnekleme, çeşitli dağılımların özellikleri ve nasıl kullanılabilecekleri, temel istatistiksel analizler açık kaynak kodlu R programı ile birlikte öğretilecektir. Ders kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar işletmelerin çağdaş sorunları ve bu sorunlara yönelik kantitatif çözüm tekniklerini içerecektir.

4

ENG201

İngilizce III

6

30

 

IV. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH202

Matematik II

Genelleştirilmiş integraller, dizi, serilerde yakınsaklık, çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve uygulamaları, kısmi türev, zincir kuralı, iki ve üç katlı integral ve uygulamaları.

5

YAZ206

Veri Yapıları

Veri yapıları ve algoritmalara giriş. Asimtotik notasyon ve analiz araçlarına genel bir bakış. Özyineleme ve bilgisayar bilimlerinde problem çözüm uygulaması. Bağlı listeler, çift bağlı listeler, yığıtlar, kuyruklar gibi önemli soyut veri tiplerinin tasarım ve gerçekleştirimi. Verimli sıralama, arama algoritmalarının ve ikili arama ağaçları gibi ayrık arama yapılarının tasarımı ve gerçekleştirimi.

5

YAZ202

Algoritma Tasarımı ve Analiz           

Algoritma tasarım ve analizi temel kavramlarına giriş. Temel analiz araçlarına genel bir bakış: Fonksiyonları asimtotik olarak yakınsama, toplamları sınırlama ve tekrar bağıntılarını çözme. Verimli olarak çözülebilen problemlerin böl-çöz, randomizasyon, dinamik programlama, amortizasyon, ve obur buluşsallar gibi tasarım tekniklerine odaklı tartışılması. Çeşitli algoritmik kavramların küme, dizi, çizge gibi yapılarla ilgili problemlerde uygulanması.      

5

FZK202

Fizik II

Elektrik Yükü ve Elektriksel Kuvvet, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, Kapasitans ve Dielektrikler, Akım, Direnç ve Elektromotif Kuvvet, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alan ve Manyetik Kuvetler, Manyetik Alan Kaynakları (Biot Savart ve Amper yasası), Elektromanyetik İndüksiyon (Faraday yasası), İndüktans – İndüktör, Elektromanyetik Dalgalar

5

YBS204

Çok Değişkenli İstatistik

Basit doğrusal regresyon, çok değişkenli regresyon ve regresyon varsayımlarının tespiti ve problemlerle karşılaşıldığında yapılması gerekli süreçler incelenmektedir. Ayrıca, çok değişkenli istatistik yöntemlerden, lojistik regresyon, binary modeller (logit, probit, tobit), faktör analizi, temel bileşenler analizi, kanonik korelasyon analizi, diskriminant analizi, kümeleme analizi incelenmektedir.

4

ENG202

İngilizce IV

6

30


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü


V. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

BBS301

Nesne Yönelimli Programlama

Nesneye dayalı kavramlar. Veri girişleri, veri giydirme. Kullanıcı tarafından belirlenmiş veri türleri. Nesne kimliği, tekrar kullanımı, çeşitli formlardaki durumu. Nesneye dayalı programlama dilleri. Sınıflar, İşlev referansları. Nesne bildirimleri ve veri tipleri. İfade ve komutlar. Dinamik bellek yönetimi. İşleçler, aşırı yüklemeler ve gruplaşmalar. Türetilmiş sınıflar, ilklendirme, kalıt, giriş/çıkış kütüphaneleri. Soysal kütüphaneler oluşturma. Kütüphanelerde hata işleme.

5

BBS303

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar ağlarının tarihçesi, Bilgisayar ağı kavramı ve türleri, bilgisayar ağlarının elemanları ve mimarisi, OSİ katmanları, ağ topolojileri ve türleri, Uygulama katmanı (DNS, http, ftp, telnet ve elektronik posta –SMTP,POP3,IMAP protokolleri), Taşıma katmanı (UDP,TCP protokolleri), UDP ve TCP protokollerinde trafik tıkanıklığının kontrolü, Internet prokolü (IPv4, IPv6, ICMP protokolleri), Internet Kavramı, devre ve paket anahtarlama kavramları, paket gecikme, paket kaybının tanımları, İnternetin farklı uygulamalar açısından iletişim hizmetleri (Web, VoIP, email, ağ üzerinde oyunlar, e-ticaret, dosya paylaşımı), Ağ Katmanı (Sanal devre ve datagram ağları), Yönlendiriciler “Router” ve RIP,OSPF,BGP yönlendirme algoritmaları, Ağ Katmanı üzerinden çok düğüme ve tüm düğümlere yönlendirme, Veri bağı katmanı ve Yerel İletim ağları (LAN) lar, Veri bağı katmanında hata algılama ve düzeltme, ve MAC adreslemesi, Eternet Protokolü.

