İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Çift Anadal Program Yönetmeliği

Amaç

AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAM YÖNETMELİĞİ

Madde 1 - Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine bağlı olarak Anadal Lisans Programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

Tanımlar
Madde 2 -
Bu Yönetmelikte,
Çift Anadal İkinci Lisans Programı; öğrencilerin, lisans öğrenimleri boyunca, anadal lisans programına bilim alanı bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans diplomasını   almalarını   sağlayan   eğitim   öğretim   programını   ifade    eder. 

Çift Anadal Programlarının Oluşturulması
Madde 3 - Çift Anadal İkinci Lisans Programı sadece Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi bünyesindeki bölümler arasında gerçekleştirilebilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programı, program açmak isteyen bölümün başvurusu üzerine Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile gerçekleşir. Program açan bölüm, bu programa hangi bölümden de öğrenci kabul edileceğini belirler.

Çift   Anadal   İkinci   Lisans   Programının   mezuniyet   kredisi,   programı   uygulayan bölümün  mezuniyet  kredisinin  üçte  birinden  az  olamaz.  İlgili  bölümün  mezuniyet kredisi ne olursa olsun alt sınır 30 kredidir. Çift Anadal, ikinci lisans programında alınması gereken dersler ve krediler,  programlar  tarafından  belirlenen  alan  yeterlilikleri  dikkate alınarak  ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile belirlenir. İlgili Çift   Anadal   lisans   programının,   öğrencinin   programın   sonunda   asgari   olarak kazanması    gereken    bilgi,    beceri    ve    yetkinliklere    göre  tanımlanmış    öğrenim kazanımlarına sahip olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Mühendislik programlarının kontenjanları,  bu  programların kontenjanlarının  %30’undan fazla,  diğer  programların  da  %30’undan  az  olmamak üzere,  bölümlerin  teklifleri üzerine  Senatoca  kararlaştırılır  ve  Rektörlük  tarafından yarıyılın  /  yılın  başlangıcından önce  ilân  edilir.  Başvuru sayısı kontenjandan  fazla olduğu  takdirde  sıralamanın  nasıl yapılacağı  hususunun  karara  bağlanması  yine Senatonun yetkisindedir.

Programa Başvuru ve Kabul
Madde 4 - Çift Anadal İkinci Lisans Programlarına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ile Rektörlüğe yapılır. Aynı anda birden fazla Çift Anadal İkinci Lisans programına kayıt yapılamaz.

Öğrenci Çift Anadal lisans programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık

programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, başvurabilir. Öğrencinin    Çift    Anadal    programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında tüm dersleri almış, başarmış, başvuru  sırasındaki  genel  not  ortalamasının  en  az  2.30  olması  ve anadal programının  ilgili  sınıfında  başarı  sıralaması  itibari  ile  en  üst  %30’unda bulunması gerekir.  
Bu programlara kabul, ilgili bölümlerin uygun görmesi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir.
Çift Anadal İkinci Lisans Programı, programlardaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı dönemleri plânlamada öğrencilere yardımcı olmak, programın amacına uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Rektörlük tarafından görevlendirilen Çift Anadal Programı (ÇAP) Koordinatörü gözetiminde yürütülür.

Program Süresi
Madde 5 - Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren ikinci anadal için yasal olarak kabul edilen azami süre kadardır.

Ders Geçme Esasları
Madde 6 - Öğrencinin Çift Anadal, ikinci lisans programlarından aldığı derslerden başarılı sayılabilmesi için en az 60 alması gerekir. Çift Anadal İkinci Lisans Programlarında alınan notlar hiçbir şekilde Anadal Lisans Programı not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

Programdan Ayrılma-İlişiğin Kesilmesi
Madde 7 - Bir öğrenci istediği takdirde Çift Anadal İkinci Lisans Programından ayrılma hakkına sahiptir. Çift Anadal İkinci Lisans Programından ayrılmak isteyen öğrenciler ile bu Yönetmelikteki koşullardan herhangi birini yerine getirmeyen öğrencilerin Yönetim Kurul Kararı ile Çift Anadal İkinci Lisans Programından ilişiği kesilir. Çift Anadal İkinci Lisans Programlarında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin programlardan kaydı silinir. Programlardan ayrılan öğrencilerin, Çift Anadal İkinci Lisans Programı çerçevesinde anadal programları dışında başardıkları dersler, kredisiz derslere çevrilir.

Çift Anadal İkinci Lisans Programından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrenciler, yeniden bu programlara başvuramazlar. Anadal Lisans programında genel not ortalaması 2.00’nin altına düşen öğrencinin Çift Anadal İkinci Lisans Programından ilişiği kesilir. Anadal Lisans Programından mezun olmadan Çift Anadal İkinci Lisans Diploması almak mümkün değildir.

Mezuniyet ve Dereceler
Madde 8 - Çift Anadal İkinci Lisans Programını başarı ile bitirip iki Lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere, Anadal Lisans ve Çift Anadal Lisans diploması verilir. İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir. 

Anadal Lisans Programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Anadal İkinci Lisans Programını bitirmese bile, Anadal Lisans Programına ait diplomasını alabilir.

Madde 9 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 10 - Bu Yönetmelik, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük
Madde 11 -
Bu Yönetmelik, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Senatosu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer....