Netkent Üniversitesi

Kamuoyuna Duyuru


Değerli Öğrencilerimize ve Kamuoyuna duyuru,

YÖDAK’ın web sitesinde yer alan Kamuoyu Bilgilendirme Açıklamasında hayret ve üzüntüyle okuduğumuz bir metin yer almıştır.

Açık ve net olarak ifade etmek isteriz ki;

İlk online Türk Üniversitesi olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (kısaca Netkent), KKTC kanunlarına uygun olarak online eğitim vermek üzere, dönemin devlet yetkili mercilerinin de bilgisi, tasvibi ve desteğiyle kurulmuş öncü bir Üniversitedir. İlgili tüm belgelere www.netkent.edu.tr/belgelerimiz adresinden ulaşabilirsiniz.

Elbette ilkler her zaman eleştiriye uğrar ve benimsenmeleri zaman alabilir. Ancak tüm bu davranışların hukuk çerçevesinde yapılması, özellikle devlet kurumlarının çok dikkat etmesi gereken hususlardır. Kesinlikle bilinmelidir ki, evrensel hukuk normları, yasaların üstünlüğü, devlette devamlılık, tarafsızlık ve anayasal eşitlik ilkesi, kamuda görev yapanların istisnasız itina ile uymaları ve korumaları gereken yükümlülükleridir.

Üzülerek ifade etmek isteriz ki, Üniversitemiz yıllardır çeşitli haksız uygulama ve davranışlara maruz kalmıştır. Pek çoğunu önemsemediğimiz ve olağan karşıladığımız bu davranışların telafisi mümkün olmayacak boyutlara ulaşması halinde ise, kurumumuzun ve özellikle öğrencilerimizin haklarını savunmak adına Yüce Adalete başvurulmuştur ve gerekirse yine başvurulacaktır.

Bu bağlamda, Üniversitemiz tarafından YÖDAK’ın öğretime başlama iznimizi yok sayan 13 Aralık 2018 tarih ve 33/2006-18 sayılı kararının iptali istemiyle, 2 Ocak 2019 tarihinde KKTC Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava açılmış, KKTC Yüksek İdare Mahkemesi de 5 Şubat 2019 tarih ve 1/20019 sayılı ara emriyle yürütmeyi durdurmuştur. Sonrasında da YÖDAK yaptığı istinaf başvurusunu geri çekmiştir. Dolayısı ile ilgili YÖDAK kararı, bugün itibariyle hiçbir hüküm doğurması mümkün olmayan ve/veya hukuken tamamen askıya alınmış bir karardır ve Üniversitemizin online eğitim-öğretime devam etmesinde, izinli bölümlerine öğrenci kaydetmesine hiçbir yasal engel bulunmamaktadır.

KKTC bir anayasal devlettir. Bu konuda hiçbir endişemiz yoktur. Bu nedenle, kişi, kurum ve kuruluşların hakları evrensel hukuka uygun olarak yasalarla korunmaktadır. Bu bağlamda en üst karar mercii olan Mahkemelerin kararları ise, istisnasız herkesin uymakla yükümlü olduğu normlardır.

Bahse konu açıklanmada sehven yazıldığını ümit ettiğimiz “online hukuk fakültesi” şeklinde bir ibare de yer almaktadır. Bilindiği üzere Üniversitelerin online fakülteleri veya online Hukuk Fakültesi olamaz. Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nin de tüm Üniversiteler gibi fakülteleri vardır ve bu fakültelerden birisi de YÖDAK tarafından eğitime başlama izni verilmiş olan Hukuk Fakültemizdir. Üzerinde tartışma yaratılmaya çalışılan Üniversitemiz Hukuk Fakültesi, aldığı izinler doğrultusunda online eğitim yöntemini benimsemiş, program içeriği de çağdaş hukuk eğitimi ve YÖK kriterlerine bütünüyle uygun olarak hazırlanmıştır.

Öğrenci kabulüne başlayan Fakültemizde dijital teknolojileri aktif olarak kullanan, sadece ulusal sınırlarda kalmayarak uluslararası platformlarda hedeflerine ulaşmayı amaçlayan, evrensel bakış açısına sahip, etkin teknik hukuk altyapısı ile hukuki meseleleri analiz eden ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş nitelikli hukukçuların yetişmesini hedeflemektedir. Yaşanan her gelişme bu hedefimizin ne kadar doğru, önemli ve vazgeçilmez olduğunu bizlere kanıtlamaktadır.

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bildiğiniz gibi bu pandemi (küresel salgın) döneminde bölgemizde kesintisiz eğitim veren tek üniversite, uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim vermek için yasal izinlerini almış olan ve eğitimini tüm engelleme çabalarına rağmen hukuk sayesinde sürdüren Netkent olmuştur.