5

MUH302

Diferensiyel Denklemler

Birinci Mertebe Denklemler ayrılabilir denklemler, lineer denklemler, tam denklemler ve integrasyon çarpanı, değişken dönüşümü ile integre edilebilen denklemler (homojen denklemler, Bernoulli denklemi v.b.), Picard yöntemi. Çözümleri birinci mertebe denklemlerin integrasyonuna indirgenebilen ikinci mertebe denklemler. İkinci ve Mertebe Lineer Denklemler Genel teori ve tanımlar. Sabit katsayılı homojen denklemler. Mertebe indirgeme yöntemi. Homojen olmayan denklemler, belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişimi yöntemleri. Yüksek Mertebe Lineer Denklemler Genel teori ve tanımlar. Sabit katsayılı homojen denklemler. Homojen olmayan denklemler, belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişimi yöntemleri. Birinci mertebe lineer denklem sistemleri Sabit katsayılı homojen denklemler. Sabit katsayılı homojen olmayan denklemler ve parametrelerin değişimi yöntemi.
Laplace dönüşümü yöntemi Temel tanımlar ve teoremler. Sabit katsayılı denklemler için başlangıç değer problemlerinin Laplace dönüşümü yöntemi ile çözümleri. Konvolüsyon.
Kuvvet Serisi Yöntemleri Regüler ve regular singular noktalar civarında çözümler.

5

BBS307

Olasılık ve İstatistik

Olasılığa giriş, Olasılık teorisi, Tanımlayıcı istatistik ve temel düşünceler, Histogram, freakans, Merkezi eğilimler, ortalama, medyan, mode, sapma, standart sapma, Olasılık dağılım fonksiyonları, Binom, Poisson, üstel, normal dağılım, Örnekleme teknikleri ve merkezi limit teoremi, Örneklem dağılımı, Tahmin ve güven aralığı, İstatistik hipotezler, T-test, F test, Ki kare, bağımsızlık testi

5

BBS309

Veri Yapıları ve Algoritmalar (C++)

Veri yapılarına giriş, Karmaşıklık analizi, Bağlı listeler, çift yönlü, döngüsel bağlı listeler, Yığıt veri yapısı, özyineleme ve özyinelemeli fonksiyonlar, Kuyruk veri yapısı, Algoritmaların sınıflandırılması, Arama ve sıralama algoritmaları, İkili ağaçlar, Çizge veri yapısı, Temel Çizge Algoritmaları, minimum kapsayan ağaç ve en kısa yol bulma algoritmaları, STL kütüphanesi, Hashing, Örnek uygulamalar ve konu örnekleri.

4

ENG301

İngilizce V

6

30

 

VI. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

BBS302

Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi

Kanıt Yöntemleri, Sonlu Otomatlar, Düzenli İfadeler, Düzenli Dillerin Özellikleri, Düzenli Dillerin Karar Özellikleri, Bağlamdan Bağımsız Gramerler ve Belirsizlik, İtmeli Otomatlar, İtmeli Otomatlar ve Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Denkliği, Bağlamdan Bağımsız Gramerler Üzerindeki İşlemler, Bağlamdan Bağımsız Gramerlerin Kapalılık Özellikleri, Turing Makinaları ve Karmaşıklık, Farklı Turing Makine Modelleri, Kara Verilen ve Verilemeyen Problemler, NP-Tam Problemler

5

MUH301

MUH301

Lineer denklem sistemleri. Matrisler, matris işlemleri, özel tip matrisler. Bir matrisin eşelon formu, Gauss-Jordan eliminasyonu.Elementer matrisler ve bir matrisin tersi. Determinantlar, Cramer kuralı. Vektör uzayları altuzaylar. Lineer kombinasyonlar lineer bağımsızlık. Baz ve boyut bir matrisin rankı. Öz-değer ve ilgili öz-vektörler. Köşegenleştirme. Diklik. Gram-Schmidt dikleştirme yöntemi. Fizik ve mühendislik uygulamarı

