Çağrı Merkezi
0(212) 333 8910
Yazılım Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği Programı

Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün ana hedefi bilim ve matematiğin katkısıyla bilgisayar programlarını tasarlamayı, yazılım geliştirmeyi, veri işlemede ve endüstride olan problemleri çözmede bilişim teknolojilerini kullanmayı, bilgisayar teknolojilerindeki hızlı değişime ve gelişime ayak uydurmayı bilen mühendisler yetiştirmektir. Bölüm, teoriyi ve uygulamayı birleştiren eğitimi desteklemektedir. Öğrencilerin teorik bilgi edinmelerine, yazılım mühendisliği uygulamaları için gerekli olan uygulama geliştirme ve proje yönetimi yeteneklerini ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan dersler sunulmaktadır. Bu kapsamda öğrenciler temel ve ileri seviye programlama, veri yapıları, veritabanı, sistem analizi ve tasarımı, proje yönetimi, yazılım mimarisi, yazılım tasarımı ve insan bilgisayar etkileşimi gibi alanlarda kendilerini geliştirebilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri
1- Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri,  mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2- Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi

3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4- Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5- Mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11- Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.    

12- Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi.

13- Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi.


AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ 
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PLANI

I.DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG101

İngilizce I

6

TEM101

Doğa, Bilim, İnsan I

6

TEM103

Toplum, Bilim, İnsan I

6

TAR101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

(Türkiye'de Toplumsal Değişim I)

6

TUR101

Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I)    

6

30

 

II. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

ENG102

İngilizce II

6

TEM102

Doğa, Bilim, İnsan II

6

TEM104

Toplum, Bilim, İnsan II

6

TAR102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

(Türkiye'de Toplumsal Değişim II)

6

TUR102

Türk Dili II  (Edebiyat, Toplum, İnsan II)

6

30

 

III. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH201

Matematik I

Fonksiyon tanımı ve bazı özel fonksiyonlar, limit ve süreklilik. Türev, türev uygulamaları, belirsiz integral, integral alma yöntemleri, belirli integral ve uygulamaları.

5

MUH200

Mühendislik Fakülte Dersi

Bu dersin amacı, öğrencilere yazılım/bilgisayar mühendisliğinin prensipleri hakkında temel bilgileri vermektir. Derste, bir yazılım geliştirme projesinde mevcut olan tüm aşamalar hakkında genel bilgiler verilerek, öğrencinin yazılım geliştirme hakkında genel bir bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; Mühendislik, yazılım, bilgisayar, sistem mühendisliği ve sistem kavramlarını açıklayabilecekler, Yazılımda süreç kavramını ve yazılım süreç modellerini tanımlayabilecekler, Yazılım gereksinimlerini seçebilecekler, Yazılım tasarımı ve mimarisi kavramlarını tanımlayabilecekler, Yazılım doğrulama ve geçerliliğin sınanması kavramlarını öğrenebileceklerdir.

5

FZK201

Fizik I

Birimler, Fiziksel Nicelikler ve Vektörler, Kinematik, Newton'un Hareket Yasaları, Newton Yasalarının Uygulaması, İş ve Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Momentum, İtme ve Çarpışma, Dönme Hareketinin Kinematiği, Dönme Hareketinin Dinamiği, Kütleçekim, Periyodik Hareket

5

YAZ201

Programlamaya Giriş

Bilgisayar sisteminin temel kavramları verilerek, işletim sistemi (Windows), internet ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, Powerpoint) temel seviyede kullanım becerilerini verilmektedir. Ayrıca C programlama diline dair temel kavramlar üzerinden öğrencilere genel bir programlama ve algoritmik düşünme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda temel algoritma bilgisi, C ile programlamaya giriş, yapısal program geliştirme, kontrol yapıları, fonksiyonlar, girdi/çıktı, diziler ve dosya işlemleri ele alınan temel konulardandır.

