Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
E-MBA Dersler

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (e-MBA)

Öğrencilerimiz, son dönem seçecekleri “Yönetim”, “Pazarlama”, “Finans”, “Uluslararası İşletme”, “İnovasyon”, İşletme Hukuku”, Kamu Sektörü” ve “İletişim” alanlarından birinde uzmanlaşarak İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini almaktadır.

I.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi Akts
BUS 501 Çağdaş İşletme Yönetimi 3 6
BUS 503 Yönetim Ekonomisi 3 6
BUS 505 Araştırma Yöntemleri 3 6
Toplam 9 18
II.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi Akts
BUS 502 Pazarlama Yönetimi 3 6
BUS 504 Finans Yönetimi 3 6
BUS 506 Yönetim Muhasebesi 3 6
BUS 506 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 6
Toplam 12 24
III.Dönem
Ders Kodu Ders Adı Kredi Akts
SEC Seçmeli 3 6
SEC Seçmeli 3 6
SEC Seçmeli 3 6
Proje 30
Toplam 9 48
Genel Toplam 30 90

PAZARLAMA

BUS 551 Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
BUS 553 Uluslararası Pazarlama
BUS 555 Marka Yönetimi
BUS 557 Dijital Pazarlama ve e-Ticaret


FİNANS

BUS 551 Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
BUS 561 Uluslararası Finans
BUS 565 Finansal Analiz ve Yatırım Yönetimi


ULUSLARARASI İŞLETME

BUS 551 Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
BUS 553 Uluslararası Pazarlama
BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
BUS 571 Girişimcilik


İNOVASYON

BUS 551 Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
BUS 567 Küresel Piyasalar ve İnovasyon
BUS 563 Kriz Yönetimi ve Bilgi Sistemlerinin Rolü
BUS 571 Girişimcilik


İŞLETME HUKUKU

BUS 551 Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
BUS 573 Yöneticiler İçin Hukuk
BUS 575 İş Hukuku


KAMU SEKTÖRÜ

BUS 551 Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
BUS 569 Kamu Finansmanı ve Bütçeleme
BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar


İLETİŞİM

BUS 551 Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
BUS 577 Kurumsal İletişim
BUS 579 İkna Süreci Yönetimi


YÖNETİM

BUS 551 Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
BUS 553 Uluslararası Pazarlama
BUS 555 Marka Yönetimi
BUS 557 Dijital Pazarlama ve e-Ticaret
BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
BUS 561 Uluslararası Finans
BUS 563 Kriz Yönetimi ve Bilgi Sistemlerinin Rolü
BUS 565 Finansal Analiz ve Yatırım Yönetimi
BUS 567 Küresel Piyasalar ve İnovasyon
BUS 569 Kamu Finanmanı ve Bütçeleme
BUS 571 Girişimcilik
BUS 573 Yöneticiler İçin Hukuk
BUS 575 İş Hukuku
BUS 577 Kurumsal İletişim
BUS 579 İkna Süreci Yönetimi


Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

BUS 501 Çağdaş İşletme Yönetimi
Bu dersin amacı, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerinin incelenerek, bu konuda güncel bilgilerin verilmesidir. Ders kapsamında yönetim fonksiyonları genel itibarıyla incelenirken, işletmenin çevresi, teknoloji, kültür, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme, liderlik, yönetici konuları da kavramsal ve uygulama boyutları itibarıyla incelenecektir. Ayrıca, işletmelerin yapıları; Ar-Ge, yönetim, pazarlama, üretim, finansman, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler, bilgi teknolojileri, muhasebe gibi temel ve destek fonksiyonları itibarıyla irdelenecek ve fonksiyonel süreçler üzerinde durulacaktır.

BUS 503 Yönetim Ekonomisi
Bu derste, mikro ekonomik ve makro ekonomik kavramlar işletme yönetimi boyutundan incelenmektedir. Mikro ekonomik analiz içinde tüketici ve firma teorisi, piyasa yapısı ve regülasyonlar işlenmektedir. Makro ekonomik analiz kapsamında ise temel makro iktisadi kavramlar, göstergeler ve bunların işletme yönetimi açısından yorumlanması ve iktisat politikaları ile muhtemel sonuçları işlenmektedir.

BUS 505 Araştırma Yöntemleri
Bu dersin temel amacı, istatistiksel araçların tanıtımını gerçekleştirmek ve işletme yönetiminde karar destek unsuru olarak kullanımlarını örnekleyen çeşitli uygulamalar ile kavranılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda araştırma yöntemleri irdelenirken Yüksek Lisans Proje tasarımı da tüm yönleriyle ortaya konmuş olacaktır.