5

BBS306

Bilgisayar Mimarisi

Başarım ve güç ölçümü ve raporlanması, Buyruk seti prensipleri, MIPS buyruk seti, temel botru hattı teorisi, çok çevirimli işlemler, buyruk seviyesi paralellik, boru hattı problemleri, dallanma cezalarının düşürülmesi, statik çizelgeleme, dinamik çizelgeleme, süperskalar işlemciler, yazmaç yeniden isimlendirilmesi, bellek sistemi (ön bellekler,ana ve sanal bellek), günümüz ve gelecekteki işlemciler

5

BBS308

Web Programlamaya Giriş

3Web, HTML, HTML Tabloları ve Formlar, CSS ve HTML5, Gelişmiş CSS Tasarımı, Web Kontrolleri ve Formlarına Giriş, Veritabalarına erişim ADO.net ve SQL server bağlantıları, Durum Yönetimi ve AJAX, JavaScript ile istemci tabanlı geliştirme, Küreselleşme, Yerelleşme ve SEO, LINQ ve EF'ye giriş, Web, Servisleri, ASP.NET MVC

4

YAZ204

Veritabanı Sistemleri

Veri tabanı tasarım algoritmaları ve uygulamaları, E-R modeli, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri tabanları, sorgu dilleri, ilişkisel cebir ve matematiği, veri bağımlılıkları, normal formlar, nesne yönelimli ve dağıtık veri tabanları, eş zamanlı, bütünlük, ve güvenlik konuları; bir veri tabanı sisteminin tasarımı ve uygulaması.

45/p>

ENG301

İngilizce V

6

30

 

VII. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

YAZ303

İşletim Sistemleri

İşletim sistemlerinin temel mimarisi, donanım ve yazılım mimarileri ve işletim sistemlerinin uygulama alanları

5

BBS403

Algoritma Analizi

Structure ve union yapıları. Veri saklama yapıları ve bellek yönetimi. Basit veri yapıları. Veri soyutlama ve Soyut Veri Yapıları. Dizi ve kayıt yapıları. Sıralama algoritmaları ve hızlı sıralama algoritması. Doğrusal ve ikili arama. Algoritmaların karmaşıklıkları. Yazı işleme. Yığın ve kuyruk; yığın işlemleri, özyinelemenin gerçeklenmesi, öntakı simgelemi ve aritmetik ifadeler. Kuyruk yapıları ve gerçeklenmeleri. İki yönlü kuyruk yapıları ve öncelik kuyrukları. Bağlaçlı bellek temsili ve bağlaçlı listeler. İki yönlü bağlaçlı listeler ve çevresel listeler. İkili ağaçlar. Ağaç dolaşma algoritmaları. Ağaç arama. Genel ağaçlar. Graflar; terminoloji, graf işlemleri ve dolaşım algoritmaları.

5

BBS405

Yazılım Mühendisliği Analiz ve Tasarımı

Yazılım Süreci, ACM/IEEE Etik Kurallar, Yaşam Döngüsü, Agile Yazılım Geliştirme, Gereksinim Mühendisliği, Sistem Modelleme, Mimari Tasarım, UML ile Nesne Yönelimli Tasarım, Dizayn ve Uygulama, Yazılım Testi, Yazılım Evrimi, Konfigürasyon Yönetimi ve Bakım

5

BBS407

Mühendisler için Sayısal Yöntemler

IEEE Arithmetiği ve nümerik yöntemlere giriş, Hata Analizi, Kök Bulma Algoritmaları: Bisection metod ve Newton-Raphson metod, Polinom hesaplama, bir kökü bilinen Polinomları çarpım şeklinde yazma algoritmaları: Horner metodu, Lineer Denklem Sistemlerinin çözümleri: Cramer yöntemi, Gauss Eleme yöntemi, Lineer Denklem sistemlerinin Echelon form kullanarak ve katsayılar matrisin tersini kullanarak çözümlerini bulma, İnterpolasyon, Eğri Bulma, Sıralama ve Bölme algoritmaları, Öklid Algoritması ve uygulamaları, Çin kalan teoremi ve uygulamaları

5

BBS409

Dağıtık Sistemler ve Uygulamalar

Dağıtık sistem tanımı, kavramlar, işlemci-sunucu modeli, İletişim, Prosesler, Adlandırma Senkronizasyon, Tutarlılık ve Replikasyon, Hata Toleransı, Güvenlik, Dağıtık Nesne Tabanlı Sistemler, Dağıtılmış Dosya Sistemleri, World Wide Web.

4

ENG401

İngilizce VII

6

30

 

VIII. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

BBS402

Gömülü Sistem Programlama

Mikro-işlemci ve mikro-denetleyici kavramları, Gömülü sistemlerde programlama teknikleri, Sayısal giriş çıkış işlemleri, Veri toplama (Algılayıcılar), Veri toplama (ADC), Veri toplama (DAC), Veri işleme teknikleri, Zamanlayıcı kullanımı, Kesme kullanımı, Veri iletimi (UART, I2C, SPI), Örnek proje uygulaması

5

BBS404

Dijital Sistem Tasarımı

İkili Sistemler, Boole Cebri ve Mantık Kapıları, Kapı-Level Minimizasyonu, Birleşimsel Mantık, Senkron Sıralı Mantık, Sayaçlar ve kayıtcılar, Bellek ve Programlanabilir Mantık, Register Transfer Level, Asenkron Ardışık Mantık, Dijital Entegre Devreler, Sistem örnekleri

5

BBS406

Robotik

Robotik Sistemler, Kordinat Transmisyonu, Linklerin Kordinati, Kol Esiktikleri, İleri Kinematikleri, Geri Kinematik, Jacobian Manipulatorleri, Manipulator Dynamikleri, Euler Dynamik Modelleri, Mekanik Dizayn

5

BBS492

Bitirme Projesi

5

BBS408

Bilgi Çıkarımı ve Veri Madenciliğine Giriş

Veri çeşitleri, Verinin niteliği, Verinin hazırlanması, Benzerlik ve Farklılık ölçümleri, Veri ön işleme teknikleri, Verinin kontrolü, Sınıflandırma Yöntemleri, Birliktelik Analizi, Kümeleme, Aykırılıkların Saptanması, Web madenciliği, metin madenciliği, Örnek veri analizleri.

4

ENG401

İngilizce VIII

6

30


Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü


V. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

BBS301

Nesne Yönelimli Programlama

Nesneye dayalı kavramlar. Veri girişleri, veri giydirme. Kullanıcı tarafından belirlenmiş veri türleri. Nesne kimliği, tekrar kullanımı, çeşitli formlardaki durumu. Nesneye dayalı programlama dilleri. Sınıflar, İşlev referansları. Nesne bildirimleri ve veri tipleri. İfade ve komutlar. Dinamik bellek yönetimi. İşleçler, aşırı yüklemeler ve gruplaşmalar. Türetilmiş sınıflar, ilklendirme, kalıt, giriş/çıkış kütüphaneleri. Soysal kütüphaneler oluşturma. Kütüphanelerde hata işleme.

5

BBS311

Web Teknolojileri 1

Temel kavramlar, Internet, istemci/sunucu teknolojileri, HTML, XML, Perl, CGI, JavaScript, PHP, bu teknolojilerdeki güvenlik uygulamaları.

5

BBS310

Veri tabanı Yönetim Sistemleri

Nesne-İlişki modeli; İlişkisel Model ve matematiksel temeli; SQL sorgulama dilinin en önemli özellikleri (temel yapısı, toplam fonksiyonlar, iç içe girmiş sorgulamalar, endeks tanımları, saklanan prosedürler ve fonksiyonlar, görüntüler, veritabanı modifikasyonu, alan sınırlamaları, uyulması gereken kurallar, tetikler, işlem tanımları, veri tanımlama dili, hak verilmesi, güvenlik), Datalog ve QBE sorgulama dilleri, nesne ilişkisel veritabanları; İlişkisel veritabanı tasarım prensipleri (normal şekiller, fonksiyonel bağımlılıklar, ayrıştırma).

5

BBS315

Bilgisayar Ağları 1

Veri iletişim prensipleri; bilgi aktarımı, bilgisayar ağları ve uygulamaları. Ağ yapıları, mimarisi ve protokolleri. Açık sistem ve açık sistem arabağlaşım kaynak modeli; hizmet ve ağ standartlaştırma. Veri iletişim sistemi; iletim ortamları, analog ve sayısal iletim. PSTN, modem, darbe kod kiplenimi (PCM), kodlama ve sayısal arabirim. İletim ve anahtarlama: Frekans bölüşümlü çoğullama (FDM), zaman bölüşümlü çoğullama (TDM), kiplenim, devre, paket ve ileti anahtarlaması. Sakla ve ileri kavramı. Ağ etkinliği. Depolama, gecikme, çoğullama, band genişliği paylaşımı ve dinamik band genişliği yönetimi, hizmet niteliği. Kanal örgütleşimi, çerçeveleme, kanala erişim denetimi. PSPDN ve tümleşik sayısal ağ kavramı: tümleşik hizmetler sayısal ağı (ISDN). Yerel alan ağı (LAN), kent çapında ağ (MANs), geniş alan ağı (WANs). İletim modelleri. De-facto standartlar. Ağlar üzerinde modem uygulamaları.

4

BBS317

Programlama Uygulamaları - 1

Programlamanın temelleri, C++: değişkenler, veriler ve matematiksel işlemler, kontrol yapıları, döngüler, diziler, fonksiyonlar , Java: Java Programlamaya Giriş, Sınıflar ve Nesneler, Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Döngüler, Statik ve Dinamik ÖğelerSınıf ve Metotlar, Kapsülleme, Hata Ayıklama, Applet ve .NET.

5

ENG301

İngilizce V

6

30


VI. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

BBS312

Nesne Yönelimli Tasarım

Nesneye dayalı tasarım işlemi, sınıf tasarımı için kılavuzlar, arayüzler ve çok şekillilik, örüntüler ve GUI programlaması, kalıtım ve soyut sınıflar, diğer dizayn örüntüleri.

5

BBS314

Web Teknolojileri 2

Temel kavramlar, Internet, istemci/sunucu teknolojileri ASP.NET ve MVC, SQL, WSDL, VBScript, Java, ActiveX, Eklenebilir uygulamalar, güncel web teknolojileri, web tabanlı uygulamalarda güvenlik, Web servisleri.

5

BBS318

Bilgisayar Ağları 2

Veri İletiminde Temel Kavramlar Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış. Katmanlanmış Ağ Mimarisi, ISO Referans Modeli. Devre Anahtarlama, Paket Anahtarlama. Fiziksel Katman. İletisim Teknikleri. Frekans ve Zaman Dilimleme Çoklamaları, modülasyon, modemler, hata bulma. Veri Bağlantı Katmanı. Veri Bağlantı Protokolleri. Network Katmanı. Yöneltme ve Tıkanıklık. Yerel Alan Ağları. Diğer Katmanlar. Genel olarak kullanılan ağ örnekleri ve protokolleri. Kablosuz ağlar.

4

BBS403

Algoritma Analizi

Structure ve union yapıları. Veri saklama yapıları ve bellek yönetimi. Basit veri yapıları. Veri soyutlama ve Soyut Veri Yapıları. Dizi ve kayıt yapıları. Sıralama algoritmaları ve hızlı sıralama algoritması. Doğrusal ve ikili arama. Algoritmaların karmaşıklıkları. Yazı işleme. Yığın ve kuyruk; yığın işlemleri, özyinelemenin gerçeklenmesi, öntakı simgelemi ve aritmetik ifadeler. Kuyruk yapıları ve gerçeklenmeleri. İki yönlü kuyruk yapıları ve öncelik kuyrukları. Bağlaçlı bellek temsili ve bağlaçlı listeler. İki yönlü bağlaçlı listeler ve çevresel listeler. İkili ağaçlar. Ağaç dolaşma algoritmaları. Ağaç arama. Genel ağaçlar. Graflar; terminoloji, graf işlemleri ve dolaşım algoritmaları.

5

BBS320

Programlama Uygulamaları - 2

.NET Framework uygulama ve teknolojileri, C#, Değişkenler, Referanslar, Operatörler, Akış kontrol mekanizmaları, Metod ve Fonksiyonlar, nesne kullanımı, C# olaylar, sınıf ve yapılar, ADO.NET, SQL bağlantıları, LINQ to SQL, XAML Yapısı, WPF Temel Bileşenleri, WPF Binding, Data Binding.

5

ENG302

İngilizce VI

6

30


VII. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

BBS411

Yazılım Mühendisliğine Giriş

Etik ve mühendislik etiği, Sayı sistemleri, Bool cebri, mantık devreleri, kodlama sistemleri, İş akışları, Algoritmalar, Veritabanları, Yazılım projeleri, Bilgisayar ve yazılım mimarileri, Büyük veri, yapay zeka, Web ve mobil uygulama geliştirme, Dağıtık ve paralel sistemler, Ağ ve iletişim.

5

BBS415

Bilgi Sistemlerinde Etik ve Sosyal Kavramlar

Çağdaş mühendislik uygulamalarında etik değer çatışmalarının çözümlemesi, Fikir mülkiyet hakları ve çıkar çatışmalarının önemi, Mühendislikte tasarımın, üretimin ve işlerin etik yönleri, Maliyet-yarar ve risk çözümlemelerinde güvenlik ve işle ilgili tehlikelerin dikkate alınması.

5

BBS417

Uygulamalı Veri Analizi

İstatistiksel tahmin (ortalama-medyan-güven aralıkları - varyasyon), İstatistiksel bilgi edinme (statistical inference), etki eden faktörle Hipotez testi, hata tipleri, Ortalama karşılaştırma (t-test), Ortalama karşılaştırma (ANOVA), Korrelasyon, regresyon, R-Programlama (kurum, veri tabanı yönetimi R-Programlama (İstatiksel testler), R-Programlama (İstatiksel testler).

5

BBS419

Mobil Uygulama Geliştirme - 1

Mobil Programlama, Hybrid Mobil Uygulamalar, Mobil Hybrid için JavaScript , Mobil Hybrid için HTML5 - CSS3 , React vs React Native, VsCode, NodeJS, AndroidSDK, Python, Android Studio ve Emulator, Proje Geliştirme Süreçleri ve Cihaz Yönetimi.

4

BBS421

Bilişimde Güvenlik - 1

Bilgi güvenliği gereksinimleri, güvenlik tehditleri, saldırılar ve bilgi koruma yöntemleri, zorunlu erişim modelleri. Zararlı yazılım. Simetrik ve asimetrik şifreleme yöntemleri, otentikasyon, sayısal imza, sertifikalar, bir seferlik şifreler, hash işlevleri. Veri tabanları, bilgisayar ağları ve işletim sistemlerinde bilgi güvenliği için pratik tedbirler.

5

ENG401

İngilizce VII

6

30


VIII. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

BBS492

Bitirme Projesi

Bağımsız ve gerçek bir Bilişim Sistemleri Mühendisliği probleminin teknik, ekonomik ve, sosyal analizi.

5

BBS412/p>

Bilgi Sistemlerinde Proje, Risk ve Değişiklik Yönetimi

Proje Yönetimi Temelleri ve Kavramları, Risk Yönetimi Temelleri ve Kavramları, Araştırmanın Projelendirilmesi, Proje Planları, Risk Yönetimi, Proje Metrikleri ve Analizi, Proje ve Risk Raporlaması, Proje Yönetimi Yazılımlar.

5

BBS414

Büyük Veri Uygulamaları ve Analizi

Büyük veri işleme ekosistemi ve Hadoop Temelleri , MapReduce Framework'e genel bakış, Hadoop Projeleri ve Vaka Analizleri, Apache Spark ile Veri Analizine Giriş, RDD ile Spark Programlama Modeli, Spark Uygulamalarını Hadoop Üzerinde Çalıştırma, Spark SQL, Spark Streaming, Spark MLib ile Makine Öğrenmesi, Spark ile İleri Analitik Uygulamaları.

5

BBS420

Mobil Uygulama Geliştirme - 2

JQuery Mobil, olaylar, olay nesneleri, UI etkileşimleri ve efekt, JQuery Mobile ve Diğer servislerin birlikte kullanımı, KendoUI Mobile, Sunucu Taraflı uygulamaları Mobile Arayüzlerle sunmak, Cordova (PhoneGap)'e Giriş.

4

BBS422

Bilişimde Güvenlik - 2

Kriptografik Kavramlar, Kimlik Tanıtma ve Tanımlama Protokolleri, Erişim Kontrolü, İşletim Sistemi Güvenliği, Anahtar Dağıtımı, TCP/IP Güvenliği, IP Güvenliği, Web Güvenliği (SSL ve TLS), E-Mail Güvenliği, Virüsler, Güvenlik Kalkanları, Atak Tanımlama ve Belirleme, E-Ticaret Güvenliği, bilgisayar ve ağlara yapılan saldırı çeşitleri, bilgisayar korsanlarının kullandıkları teknikler, saldırının tespit edilmesi, müdahale prosedürleri, çözümler ve risk yönetimi; bilgi güvenliği politikalar.

5

ENG402

İngilizce VIII

6

30