Yaşamakta olduğumuz Covid 19 süreci artık bazı hususları kesinlikle netleştirmiştir:

Örgün veya uzaktan eğitim sadece amaca ulaşmak için kullanılan eğitim yöntemleridir. Günümüz iletişim teknolojilerinin ulaştığı seviyede, evrensel eğitim teknolojik sistemler kullanılarak doğru ve efektif bir şekilde kolaylıkla verilmektedir. Önemli olan eğitimin içeriği ile eğitimi veren eğitmenin sahip olduğu birikimdir.

Bu anlayışın öncüsü olmakla iftihar eden Netkent’in Mütevelli Heyeti üyelerinin, Senatosunun, İdari Yapısının ve Akademisyenlerinin tek bir hedefi vardır. O da ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti ile Yüce Türk Ulusunun kopmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refahı ve yücelmesidir. Milletimize olan sadakatimiz, gelişimine olan inancımız ve özellikle KKTC’nin uluslararası açılımı için gayretlerimiz, elbette bazı çevrelerin hoşuna gitmeyecektir. Çok yakın tarihimizde milletimizden gerekli cevabı alan bu çevrelerin, misyonları gereği Üniversitemize ve seçtiği çağdaş eğitim modeline karşı çıkmaları doğaldır. Uyguladıkları kamuoyunu yanıltıcı yıpratma politikalarını her seferinde öğrenci kayıt dönemlerine denk getirmeleri de artık kanıksadığımız yöntemleridir. Ancak bunlar bizim bilimin ışığında doğan ülkümüz Netkent’in bir Türk Üniversitesi olarak evrensel hedeflerini ve KKTC’nin Teknoloji Adası ile Yazılım Merkezi olması gayretlerini engelleyemez, sadece ve sadece perçinler.

Netkent’in kurumsal yapısı ile öğrencilerinin haklarının her zaman olduğu gibi hukuk sınırları içerisinde ve adalete olan sarsılmaz inancımız çerçevesinde korunacağına emin olabilirsiniz. Sizlerden tek isteğimiz, artık doğal karşıladığımız dedikodu ve yıpratma gayretlerini önemsemeyerek sadece derslerinize odaklanmanız ve nihayetinde hak ederek alacağınız diplomalarınızın değerini ve hayatınızdaki başarılarınızı arttırmanızdır.

En içten sevgi, başarı ve sağlık dileklerimizle,

Vedat Eşkinat
Mütevelli Heyeti Başkanı
Prof. Dr. Tayfun Turgay
Rektör
12.5.2020

KKTC Yüksek Öğretim Planlama Denetleme ve Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu

Lefkoşa

Konu: Müvekkilim Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğunuz açıklama hakkında.

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi hakkında almış olduğunuz 13.12.2018 tarihli kararla üniversitenin öğretime başlama iznini iptal etmeniz akabinde aleyhinize ikame edilen 1/2019 sayılı davada, Yüksek İdare Mahkemesi, 5.2.2019 tarihinde mezkur idari kararınızın yürütülmesinin bu davanın neticesine değin durdurulması hususunda bir emir vermiştir.

Yüksek İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu kararın neticesi, müvekkilim hakkında almış olduğunuz “öğretime başlama izninin iptal edilmesini” öngören kararınızın hukuken uygulanabilir olmadığı ve/veya bu kararın uygulanmasının mahkeme tarafından askıya alındığı ve/veya men edildiğidir. Dolayısı ile, yürütmeyi durdurma kararı, 1/2019 sayılı davanın neticesine değin, bir önceki hukuki durumu geri getirmiş ve/veya müvekkilimin öğretime başlama izninin geçerli ve yürürlükte olduğu hukuki durum husule gelmiştir.

Bu bağlamda, müvekkilimin öğretime başlama izni bulunmadığı ve/veya bunun iptal edildiği hususunu içeren işlem ve/veya uygulama ve/veya açıklamaların Yüksek İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu 5.2.2019 tarihli emri aykırılık teşkil etmekte olduğu açıktır.

11.5.2020 tarihinde yapmış olduğunuz ve web sitenizde yayınladığınız açıklamada, müvekkilim üniversitenin Yüksek İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar ışığında faaliyetlerini istinat ettirdiği “öğretime başlama izni”ni yanıltıcı ve/veya gerçek dışı olarak nitelemekle; bahse konu yargı sürecinden bahsetmekle beraber, mahkemenin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararının varlığını gizlemekle; üniversitenin öğretime başlama izninin olmadığını iddia veya ima etmekle bahse konu mahkeme kararını tanımadığınız ve/veya uygulamadığınız görülmektedir.

Bu hukuka aykırı uygulama ve/veya açıklamalarınıza son vermemeniz halinde, buna sebep olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını tarafınıza ihbar ederiz.

Saygılarımla

Hasan Esendağlı

(Avukat)