İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

KVKK

Netkent Üniversitesi Öğrenci Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni

Bu metin, Netkent Üniversitesi’nin web sayfasını ziyaret eden, mobil uygulamasını ziyaret eden, kayıt için form dolduran, eğitim bursuna başvuran öğrenci adaylarının kişisel verilerini nasıl işlediği hakkında kişileri bilgilendirmeyi amaçlar.

Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi olarak; öğrencilerimiz, velilerimiz, takipçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin yasal mevzuat ve özellikle 32/2014 sayılı Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası'na uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin hak ihlaline uğramamaları ve bilgilendirilmeleri temel prensibimizdir.

Bu nedenle, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; öğrencilerimize, velilerimize, takipçilerimize, çalışanlarımıza ve internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden tüm bireylere ait tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. ve Akdeniz Araştırma ve Bilim (Netkent) Üniversitesi tarafından belirlenen kural ve prensiplere göre gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin konuları aşağıda başlıklar halinde sıralıyoruz:

Kişisel verileri kim işliyor ve kişisel verilerin işlenmesinden kim sorumlu?

Netkent Üniversitesi olarak, öğrenci adaylarının kişisel verilerinin nasıl işleneceğini belirliyoruz ve aynı zamanda veri kayıt sisteminin yönetimini sağlıyoruz. Diğer bir ifadeyle, kişisel verilerinizi Netkent Üniversitesi ve Elementglobe Bilişim Yatırımları Ltd. olarak işliyoruz ve aynı zamanda da veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz.

Kişisel verilerim nasıl toplanıyor?

Aşağıda kişisel verilerinizi toplama yöntemlerimizi sıralıyoruz;
Tanıtım, etkinlikler ve fuarlar gibi fiziki ortamlarda form doldurmanız veya bilgilerinizi üniversitemiz ile paylaşmanız; internet sitesi ya da dijital ortamlarda yer alan iletişim formlarını doldurmanız; telefon, e-posta, sosyal medya hesapları üzerinden üniversitemiz ile iletişime geçmeniz halinde belirtilen yollar aracılığıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Hangi kişisel verilerim işleniyor?

Netkent Üniversitesi olarak eğitim bursuna başvuran öğrenci adaylarının aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerini işliyoruz:

Kimlik Bilgisi: Ad-soyad, kimlik numarası, vatandaşı olduğunuz ülke, doğum yılı, yaşanılan bölge, cinsiyet.
İletişim Bilgisi: Telefon numarası, e-posta adresi.
Eğitim Bilgisi: Okuduğunuz/mezun olduğunuz okul, bölüm, sınıf, mezuniyet puanı, başarı sırası, puan türü, yabancı dil ve seviyesi.
Diğer Bilgiler: Tercih etmeyi düşündüğünüz fakülte, program ve bölümler, sosyal medya kullanıcı bilgileri, imzanız, kişisel ilgi alanları, kullanıcı davranışları, Google Analytics verileri, Facebook Pixel verileri, çerez verileri.
Netkent Tercih Eğitim Bursu programına başvurmanız halinde yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, işlem güvenliği bilgilerinizi, başvurulan bölüm/bölümler, eğitim durumu, yabancı dil, mülakat sırasında bizimle paylaştığınız bilgileri, bir spor dalında lisans sahibi olup olmadığınız, yurtdışına gidip gitmediğinize ilişkin bilgileri, projenize ilişkin bilgilerinizi, tercih etmeniz durumunda video kayıtlarına ilişkin bilgilerinizi ve başvuru sırasında bize sağladığınız diğer bilgilerinizi de işliyoruz.

Kişisel verilerim hangi amaçlarla işleniyor?

Kişisel verileriniz, iletişim, başvuru ve kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi; eğitim bursuna başvuru kapsamında hazırlanan yazı ve projelerin değerlendirilmesi, eğitim bursuna başvuran öğrencilere yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve bu etkinliklere başvuru ile kayıt işlemlerinin yürütülmesi; üniversite tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve üniversite faaliyetlerinin iyileştirilmesi, hedefe yönelik hizmet verme, pazarlama ve satış kapasitesinin geliştirmesi amaçlarıyla işlenir.

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel verileriniz, üniversitemizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereken durumlarda, üniversite faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılacaktır.

Ayrıca, üçüncü kişilerden ürün/hizmet desteği almak amacıyla, kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışındaki hizmet sağlayıcısı taraflara da aktarılabilecektir.

Bu veriler ancak tarafınızca değiştirilebilir nitelikte olup, hizmet sağlayıcıları hariç hiçbir üçüncü kişinin verilere ulaşması ve değiştirmesi teknik anlamda mümkün değildir.

Kişisel verilerimi işlerken dayanılan hukuki sebepler nelerdir?

Üniversitemiz kişisel verilerinizi işlerken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması” şeklinde belirtilen hukuki sebeplere dayanmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak haklarımı nasıl kullanabilirim?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel veri sahibi ilgili kişilere tanınan bazı haklar bulunmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları
MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (kısaca “Tebliğ”) bazı usuller belirlenmiştir. Haklarınızı kullanmak isterseniz, aşağıdaki yöntemlerden biri ile ya da Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle talebinizi üniversitemize iletebilirsiniz:

İnternet sitesi aracılığıyla: www.netkent.edu.tr adresindeki “Mesaj Yollayın” başlıklı form ile,
Posta yoluyla: Girne Caddesi No: 38–44 Lefkoşa / KKTC adresine posta göndererek,
E-posta yoluyla: bilgi@netkent.edu.tr adresine e-posta göndererek.

Detaylı bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Netkent Üniversitesi’nin kişisel verileri nasıl işlediği hakkında daha detaylı bilgi almak için;

www.netkent.edu.tr/kurumsal/guvenlik-ve-gizlilik adresindeki “Güvenlik ve Gizlilik” politikasını inceleyebilir,
Netkent Üniversitesi İrtibat Kişisi’nin kvkk@netkent.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.