İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği

AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE YÜKSEK
LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde eğitim öğretim faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde yürütülen programların eğitim öğretim faaliyetlerini ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 26 Eylül 2006 tarihli, 65/2005, değişik 21/2008, 40/2009 yasasına dayanılarak hazırlanmıştır.

a) YÖDAK veya YÖK tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar ile halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi programlarına ikinci üniversite kapsamında başvurabilir.

b) Bu koşullara  sahip olmayan lise mezunları ise, Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ‘na katılarak  bir Lisans veya Ön Lisans programına yerleşmeye hak kazanmaları veya Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenecek iç sınavda başarılı olmaları halinde Üniversite Senatosu tarafından her akademik yılın başında belirlenerek başvuru hakkı verilecek lisans programlarına başvurabilir.

Tanımlar

MADDE 4– (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,
b) AYNO: Ağırlıklı Yarıyıl Not Ortalamasını,
c) AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,
d) Birim: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu
e) İlgili Birim Kurulu: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
f) İlgili Birim Yönetim Kurulu: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesine bağlı fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,
g) Merkezi Sınav Usulü: Akademik takvim çerçevesinde, eş zamanlı olarak Fakülte sınav merkezlerinde yapılan gözetimli sınavları,
h) Çevrimiçi Sınav Usulü: Akademik takvim çerçevesinde, elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak, yapılan sınavları,
i) Program: Fakülte bünyesinde yürütülen ve belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans, lisans veya lisans üstü diploması veren programı,
j) Rektör: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörünü,
k) Senato: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Senatosunu,
l) Uzaktan Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen, aynı mekânda bulunmaksızın öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretimi,
m) Uzaktan Eğitim: Üniversitelerin iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak uzaktan yürüttüğü ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitimi anlatır.
n) Üniversite: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesini,
o) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Programların Açılması, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim Genel Esaslar

MADDE 5– (1) Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesinde uzaktan eğitim biçimi uygulanmaktadır.

Programların Açılması

MADDE 6– (1) Uzaktan öğretim programları, Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun onayı ve 26 Eylül 2006 tarihli ve 65/2005, sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası’na izni ile açılır.

Eğitim Öğretim Dönemleri

MADDE 7– (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Dileyen öğrenciler yaz yarıyılından yararlanabilirler. Bir yarıyıl ara sınavlar dâhil en az on dört haftadan oluşur. (2) Cumartesi ve pazar günleri eğitim öğretim günü olarak sayılır. Bu günlerde eğitim öğretim ve sınav yapılabilir; resmî tatil günleri eğitim öğretim günü olarak sayılmaz.

Akademik Takvim

MADDE 8– (1) Eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Akademik takvim, Fakülte Kurullarının önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Öğrenim Ücreti, Öğrenci Kimlik Kartı, Kayıt Dondurma, Kayıt İptali

Kayıt İşlemleri

MADDE 9 – (1) Yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, süreleri, usulleri, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir. Kayıt yaptırmak için öğrencilerin, istenen şartları yerine getirmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı ve/veya öğrenim ücretini süresi içinde ödemesi gerekir.
(2) Yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

(3) YÖDAK veya YÖK tarafından tanınan ve yasalara uygun olan yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının; herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi programlarına ikinci üniversite kapsamında başvurabilir.

(4) Herhangi bir üniversitede kayıtlı veya üniversiteden mezun olan öğrenciler, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde aynı adlı programlara kayıt yaptıramazlar.
(5) Öğrencilerin kayıt esnasında sunmuş oldukları resmî belgeler dijital olarak saklanır.
(6) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları belirlenenlerin kayıt işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek, haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu öğrenciler için, diploma dâhil hazırlanan tüm belgeler iptal edilir.

