Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
Muafiyet Yönergesi

AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ
LİSANS BÖLÜMLERİ MUAFİYET YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı YÖDAK veya YÖK tarafından tanınan ve yasalara uygun olan yükseköğretim kurumlarının örgün ve uzaktan lisans , uzaktan veya açık öğretim programları ve meslek yüksek okullarının; herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanların Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi dahil olmak üzere diğer yükseköğretim kurumlarında alıp başardığı derslerin muafiyetlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu Yönerge, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’ne ikinci üniversite kapsamında kayıtlı olan lisans öğrencilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu yönerge, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Lisans Ve Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Ve Sinav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Yönergede;

a) Muafiyet:
YÖDAK veya YÖK tarafından tanınan ve yasalara uygun olan yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının; herhangi birinden mezun olan, ve halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrencilerin daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu ders/derslerin yerine, içerik ve notuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilmesi durumu,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
c) YÖK: Yüksek Öğretim Kurumunu
YÖDAK : Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (Kıbrıs)
e) Üniversite: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi

Başvuru

MADDE 5 – Muafiyet isteklerinde başvurular her eğitim-öğretim döneminin ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrencilerin hangi derslerden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri ve başvuru dilekçelerinin ekine daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı veya elektronik imzalı) ders içerikleri ve transkripti eklemeleri gerekir. Belirtilen özellikleri taşımayan belgeler dikkate alınmaz ve işleme konulmaz.

Muafiyet İşlemleri

MADDE 6Genel Hükümler
(1) Muafiyet istenen dersin/derslerin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın; ders içeriği uyumu, geçme notu ve kredi yeterliliği dikkate alınır ve değerlendirilir.
(2)Her dönem 30 kredidir. Muafiyet alınan ders/derslerin kredileri , toplam dönem kredisinden düşülmez.Sadece muafiyet alınan derslere ve sınavlarına girilmez, getirdikleri transcript notlarına istinaden başarılı kabul edilirler.
(3) Muafiyet isteği akademik kurul tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet isteğinde bulunduğu ders/derslere devam etmek zorundadırlar.
(4) Daha önce farklı üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrencilerin, en son öğrenim gördükleri üniversite tarafından muafiyet verilen derslerden muaf olmak istemeleri durumunda, ilgili dersleri okudukları üniversitedeki ders içerikleri esas alınır. Bu içerikler, notları ve kredi uyumları incelenmeden başka bir üniversite tarafından yapılan muafiyet işlemi değerlendirilmeye alınmaz.
(5) Mezuniyet tarihlerinin eski olması nedeniyle transkriptlerinde AKTS ve/veya yerel kredi bilgisi bulunmayan, ders içerikleri eksik olan ve/veya mezun oldukları üniversitenin ilgili bölümünün kapanması nedeniyle geçmiş belgelere ulaşamayan ve bu nedenle intibak belgelerinde eksik olan öğrencilerin ders muafiyetleri ile ilgili kararlar akademik kurulun kararına göre verilir.
(6) Öğrencinin geldiği üniversitede aldığı muaf sayılması istenilen bir dersin/derslerin adının, üniversitede eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.
(7) Yüksek lisans programlarında alınan dersler ve pedagojik formasyon ile alınan derslerin lisans programlarında muafiyet karşılığı bulunmamaktadır. Yüksek lisans programlarının bilimsel hazırlık kapsamında alınan dersleri için muafiyet talepleri ilgili yetki akademik kuruldadır.
(8) Muafiyet, işlemlerinin sonuçlarına yönelik itirazlar, işlemlerin kesinleşip öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde öğrenci işlerine yapılır.

Özel Hükümler
MADDE 7 – (1)Üniversitemize kayıt olan öğrencilerin muafiyet talebinde bulunabilecekleri dersler aşağıdadır.

1. DÖnem TAR 101
TUR101
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi |
Türk Dili ve Edebiyatı |
2. DÖnem TAR 102
TUR 102
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi ||
Türk Dili ve Edebiyatı ||
3. DÖnem MUH 201
FZK 201
FIN 201
Matematik |
Fizik |
Makroiktisat |
4. DÖnem MUH 202
FZK 202
FIN 202
Matematik ||
Fizik ||
Makroiktisat ||

(2)Öğrencinin geldiği üniversitede aldığı ders/derslerin içerikleri toplamının, muaf tutalacak dersin içeriği ile en az %70 eşdeğer olması gerekir.
(3) İçerikleri üniversitelere göre değişmeyen Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinde yeterli başarıyı göstermiş öğrencinin muafiyet işlemleri yapılır.
(4) Transkriptlerinde, CC ve 60’ın altında notu olanlar MUH 201, MUH 202, FIN201 ve FIN 202 derslerinden muafiyet alamazlar.
(5) Transkriptlerinde, lisans mezunları için CC ve 60’ın altında notu olanlar, önlisans ve MYO’lar için BB ve 80’in altında notu olanlar FZK 201 ve FZK 202 derslerinden muafiyet alamazlar.
(6)Üniversitelerin “Sosyal Bilimler“ ve “Eğitim Fakülteleri”nin (Fizik, Matematik, Kimya bölümleri hariç) ilgili Lisans, Önlisans ve MYO bölümlerinden mezun olanlar Matematik ve Fizik derslerinden muafiyet alamazlar.

