Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
e-MBA Dersler


BUS 501 - Çağdaş İşletme Yönetimi
Bu dersin amacı, işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlamak için kullandıkları çağdaş yönetim tekniklerinin incelenerek, bu konuda güncel bilgilerin verilmesidir. Derste öğretilecek temel konular, işletmenin çevresi, örgütsel yapı ve kültürün yönetimi, yenilikçilik ve girişimcilik, karar verme ve planlama gibi konulardır.

BUS 503 - Yönetim Ekonomisi
Bu derste, mikro ekonomik ve makro ekonomik kavramlar işletme yönetimi boyutundan incelenmektedir. Mikro ekonomik analiz içinde tüketici ve firma teorisi, piyasa yapısı ve regülasyonlar işlenmektedir. Makro ekonomik analiz kapsamında ise temel makroiktisadi kavramlar, göstergeler ve bunların işletme yönetimi açısından yorumlanması ve iktisat politikaları ile muhtemel sonuçları işlenmektedir.

BUS 505 - İşletme Yönetimi için Araştırma Yöntemleri
Bu dersin temel amacı, istatistiksel araçların tanıtımını gerçekleştirmek ve işletme yönetiminde karar destek unsuru olarak kullanımlarını örnekleyen çeşitli uygulamalar ile kavranılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda serimleyici ve bulgulayıcı analiz, nedensellik sınamaları, gruplama ve boyut indirgeme analizleri ve bunlar için gerekli istatistiksel araçlar istatistik paket programlarının kullanımı ile öğretilmektedir.

BUS 502 - Stratejik Pazarlama Yöntemi
Bu derste, pazarlamanın temel prensipleri, pazarlamada yeni kavramlar, pazarlama planlaması ve yönetimi, pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi sistemi, tüketici davranışı, satış ve reklam gibi konular ele alınmaktadır.

BUS 504 - Muhasebe Yönetimi
Bu derste, muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması ve temel mali tabloların düzenlenmesi konuları ele alınmaktadır. Finansal muhasebe konusu kapsamında kayıt altına alma işlemi, hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama, muhasebe döngüsünü kapatma, iç hesap kontrol gibi konular incelenmektedir.

BUS 506 - Finansal Yönetim ve Finansal Ürünler
Bu derste, işletmelerde finansal yönetimin temel unsurlarının ve finansal sorunlarının çözümlenmesi için temel finansal kararlar ve uygulamalar finansal yönetim, yatırım kararları ve mali piyasalar çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede geleneksel finansal ürünler ile 21. yüzyılın getirdiği yeni yaklaşımlar da incelenecektir.

BUS 508 - İnsan Kaynakları Yönetimi
Bu derste personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş, insan kaynakları yönetiminin temel ilkeleri, insan kaynakları yönetimi çerçevesi, personel alma yöntemleri ve şartları, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri, personelin değerlendirilmesi, personelin ücretlendirilmesi, personelin yükseltilmesi, kariyer planlaması, örgütsel iletişim, şikâyet ve disiplin konuları ele alınmaktadır.

BUS 551 - Stratejik Yönetim
Bu derste, işletmelerde stratejik kararların yönetim süreci ve stratejik yönetimin birleşenleri, işletmenin ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, SWOT analizi, küreselleşme ve küresel stratejiler, stratejilerin uygulanması ve değerlendirilmesi anlatılmaktadır.

BUS 553 - Yöneticiler için Hukuk
Bu derste, katılımcıların, hukuk kavramı hakkında genel bir bilgi düzeyine ulaşmasının yanı sıra, işletmelerin yönetimi bakımından önem arz eden belli hukuk disiplinlerine ilişkin kuralların bütüncül bir yaklaşımla aktarılması hedeflenmektedir. Yönetici-çalışan arasındaki hukuki ilişkilerin temelleri, yönetici-işletme arasındaki sözleşme ilişkisi, yönetici konumundaki çalışanların işletmeye ve çalışanlara karşı sahip oldukları haklar ve yükümlülükler, yöneticilerin cezai sorumlulukları, çalışanların temel hak ve yükümlülükleri hususları ayrıntılı bir şekilde açıklanacak; katılımcıların, kişisel verilerin korunması, iş güvenliği ve fikri mülkiyet hukuku gibi yönetici sıfatına sahip çalışanların daha derinlemesine bilgi sahibi olması gereken alanlarda da değerlendirme yapmalarına imkan tanıyacak bilgi seviyesine ulaşmaları sağlanacaktır.

BUS 555 - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Bu ders kapsamında, işçi-işveren, işveren vekili, alt işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, çeşitleri, belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri, kuruluşu ve geçerliliği; iş sözleşmesinin sona ermesi, geçerli ve haklı sebeple fesih, fesih sebepleri, haksız feshin sonuçları, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, fesih ihbar tazminatı, işçilik alacakları, ücret alacağı, fazla mesai ücreti, fazla sürelerle çalışma ücreti, yıllık izinler, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sigorta kavramı ve uygulaması, sosyal sigorta hukukunun dayandığı temel esaslar, zorunluluk ilkesi, sendikacılık, sendika çeşitleri, toplu iş sözleşmesi, işveren-sendika ve işçi arasındaki hukuki ilişkiler açıklanacak; bütün kavramlarla ilgili Yargıtay uygulaması derinlemesine tartışılacaktır.