Öğrenim Ücreti

MADDE 10 – (1) ÜÜniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ödenecek yıllık ücret, güz ve bahar yarıyıllarından oluşan eğitim-öğretim süresi için (akademik yıl) Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Yaz yarıyılı uygulaması yapılması halinde açılacak derslerin ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecektir.
(2) Öğrenim ücreti, enflasyon oranı ve diğer ekonomik gelişmeler dikkate alınarak, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecek oranda artırılır.
(3) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; öğrenim ücretini ödemiş olmaları gerekir.
(4) Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için kayıtları yenilenmez. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(5) Bir akademik yılın başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin, kayıt tarihini izleyen ilk üç hafta içinde herhangi bir sebeple Üniversiteden ayrılması halinde, yıllık öğrenim ücretinin %35’ini, üç haftadan daha sonra ayrılması halinde tamamını ödemesi gerekir. Kayıt tarihini izleyen ilk üç hafta içinde eğitim öğretim başlamışsa, Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yılla ilgili öğrenim ücreti iade edilmez.
(6) Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin ödeyecekleri öğrenim ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenci Kimlik Kartı

MADDE 11 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili öğrenci bürosuna sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.
(2) Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları iptal edilir.

Kayıt Dondurma

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı hâlinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:
a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.
b) Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.
(2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir. Çok özel durumlarda bu süre Üniversite Yönetim kurulu kararı ile uzatılabilir.
(3) Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını akademik takvimde belirlenen süre içinde yapmaları zorunludur. Bu süre geçtikten sonra yukarıdaki bentler kapsamında bir mücbir sebebe dayanarak yapılacak başvurular için süre, sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren on beş gündür.
(4) Öğrencilerin kayıt dondurma talebinin işleme alınabilmesi için öğrenim ücretinin 1/3’ ünü ödemesi zorunludur. Kayıt dondurma için yatırılacak ücret eğitim öğretime başlanan yıl için mahsup edilmez.
(5) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma hâlinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez. Öğrencinin kaydı, Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilen yarıyıl/yıl kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Kayıt dondurma süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Kayıt dondurma süresi sona erdiğinde, öğrenci kaldığı yerden eğitim ve öğretimine devam eder.

Kayıt İptali ve Kayıt Sildirme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak kayıt yaptırmış oldukları tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.
(2) Öğrencilerin, aşağıdaki hallerde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirme talebinde bulunması,
b) Öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğrenim kurumuna geçiş yapması,
d) Öğrencinin öğretim ücretini ödememiş olması
e) Öğrencinin azami öğrenim süresi sonunda son sınıf öğrencisi statüsünü elde edememiş olması,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Ders Kaydı, Ders Muafiyeti, Stajlar, Devam Durumu ve Öğrenim Süresi

Dersler

MADDE 14- (1) Dersler; çevrimiçi teorik ve/veya uygulamalı derslerden ya da staj ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur. Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir.
(2) Dersler, zorunlu ve seçmeli ders olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçmeli dersler ise öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.
(3) Fakülte Yönetim Kurulu, programın öğretim planında belirlenmiş ders gruplarındaki her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.
(4) Programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa ön koşulları ile yarıyıllara/yıllara dağılımları, Fakülte Kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile değiştirilebilir.
(5) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve stajlara ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Kayıt Yenileme ve Ders Kaydı

MADDE 15 - (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Belirtilen sürelerde öğrenim ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
(2) Öğrenim ücretini yatıran öğrenciler, ders kayıtlarını internet ortamında yapar.
(3) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, yarıyıl uygulamasında bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredi yükünün %50’sinden fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar üst tam sayıya tamamlanır. Ancak son sınıf derslerini almaya hak kazanmış öğrencilerin kredi üst sınırı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(4) Öğrenciler, belirlenmiş seçmeli ders grupları içerisinden daha önce seçtikleri dersi değiştirerek yerine; ilgili yarıyılda aynı seçmeli ders grubu içerisinde önerilen eş kredi yüküne sahip başka seçmeli ders alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki notuna bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkripte) yansıtılır.
(5) Öğretim planında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, staj çalışması için kayıt yenilediği her yarıyılda, öğrenim ücretinin sekizde birini öder.
(6) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıllar bu yönetmelikte belirlenen öğrenim süresinden sayılır.
(7) Öğrenim ücretinin ödenmemesi suretiyle kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilişikleri Üniversitenin yetkili kurullarının kararı ile kesilebilir.