5

YBS203

İstatistik ve Olasılığa Giriş

İstatistiksel analizin teorik temelini oluşturan temel kavramların uygulamalı olarak ele alınacağı bu derste öğrencilerin istatistiksel akıl yürütmenin ana ilkelerini öğrenmeleri sağlanacaktır. Örnekleme, çeşitli dağılımların özellikleri ve nasıl kullanılabilecekleri, temel istatistiksel analizler açık kaynak kodlu R programı ile birlikte öğretilecektir. Ders kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar işletmelerin çağdaş sorunları ve bu sorunlara yönelik kantitatif çözüm tekniklerini içerecektir.

4

ENG201

İngilizce III

6

30

 

IV. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH202

Matematik II

Genelleştirilmiş integraller, dizi, serilerde yakınsaklık, çok değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve uygulamaları, kısmi türev, zincir kuralı, iki ve üç katlı integral ve uygulamaları.

5

YAZ206

Veri Yapıları

Veri yapıları ve algoritmalara giriş. Asimtotik notasyon ve analiz araçlarına genel bir bakış. Özyineleme ve bilgisayar bilimlerinde problem çözüm uygulaması. Bağlı listeler, çift bağlı listeler, yığıtlar, kuyruklar gibi önemli soyut veri tiplerinin tasarım ve gerçekleştirimi. Verimli sıralama, arama algoritmalarının ve ikili arama ağaçları gibi ayrık arama yapılarının tasarımı ve gerçekleştirimi.

5

YAZ202

Algoritma Tasarımı ve Analiz           

Algoritma tasarım ve analizi temel kavramlarına giriş. Temel analiz araçlarına genel bir bakış: Fonksiyonları asimtotik olarak yakınsama, toplamları sınırlama ve tekrar bağıntılarını çözme. Verimli olarak çözülebilen problemlerin böl-çöz, randomizasyon, dinamik programlama, amortizasyon, ve obur buluşsallar gibi tasarım tekniklerine odaklı tartışılması. Çeşitli algoritmik kavramların küme, dizi, çizge gibi yapılarla ilgili problemlerde uygulanması.      

5

FZK202

Fizik II

Elektrik Yükü ve Elektriksel Kuvvet, Gauss Yasası, Elektrik Potansiyeli, Kapasitans ve Dielektrikler, Akım, Direnç ve Elektromotif Kuvvet, Doğru Akım Devreleri, Manyetik Alan ve Manyetik Kuvetler, Manyetik Alan Kaynakları (Biot Savart ve Amper yasası), Elektromanyetik İndüksiyon (Faraday yasası), İndüktans – İndüktör, Elektromanyetik Dalgalar

5

YBS204

Çok Değişkenli İstatistik

Basit doğrusal regresyon, çok değişkenli regresyon ve regresyon varsayımlarının tespiti ve problemlerle karşılaşıldığında yapılması gerekli süreçler incelenmektedir. Ayrıca, çok değişkenli istatistik yöntemlerden, lojistik regresyon, binary modeller (logit, probit, tobit), faktör analizi, temel bileşenler analizi, kanonik korelasyon analizi, diskriminant analizi, kümeleme analizi incelenmektedir.

4

ENG202

İngilizce IV

6

30

 

V. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH301

Lineer Cebir

Lineer denklem sistemleri. Matrisler, matris işlemleri, özel tip matrisler. Bir matrisin eşelon formu, Gauss-Jordan eliminasyonu.Elementer matrisler ve bir matrisin tersi. Determinantlar, Cramer kuralı. Vektör uzayları altuzaylar. Lineer kombinasyonlar lineer bağımsızlık. Baz ve boyut bir matrisin rankı. Öz-değer ve ilgili öz-vektörler. Köşegenleştirme. Diklik. Gram-Schmidt dikleştirme yöntemi. Fizik ve mühendislik uygulamarı.

5

YAZ301

Sistem Analiz ve Tasarımı

Projeyi bir fizibilite safhasına getirebilmek için gereksinimleri kavrayabilme, Bir projeyi uygulayabilme, Yazılı grafiksel görsel ve sözel becerileri uygulayabilme, Projeyi bir fizibilite safhasına getirebilmek için gereksinimleri kavrayabilme, Bir projeyi uygulayabilme                    

5

YAZ303

İşletim Sistemleri

İşletim sistemlerinin temel mimarisi, donanım ve yazılım mimarileri ve işletim sistemlerinin uygulama alanları

5

YAZ204

Veritabanı Sistemleri

Veri tabanı tasarım algoritmaları ve uygulamaları, E-R modeli, hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veri tabanları, sorgu dilleri, ilişkisel cebir ve matematiği, veri bağımlılıkları, normal formlar, nesne yönelimli ve dağıtık veri tabanları, eş zamanlı, bütünlük, ve güvenlik konuları; bir veri tabanı sisteminin tasarımı ve uygulaması.

