İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Burs Yönetmeliği

AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ (AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM) BURS YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Amaç

MADDE 1-

Bu yönergenin amacı, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde  Lisans ve Lisansüstü düzeylerde verilen eğitim-öğretimin niteliğini burs ve diğer destekler ile yükseltmek, öğrencileri yüksek düzeyde akademik çalışmalara teşvik etmektir.

Kapsam

MADDE 2-

Bu yönerge, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde Lisans ve Lisansüstü düzeylerde öğrenimini sürdüren öğrencilere sağlanacak burs ve desteklerle ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3-  

Bu yönerge, 65/2005 sayılı KKTC Yüksek Öğretim Yasası Yönetmeliği ile Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4-

Bu yönergede geçen,

a) Burs: Bir akademik yılı öğrenim ücretlerinden yapılan indirimi veya öğrencilere sağlanan ek ayni veya nakdi desteği,

b) Üniversite: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesini,

c) Mütevelli Heyeti: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Üniversite Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

f) Burs Komisyonu: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Senatosu tarafından seçilen komisyonu ifade eder.

Burs Komisyonu

MADDE 5-

(1) Burs Komisyonu, Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında, Genel Sekreter, Öğrenci İşleri Direktörü, Mali İşler Direktörü ve Rektör tarafından atanacak akademik danışman ve/veya öğretim elemanlarından oluşur.

(2) Burs komisyonu; lisans ve lisansüstü burslarını değerlendirmek üzere görev yapar. Burs ve indirimlerin büro işlemleri, Öğrenci İşleri Direktörlüğü, ödeme ve takip işlemleri ise Mali İşler Direktörlüğü tarafından yürütülür.

Temel İlkeler

MADDE 6-

(1) Bu yönergede belirlenen burs miktar ve oranları her öğretim yılı başında Burs Komisyonu tarafından yeniden gözden geçirilir. Rektör, Üniversite Yönetim Kurulu ve müteakiben Mütevelli Heyet onayına Genel Sekreterlikçe sunulur.

(2) Her öğrenci girdiği yılda uygulanan burs yönergesi esaslarına tabidir ve girdiği yılın burs koşullarıyla değerlendirilir.

(3) Tanımlanan burs  dışında  birden fazla burs veya indirim  almaya hak kazanan öğrenci, %25 oranından fazla burstan yararlanamaz. Ancak Burs Komisyonu kararı ile verilen başarı burslarında bu hüküm uygulanmaz. Üniversitenin başarı burslarından yararlanacak öğrencilerin belirlenmesinde herhangi bir fakülte/enstitü veya bölüm/programa öncelik verilebilir.

 

 

 

 

Burs Başvuruları

MADDE 7-

(1) Burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler, istenen belgeleri başvuru formuna ekleyerek Öğrenci İşleri Direktörlüğüne verir.

(2) Öğrenci İşleri Direktörlüğü, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere dayanak teşkil eden belge ve bilgileri de inceleyerek;

  1. Doğrudan belge ile tevsik edilebilen burslar için, ilgili belgeler uygun ve yeterliyse,  durumu Mali İşler Direktörlüğüne bildirir.
  2. Diğer burs talepleri ile ilgili bilgi ve belgeleri toplayarak incelenmek üzere Üniversite Burs Komisyonuna gönderir. Komisyon, başvuruları inceleyerek değerlendirir ve aldığı kararları Mütevelli Heyetinin onayına sunulmak üzere Rektörlüğe gönderir.

 

(3) Mütevelli Heyetince onaylanan burs kararları Rektörlük tarafından, gereği için Mali İşler Direktörlüğüne; bilgi için Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BURSLAR VE KOŞULLARI

MADDE  8-

(1) Öğrencilere, kayıt öncesinde ilan edilen burs başlıkları haricinde Üniversitemizde kayıtlı oldukları programlardaki akademik başarı durumlarına göre ve/veya çeşitli koşullar dikkate alınarak normal öğrenim süresi içerisinde burs verilebilir. Öğrenci İşleri Direktörlüğü burs almaya hak kazananları tespit eder ve Madde 7’de belirtilen esaslara uygun olarak uygulama yapılır.

(2) Eğitimi teşvik etmek için meslek gruplarına, kurum ve kuruluşlara, özel coğrafi bölgelere burs verilebilir.

(3) Mütevelli Heyetin kararı ile kişi, kurum ve kuruluşlar adına, kişi, kurum ve kuruluşlara tam veya kısmi burs verilebilir.

(4) Rektörlüğün talebi ve Mütevelli Heyetin onayı ile kişi, kurum ve kuruluşlara özel olarak kalıcı veya geçici bir süre için burslar verilebilir.

(5)    Burslar:

       a.Mütevelli Heyeti Özel Bursu

     2018-2019 Öğretim yılı güz döneminde kayıtlarını yaptıran öğrenciler, Akdeniz Araştırma ve Bilim  Üniversitesindeki 4 yıllık Lisans eğitimleri süresinde %100 eğitim bursu hakkına sahiptirler.

        b.Lisans ile Birlikte Yüksek Lisans Bursu

     Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde bir Lisans Programına kayıtlı öğrenciler, bir Yüksek Lisans Programına da kayıt yaptırırlarsa eğitimleri süresince her iki program kapsamında %20 burs kazanırlar.

       c.Çift Anadal Bursu
     Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde 2 Lisans Programına aynı anda kayıt yaptıranlar, 2. Lisans Programında %50 burs kazanırlar.

       d.Teknoloji Adası Kıbrıs Bursu
     Mühendislik Fakültesi programlarında KKTC vatandaşlarına özel %15 burs sağlanmaktadır.

       e.Kalkınmada Öncelikli Yöreler Bursu
     Resmi İkametgahı Türkiye’de Kalkınmada Öncelikli Yörelerden birinde olanlar, bu bölgede yaşadıkları sürece %15 burs elde ederler.

       f.Eğitimci  Bursu

     KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve YÖK bünyesindeki çalışanlar ile bu kurumlara bağlı eğitim kurumlarında çalışanlar Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Eğitimlerinde %15 burs elde ederler.

       g.Güvenlik Kuvvetleri Mensubu  Bursu
     Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve  Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları, bu      kurumlara bağlı birimlerinde çalışanlar ile 1.derece yakınları Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi eğitimlerinde %15 burs elde ederler.

       h.Engelsiz Eğitim Bursu
     Engelli Sağlık Raporu Sahiplerine Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Eğitimlerinde  %15 burs verilir.

  (6) Akademik başarı bursları yalnızca normal öğrenim süresi içerisinde verilir.

  (7) Birden fazla yararlanma durumunda bir öğrencinin kullanabileceği burs oranı maksimum %25 ya da en yüksek oranları burs kadardır .

MADDE 9-

İsteyen özel ve tüzel kişiler, Üniversitemize bağışta bulunarak kendilerinin, yaşayan veya vefat etmiş yakınlarının adına şartlı veya şartsız burs verebilirler. Bu bursların verileceği öğrenciler, Burs Komisyonu kararı ile belirlenir.

Bursların Kesilmesi

MADDE 10-

Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası alması halinde veya yüz kızartıcı suçlar nedeniyle adli yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırılması halinde bursu tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SON HÜKÜMLER

Yürürlük

MADDE 11-

Bu yönerge, Üniversite Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12-

Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.