Ders Muafiyeti

MADDE 16 – (1) Daha önce öğrenim görülen herhangi bir diploma programında başarılı olunan dersler için Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile muafiyet uygulanabilir.
(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları eğitim öğretim dönemi başında tercihleri doğrultusunda uygulanan İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na girerek düzeylerine en uygun olan İngilizce dersinden itibaren İngilizce derslerini takip etmeye başlayabilirler.

İngilizce Derslerinden İngilizce Düzey Belirleme Sınavı dışında Muaf olmak isteyen öğrencilerin;
a- Daha önce herhangi bir Lisans diploma programında İngilizce Derslerinde başarılı olduklarını
b- Herhangi bir İngilizce Eğitim veren Lisans ve/veya üstü programlardan mezun olduklarını
c- Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden belirlenen yeterli puanları almış olduklarını ispatlamaları gerekmektedir.

Bu ispat dökümanını, başvuru dilekçesiyle birlikte Netkent Öğrenci İşlerine Gönderen öğrencilerimiz Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu dersten muaf olabilirler. İngilizce dersinden muaf olmayıp Düzey Belirleme Sınavı’na kayıt yaptırdıkları dönemde belirlenen süre içinde girmeyen öğrenciler ilk İngilizce dersinden itibaren tüm İngilizce derslerini alırlar ve İngilizce derslerinin tümünden sorumlu sayılırlar. Kayıt oldukları dönemde İngilizce dersinden muaf olmayıp Düzey Belirleme Sınavı’na girmeyen öğrencilerin sonraki dönemlerde İngilizce derslerinden muafiyet başvurusunda bulunabilmeleri için üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden belirlenen yeterli puanları almaları gerekir.
(3) Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan en az aşağıdaki tabloda belirtilen puanları almış olan öğrenciler İngilizce derslerinin tümünden muaf kabul edilir. Dış Sınav notları daha düşük olan öğrencilerin İngilizce derslerinin bir kısmından ya da tümünden muaf olabilmeleri için kayıt oldukları dönemin başında uygulanacak olan Düzey Belirleme Sınavı’na katılmaları gerekmektedir. Üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dış sınavlardan birinden aşağıdaki tabloda belirtilen en az puanı alan ve aldıkları puanı belirtilen tarihler içinde belgeleyebilen öğrenciler İngilizce derslerinin tümünden muaf sayılırlar:

Sınav

Kabul Edilen En Az Puan

Geçerlilik Süresi

Pearson - PTE Akademik

50

2 yıl

TOEFL IBT

70

2 yıl

CAE

C

3 yıl

Pearson - PTE Akademik

50

2 yıl

CPE

C

3 yıl

YDS/e-YDS/YÖKDİL/ÜDS/KPDS

65

5 yıl


(4) İngilizcenin resmi ve anadil olarak konuşulduğu bir ülkede bir lisans programını tamamlamış olanlar, öğrenim gördükleri süreyi ve mezuniyet durumlarını belgeleyerek İngilizce derslerinden tümünden muafiyet başvurusunda bulunabilirler.
(5) Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre muaf olunan İngilizce dersleri için öğrencilere P (Pass) notu verilir. Başarı notu P olan derslerin AKTS kredileri öğrencinin toplam AKTS kredilerine eklenir. P notu alınan dersler Genel Not Ortalaması hesaplamasına dahil edilmez.
(6) Muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.
(7) Başka bir yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilmiş olan muafiyet işlemi, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi birimlerince gerçekleştirilecek muafiyet işlemlerine esas oluşturamaz.