BUS 502 Pazarlama Yönetimi
Bu derste, pazarlamanın temel ilkeleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış ve reklam gibi konular tüm yönleriyle ele alınmaktadır.

BUS 504 Finans Yönetimi
Bu derste, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarının ve finansal sorunlarının çözümlenmesi için temel finansal kararlar ve uygulamalar, finansal yönetim, yatırım kararları ve piyasalar çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede geleneksel finansal ürünler ile 21. yüzyılın getirdiği yeni yaklaşımlar da incelenecektir.

BUS 506 Yönetim Muhasebesi
Bu derste, muhasebe bilgi sisteminin genel yapısı çerçevesinde ve tüm alt bilgi bölümlerinden hareketle, yöneticilerin karar verme süreçlerinde muhasebeden nasıl yararlanacakları ortaya konacaktır. Yönetim Muhasebesi kapsamında, etkin bilgi sistemi organizasyonundan bütçelemeye kadar tüm konular uygulamalı olarak işlenecektir.

BUS 508 İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınmaktadır.


SEÇMELİ DERSLER

BUS 551 Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
Bu derste, kurum ve işletmelerin stratejik kararlarının yönetim süreçleri, stratejik yönetimin bileşenleri, PESTEL ile SWOT analizi uygulamaları, rekabet stratejileri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi örnekler ile incelenecektir. Bu çerçevede çağımız yöneticilerin Sanayi 4.0 devrimini özümsemesi, dijital platformların gelişimine adapte olabilecek bilgi ve becerilere ulaşması, dijital çağda uluslararası fırsatları tanımlaması ve sürekli rekabette daha etkin bir şekilde değer yaratacak donanıma sahip olmaları ele alınacaktır.

BUS 553 Uluslararası Pazarlama
Bu derste, uluslararası pazarlama, pazarların değerlendirilmesi, pazara giriş stratejileri, hedef kitle seçimi ve konumlandırma stratejileri, pazarlama karması stratejileri bu derste detaylı olarak ele alınmaktadır.

BUS 555 Marka Yönetimi
Bu derste, markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşılmaktadır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da değerlendirilmektedir.

BUS 557 Dijital Pazarlama ve e-Ticaret
Bu derste, dijital evrim ile birlikte giderek artan rekabetçi iş ortamlarında farklılık yaratmanın ve rekabette öne çıkmanın yollarını arayan ticari mecralar, yaratıcı ekipler ve marka profesyonellerinin pazarlamada yaşanan bu değişim sürecinde günümüzde yaygın olarak kullanılan dijital tanıtım kanallarını kullanımları ve uygulamaları örnekleri ile incelenecektir. Bu çerçevede, rekabetin bu kadar yüksek olduğu bir dünyada e- ticaret ve bileşenleri nedir, e-ticaret modeli nasıl yaratılır, nasıl e-ticarete başlanır, doğru pazarlama nasıl yapılır ve satışlar nasıl arttırılır bigi konular ele alınacaktır.

BUS 559 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Bu derste, finansal kurumlar ve piyasalar genel yapısı itibarıyla incelenecek, finansal piyasa araçları üzerinde durulacaktır. Kurumlar ve işletmelerinin finansal kaynak ve kullanım dinamikleri ile ilgili belirsizliklerinin giderilmesi ve yöneticiler yönünden gerek yatırım gerekse işletme süreçlerinde alacakları kararların, finansal kaynak odaklı yönleri işlenmiş olacaktır.

BUS 561 Uluslararası Finans
Bu derste, uluslararası finans, çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler ve dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri ele alınmaktadır.

BUS 563 Finansal Analiz ve Yatırım Yönetimi
Bu derste öncelikle, finansal analizin tüm boyutları genel olarak ortaya konacaktır. Derste para ve sermaye piyasasındaki gelişmeler ve analizleri genel bazda kavramsal boyutları itibarıyla incelenirken, şirketlerin finansal yapıları ve analizi üzerinde kapsamlı olarak durulacaktır. Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu ve piyasa kavramları, aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, sermaye piyasası araçları ile yatırım stratejileri gibi konular bütünleşik bir perspektifte ele alınacaktır. Ayrıca, yatırım yönetimi süreçleri ve yapılabilirlik (fizibilite) projeleri üzerinde de durulacaktır.

