İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Mazeret Esasları Yönergesi

MAZERET SINAV HAKKI VERİLMESİ VE BU HAKKIN KULLANIMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Yönerge hükümleri Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsamakta olup, yönerge KKTC Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 - Yönerge Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mazeret Hallerine İlişkin Hükümler

MADDE 3 - Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç olup kabul edilmeyecektir) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne sunulması gerekmektedir.

MADDE 4 -Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda;

  1. Öğrencinin anne, baba, eş, kardeş v.b. yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı durumunda, ölüm belgesini,
  2. Yukarıda sayılan yakınlarından birinin önemli bir hastalık veya kaza nedeni ile sınav arifesinde veya sınav günü acilen hastaneye kaldırılması durumunda ilgili hastaneden alınacak, hastalığın türünü de bildirir bir belgeyi,

sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne sunması gerekmektedir.

MADDE 5 -Trafik kazası ve doğal afetler durumunda;

  1. Sınav öncesinde sınava katılımı engelleyecek şekilde; öğrencinin trafik kazasına uğraması ya da kazaya karışmış olması halinde trafik şubesinden alacağı kaza zaptını (şahıslar arasında düzenlenen anlaşmalı trafik kazası tespit tutanakları kabul edilmeyecektir),
  2. Öğrencinin doğrudan kazaya müdahil olmamasına rağmen, vuku bulunan bir kaza nedeni ile benzer şekilde mağduriyetinin oluşması halinde kaza zaptını tutan polisten alacağı, o mahalde bulunduğunu belirten bir belgeyi;
  3. Öğrenci sınava katılımını olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, öğrencinin sınav tarihinde bulunduğu ve bu tabii afetin yaşandığı yerleşim biriminin mülki amirliğinden alacağı, orada bulunduğuna dair bir belgeyi;
  4. Öğrencinin ikamet ettiği binada sınavın makul zaman öncesi veya sınav günü sınava girmesini engelleyecek yangın, deprem, sel, çökme, yıkım ve benzeri durumların vuku bulması sebebiyle konutun aşırı hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alacağı belgeyi;

sınav tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne sunması gerekmektedir.

MADDE 6 - Fiziki olarak katılım sağlanacak sınavlarda ise sınav günü ilgili sınav merkezinde ulaşımı engelleyen aşırı yağış, kar, sel ve benzeri durumların basın-yayın aracılığı ile kamuoyuna duyurulması halinde, o sırada sınavı olan öğrencilerden ayrıca mazeret belgesi istenmez.

MADDE 7 - İlgili mevzuat gereği öğrenci, ilk kez yazıldığı dersler ile devamsızlığı veya başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacağı derslerin en az % 70’ine devam etmek zorunda olduğundan; bir yarıyılda 21 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda;

  1. Öğrenci herhangi bir nedenle karakola götürülmüş ve bundan dolayı sınava girememişse, ilgili karakol amirinden alacağı belgeyi,
  2. Öğrenci gözaltına alınmışsa, ilgili savcılıktan alacağı belgeyi,
  3. Öğrenci tutuklanmış ise tutuklama kararının bir suretini

belirtilen durumlar sona erdikten sonra 5 (beş) gün içinde Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne sunması gerekmektedir. Bu süreleri aşan durumlarda mazeret sınav hakkı verilmez.

MADDE 8 - Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesini sınav dönemi sonuna kadar Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne sunması gerekmektedir.

MADDE 9 - Yukarıda belirtilen mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesini, mazeretini gösteren gerekli belgeyi de ekleyerek Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne gönderir. Öğrencinin mazeretinin yukarıda tanımlı mazeretler haricinde bir mazeret olması durumunda ise bu durumu belgeleri ile beraber Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü’ne, girmemiş olduğu sınav tarihini takip eden 5 iş günü içerisinde bildirir. Koordinatörlük tarafından öğrencinin mazereti değerlendirilerek hakkında karar verilir. Verilen karar öğrenciye bildirilir. Mazeretleri kabul edilen öğrencilerin listesi ilgili dersin yürütücüsüne de ayrıca bildirilir.

MADDE 10 -Öğrencinin mazereti nedeniyle giremediği sınavı için kendisine mazeret hakkı tanınması durumunda, dersin yürütücüsü tarafından karar verilmek üzere bu hakkın kullanımı mazeret sınavı ya da ödev şeklinde olabilir. Bu hususa ilişkin değerlendirme mazeretin kabulü sonrasında öğrenciye Öğrenci İşleri Koordinatörlüğü tarafından bildirilir. Mazeret sınavı yapılması halinde, bu sınav filan sınav tarihinden önceki herhangi bir tarihte yapılabileceği gibi sınav tarihinden en az 1 hafta önce öğrenciye bildirilir. Mazeret sınavlarında öğrenci, mazeret sınav tarihine kadar işlenen tüm ders içeriğinden sorumludur.

MADDE 11 -Mazereti nedeniyle giremediği sınavı için kendisine mazeret hakkı tanınan öğrencinin;

  1. Mazeret için sınav hakkının tanınması halinde mazeret sınavına da girmemesi durumunda;
  2. Mazeret için ödev verilmesi halinde ödevini, ödev konusu ile birlikte belirtilen teslim tarihine kadar teslim etmemiş olması halinde;

Öğrenciye bu dersten aynı dönem içerisinde ikinci bir mazeret hakkı tanınmaz ve öğrencinin notu sıfır olarak kabul edilir.

MADDE 12 - Mazereti kabul edilen öğrenci, mazeretli olduğu günlerde yapılan derslerin sınavlarına giremez. Girmesi durumunda sınavları geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük

MADDE 13 -Bu Yönerge, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesinin Senatosunun kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.