BUS 557 - İktisadi Analiz:
İktisadi Analiz dersinde enflasyon, işsizlik, büyüme, dış ticaret dengesi ve cari açık vb. gibi Makro iktisat alanına giren konular, ana akım iktisadi yaklaşımın kavram ve analiz araçları ile ele alınacaktır. Farklı iktisadi yaklaşımların eleştirileri ve görüşlerine de ders kapsamında değinilecektir. Öte yandan, konuların tamamı hayali bir ülkenin üretilmiş verileri üzerinden uygulamalarla desteklenecek ve öğrencilerden öğrendikleri kavram ve araçları kullanarak her hafta bir ülkenin gerçek verileri ile ilgili analiz ve yorum yaparak göndermeleri talep edilecektir.

BUS 559 - Uluslararası Pazarlama
Bu derste, uluslararası pazarlama, pazarların değerlendirilmesi, pazara giriş stratejileri, hedef kitle seçimi ve konumlandırma stratejileri, pazarlama karması stratejileri bu derste detaylı olarak ele alınmaktadır.

BUS 561 - Marka Yönetimi
Bu derste, markanın üründen farklılığını göstererek ne olduğu, neden önemli olduğu, tüketiciler için anlamı ve doğru olarak yönetilebilmeleri için geliştirilecek stratejiler üzerine yoğunlaşılmaktadır. Ayrıca marka değerinin nasıl yaratıldığı ve nasıl algılandığıyla ilgili kimlik ve imaj bilgilerine de yer verir. Ders kapsamında marka yönetimine dayalı uygulamalar ve çeşitli marka simülasyonları ve örnek çalışmalar da değerlendirilmektedir.

BUS 563 - Uluslararası Finans
Bu derste, uluslararası finans, çok uluslu şirketlerin finansal yapıları, döviz kurları, döviz kurlarını belirleyen faktörler, uluslararası para ve sermaye piyasaları, dış ekonomik denge, türev ürünler, faaliyet ve kur riskini yönetim teknikleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası proje finansmanı, uluslararası bankacılıkta gelişmeler ve dış piyasalardan kaynak temin yöntemleri ele alınmaktadır.

BUS 565 - Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Bu derste, finansal kurumlar ve piyasaların önemi vurgulanarak öğrencinin bu alanda genel bilgi ve anlayış edinmesi üzerinde durulmaktadır.

BUS 567 - İşletme Yönetiminde Karar Verme ve Kriz Yönetimi
Bu derste, sürekli gelişim ve gelişim dünyasında işletmelerin hem risklerin hem de iş fırsatlarının perspektifinde karar verme süreçleri incelenirken, kriz ortamında yönetim stratejileri üzerinde durulacaktır.

BUS 569 - Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
Bu ders, yöneticilerin Sanayi 4.0 çağında değer yaratma kabiliyetini arttırmak için teknolojik gelişimleri anlama ve  bu perspektifte ekipleriyle  açık bir  iletişim kurup yönetim  yeteneklerini artırmaya odaklanmıştır. Yöneticilerin dijital platformların gelişimine adapte olabilecek bilgi ve becerilere ulaşması, dijital çağda uluslararası fırsatları tanımlaması ve bu çerçevede daha etkin bir şekilde değer yaratacak donanıma sahip olmaları ele alınacaktır.

BUS 571 - Küresel Piyasalar ve Teknoloji Trendlerinde İnovasyon Yönetimi
Bu derste 21.Yüzyıl teknolojileriyle şekillenen  küresel piyasalarda inovasyonun metodolojisi  çerçevesinde yönetim stratejileri incelenecektir.

Uluslararası Pazarlama
Bu derste, uluslararası pazarlama, pazarların değerlendirilmesi, pazara giriş stratejileri, hedef kitle seçimi ve konumlandırma stratejileri, pazarlama karması stratejileri bu derste detaylı olarak ele alınmaktadır.

Uzmanlık Alanları
Hukuk
Stratejik Yönetim
Yöneticiler İçin Hukuk
İş Hukuku

Pazarlama Yönetimi
Stratejik Yönetim
Uluslararası Pazarlama
Marka Yönetimi

Finansal Yönetim
Stratejik Yönetim
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Uluslararası Finans

Uluslararası İşletme
Stratejik Yönetim
Uluslararası Finans
Uluslararası Pazarlama

İnovasyon Yönetimi
Stratejik Yönetim
Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
Küresel Piyasalar ve Teknoloji Trendlerinde İnovasyon Yönetimi

Genel
Stratejik Yönetim
Yöneticiler İçin Hukuk
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İktisadi Analiz
Uluslararası Pazarlama
Marka Yönetimi
Uluslararası Finans
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
İşletme Yönetiminde Karar verme ve Kriz Yönetimi
Endüstri 4.0 Çağında Stratejik Yönetim
Küresel Piyasalar ve Teknoloji Trendlerinde İnovasyon Yönetimi