BUS 565 Kriz Yönetimi ve Bilgi Sistemlerinin Rolü
Bu derste, sürekli gelişim ve değişim ortamında işletmelerin hem riskler hem de iş fırsatları perspektifinde karar verme süreçleri incelenirken, kriz ortamında yönetim stratejileri ve hızla gelişen günümüz bilgi sistemlerinin rolü üzerinde durulacaktır. Güncel konulardan genel kriz ortamı ve hukuki düzenlemelerini içeren iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato konuları da bu kapsamda irdelenecektir.

BUS 567 Küresel Piyasalar İnovasyon
Bu derste 21.Yüzyıl teknolojileriyle şekillenen küresel piyasalarda inovasyona dayalı gelişmeler ile global, lokal ve glokal yönetim ve rekabet stratejileri örnek olay analizlerine dayalı olarak incelenecektir.

BUS 569 Kamu Finansmanı ve Bütçeleme
Bu derste, kamu kaynaklarının tahsisindeki en önemli araç olan bütçe sistemi odaklı olmak üzere kamu mali yönetim sistemi ele alınacaktır. Bu çerçevede, bütçenin teorik çerçevesi ile birlikte Türkiye’de uygulanmakta olan plan, program ve bütçe süreci makro ve kurumsal seviyelerde örnekler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ders kapsamında bütçe açıkları, borç yönetimi ve kamu finansmanı gibi konular da işlenecektir.

BUS 571 Girişimcilik
Bu derste, hukuk düzeni ve kaynakları ile ilgili temel bilgileri takiben hukuki kişiliklerin kurulması ve denetimine ilişkin hukuki düzenlemelerin, kurum ve işletmeler, ortaklar, yöneticiler ve çalışanlar itibarıyla incelenmesi gerçekleşecektir. Dersin amacı, kamu ve özel hukuk alanları itibarıyla temel düzenlemelerin genel yapısıyla ortaya konması ve işletme yöneticileri için hukuki arka planın temel nitelikte sağlanmasıdır.

BUS 573 Yöneticiler için Hukuk
Bu derste, hukuk düzeni ve kaynakları ile ilgili temel bilgileri takiben hukuki kişiliklerin kurulması ve denetimine ilişkin hukuki düzenlemelerin, kurum ve işletmeler, ortaklar, yöneticiler ve çalışanlar itibarıyla incelenmesi gerçekleşecektir. Dersin amacı, kamu ve özel hukuk alanları itibarıyla temel düzenlemelerin genel yapısıyla ortaya konması ve işletme yöneticileri için hukuki arka planın temel nitelikte sağlanmasıdır.

BUS 575 İş Hukuku
Bu derste, işçi-işveren, işveren vekili, alt işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, çeşitleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri, kuruluşu ve geçerliliği; iş sözleşmesinin sona ermesi, geçerli ve haklı sebeple fesih, fesih sebepleri, haksız feshin sonuçları, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fesih ihbar tazminatı, işçilik alacakları, ücret alacağı, fazla mesai ücreti, fazla sürelerle çalışma ücreti, yıllık izinler, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sigorta kavramı ve uygulaması, sosyal sigorta hukukunun dayandığı temel esaslar, zorunluluk ilkesi, sendikacılık, sendika çeşitleri, toplu iş sözleşmesi, işveren-sendika ve işçi arasındaki hukuki ilişkiler açıklanacak; bütün kavramlarla ilgili Yargıtay kararları irdelenecektir.

BUS 577 Kurumsal İletişim
Bu derste, kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmak ve bunları gerçekleştirmeye yönelik stratejilerini uygulamak için planladıkları tüm iletişim çalışmalarının bir bütünü olan kurumsal iletişim kavramı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda son yıllarda giderek önem kazanan, kurumların itibar sahibi olmalarını bu itibarı korumaları ve geliştirmelerini içeren itibar yönetimi kavramı ve bu konuyla bağlantılı alanlar örnekler çerçevesinde incelenecektir.

BUS 579 İkna Süreci Yönetimi
Bu derste, sosyal psikolojinin önemli bir araştırma alanını oluşturan ikna kavramı tartışılacak ve ikna sürecinin yönetimine ilişkin son yıllarda geliştirilen laboratuvar araştırma sonuçları değerlendirilecektir. Ders kapsamında, katılımcılar iknanın kavramsal açılımı yanında başta kurumsal iletişim alanı olmak üzere farklı uygulama alanından derlenmiş örneklerle konuyu tartışma ve ikna stratejileri yönetimi alanında yöntem becerisi geliştirme imkânı bulacaklardır.