MADDE 8
İngilizce Dersi’nin Muafiyet İşlemleri
(1)Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim dönemi başında tercihleri doğrultusunda uygulanan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na girerek düzeylerine en uygun olan İngilizce dersinden itibaren İngilizce derslerini takip etmeye başlayabilirler.

Düzey belirleme sınav sonuçlarına göre İngilizce derslerinin dönem bazlı muafiyet durumu


90 ve Üzeri Tamamen Muaf
85 - 89 4. Sınıf 2. DÖnemden İtibaren
80 - 84 4. Sınıf 1. DÖnemden İtibaren
70 - 79 3. Sınıf 2. DÖnemden İtibaren
60 - 69 3. Sınıf 1. DÖnemden İtibaren
50 - 59 2. Sınıf 2. DÖnemden İtibaren
40 - 49 2. Sınıf 1. DÖnemden İtibaren
35 - 39 1. Sınıf 2. DÖnemden İtibaren
0 - 34 1. Sınıf 1. DÖnemden İtibaren

(2) İngilizce Derslerinden İngilizce Düzey Belirleme Sınavı dışında Muaf olmak isteyen öğrencilerin;
a. Daha önce herhangi bir Lisans diploma programında İngilizce Derslerinde başarılı olduklarını
b.Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden belirlenen yeterli puanları almış olduklarını ispatlamaları gerekmektedir.
c. Bu ispat dökümanını, muafiyet başvuru dilekçesiyle birlikte üniversitenin öğrenci İşlerine gönderen öğrencilerimiz akademik kurul kararı ile bu dersten muaf olabilirler.
(4) İngilizce dersinden muaf olmayıp Düzey Belirleme Sınavı’na kayıt yaptırdıkları dönemde belirlenen süre içinde girmeyen öğrenciler ilk İngilizce dersinden itibaren tüm İngilizce derslerini alırlar ve İngilizce derslerinin tümünden sorumlu sayılırlar.
(5) Kayıt oldukları dönemde İngilizce dersinden muaf olmayıp Düzey Belirleme Sınavı’na girmeyen öğrencilerin sonraki dönemlerde İngilizce derslerinden muafiyet başvurusunda bulunabilmeleri için üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden belirlenen yeterli puanları almaları gerekir.
(6) Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan en az yukarıdaki tabloda belirtilen puanları almış olan öğrenciler İngilizce derslerinin tümünden muaf kabul edilir.
(7) Dış Sınav notları daha düşük olan öğrencilerin İngilizce derslerinin bir kısmından ya da tümünden muaf olabilmeleri için kayıt oldukları dönemin başında uygulanacak olan Düzey Belirleme Sınavı’na katılmaları gerekmektedir.
(8) Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden aşağıdaki tabloda belirtilen en az puanı alan ve aldıkları puanı belirtilen tarihler içinde belgeleyebilen öğrenciler İngilizce derslerinin tümünden muaf sayılırlar.

(9) İngilizcenin resmi ve anadil olarak konuşulduğu bir ülkede bir lisans programını tamamlamış olanlar öğrenim gördükleri süreyi ve mezuniyet durumlarını belgeleyerek İngilizce derslerinden tümünden muafiyet başvurusunda bulunabilirler.
Sınav Kabul Edilen En Az Puan
Pearson - PTE Akademik 50
TOEFL IBT 70
CAE C
Pearson - PTE Akademik 50
CPE C
YDS/e-YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS 65

Yürürlük

MADDE 9 – Bu yönerge Akademik Kurulda kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – Bu Yönerge hükümlerini Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK-1
DERS MUAFİYET TALEP FORMU


Öğrenci Ad Soyad: .....................  
Öğrenci No: ..................... Cep No: .....................
Fakulte: ..................... E-posta: .....................
Bölüm / Program: ..................... Tarih: .....................

Aşağıda belirttiğim derslerden muafiyet talebimin değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.
Öğrenci İmza


..................... Üniversitesi ..................... 'nda Okutulan ve
Muhafiyeti Talep Edilen Dersler
Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi .....................'nda
okutulan ve Muafiyeti Değerlendilecek Dersler
Ders Kodu Ders Adı             Başarı Notu Ders Kodu Ders Adı             Başarı Notu