5

Seçimlik

4

ENG301

İngilizce V

6

30

 

VI. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

MUH302

Diferansiyel Denklemler

Birinci Mertebe Denklemler ayrılabilir denklemler, lineer denklemler, tam denklemler ve integrasyon çarpanı, değişken dönüşümü ile integre edilebilen denklemler (homojen denklemler, Bernoulli denklemi v.b.), Picard yöntemi. Çözümleri birinci mertebe denklemlerin integrasyonuna indirgenebilen ikinci mertebe denklemler.
İkinci ve Mertebe Lineer Denklemler Genel teori ve tanımlar. Sabit katsayılı homojen denklemler. Mertebe indirgeme yöntemi. Homojen olmayan denklemler, belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişimi yöntemleri.
Yüksek Mertebe Lineer Denklemler Genel teori ve tanımlar. Sabit katsayılı homojen denklemler. Homojen olmayan denklemler, belirsiz katsayılar ve parametrelerin değişimi yöntemleri.
Birinci mertebe lineer denklem sistemleri Sabit katsayılı homojen denklemler. Sabit katsayılı homojen olmayan denklemler ve parametrelerin değişimi yöntemi.

Laplace dönüşümü yöntemi Temel tanımlar ve teoremler. Sabit katsayılı denklemler için başlangıç değer problemlerinin Laplace dönüşümü yöntemi ile çözümleri. Konvolüsyon.

Kuvvet Serisi Yöntemleri Regüler ve regular singular noktalar civarında çözümler.

5

YAZ302

Yazılım Tasarım ve Mimarisi         

Yazılım Planlama, Gereksinim Analizi, Sistem Çözümleme, Proje yönetimi, Yazılım Prototipleme, yazılım tasarımı, mimari tasarım, kullanıcı arayüz tasarımı, yazılım güvenirliği, Yazılım geçerleme ve doğrulama, hata sınaması, yazılım yeniden kullanımı, yazılım bakımı, konfigürasyon yönetimi.

5

YAZ304

İleri Programlama

Nesne Yönelimli programlaya tekrar bakış. Görsel programlamanın temel taşları : değer türleri, operatör yeniden tanımlama, olağandışı durum ve olay işleme. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü çerçeve yapılarını kullanım. Dosya ve XML tabanlı verilerle çalışma.

5

Alan Seçimlik

5

Seçimlik

4

ENG302

İngilizce VI

6

30

 

VII. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

YAZ491

Bitirme Projesi I

6

YAZ403

Yazılım Projesi Yönetimi         

Proje yaklaşımının seçimi, Proje Anlama ve Tanımlama - Proje Planlama - Proje izleme - projenin Kapatılması Yazılım Ölçütleri ve Yazılım Maliyet Kestirim Yöntemleri 

5

Alan Seçimlik

5

Seçimlik

4

Seçimlik

4

ENG401

İngilizce VII

6

30

 

VIII. DÖNEM

DERS KODU

DERS ADI

ECTS

YAZ492

Bitirme Projesi II

6

YAZ404

Yazılımda Kalite Yönetimi     

Yazılım kalite ölçütleri. Yazılım kalite güvencesi. Konfigürasyon yönetimi. Yazılım doğrulama ve onaylama. Değerlendirme, teftiş ve denetimler. Yazılım süreç iyileştirme modelleri. Yazılım test stratejileri ve test teknikleri. Arıza raporlama ve kaldırma. Yazılım güvenilirlik ölçütleri ve yazılım kalite ölçütleri. Kalite güvencesi modeli. Risk yönetimi. Veri toplama ve bakım.               

5

Alan Seçimlik

5

Seçimlik

4

Seçimlik

4

ENG402

İngilizce VIII

6

30