Stajlar

MADDE 17– (1) Üniversitede isteğe bağlı staj uygulaması yoktur.
(2) Staj yapma zorunluluğu olan programlara kayıtlı öğrencilerin, stajlarını azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajlar tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.
(3) Staja ilişkin usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Devam Zorunluluğu

MADDE 18 – (1) Üniversite bünyesinde yer alan programlarda yürütülen dersler için devam zorunluluğu her bir ders için %70 oranındadır

Öğrenim Süresi

MADDE 19 – (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; lisans programları için on dört yarıyıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhil edilir.
(2) Yaz öğretiminde geçirilen süreler, birinci fıkradaki öğrenim süresinden sayılmaz.
(3) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından azami süreleri aşmamak kaydıyla belirli bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine ya program ile ilişikleri kesilir ya da Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen programa intibakları yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınavlar

MADDE 20– (1) Bir dönemde her ders için çoktan seçmeli bir ara sınav ve dönem sonu sınavı gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır. Bununla birlikte dersin özelliğine göre sınavlar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlarla; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje vb. ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Klasik veya test olarak yapılabilecek sınavların tarihleri Üniversite Yönetim kurulu tarafından akademik takvimde ilan edilir.
(2) Dönem sonu sınavında yeterli not alamayan/katılamayan öğrenciler için Bütünleme sınavı, akademik takvimde açıklanan tarihte Madde 20-(1)’e uygun olarak yapılabilir.

a. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı Güz Döneminden itibaren, yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı bulunan, fakat bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağladığı halde bu sınavlara giremeyen tüm öğrencilere, başarısız oldukları her ders için bütünleme sınavı hakkı tanınır.

b.  Daha önce derse kayıt olmamış ya da devamsızlıktan dolayı başarısız durumda olan öğrencilerin bütünlemeye girme hakkı yoktur.

c. Yarıyıl sonu ders notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ile belirlenen uygulama dersleri ile Proje, Stüdyo, Bitirme Projesi, Bitirme Tezi, Workshop vb. dersler için bütünleme sınavı yapılamaz.

d. Yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarısız olup bütünleme sınavına giren öğrencinin başarı değerlendirmesinde, yarıyıl sonu sınavı yerine bütünleme sınavı notu esas alınır ve bütünleme sınavında alınan notu en son not olarak ham puana etki eder.

e. Yarıyıl sınavına geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler Bütünleme sınavına katılırlar, Bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılamaz,

(3) Mezun olabilecek öğrencilere FF harf notuna sahip tek dersi için eğitim öğretim yarıyıl/yılsonunda mezuniyet tek ders sınavı yapılır.
(4) Sınav tarihleri ve uygulama esasları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir.
(5) Bu maddede yer alan sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı veya başka bir tekrar sınavı yapılmaz.
(6) Sınavlarda uygulanacak kurallar, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.
(7) Öğrencilerin, sınavlara sınav programında belirtilen zaman ve mekânda girmesi gerekir. Yanlış bir sınava girilmesi durumunda öğrencinin sınavı iptal edilir. Öğrencinin yanlış bir sınav oturumuna girmesi sonucu aldığı puanlar ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.
(8) Özel çalışma gerektiren derslerde değerlendirmeler proje/portfolyo veya ödevlerin değerlendirilmesi yolu ile de yapılabilir.
(9) Herhangi bir sebeple ara sınav ve dönem sonu sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders başarı puanı hesaplanır.

Sınavların Geçersiz Sayılması

MADDE 21 – (1) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin sınavları Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılır.

Sınavlara ve Sonuçlara İtiraz

MADDE 22– (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içinde yapılır. Bu süre Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
(2) İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.
(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınavların Değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.
(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Derslerin başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:
(Ara Sınav Puanı) x 0,30 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,70
(4) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test puanı oluşturulur.
(5) Bir ders için yıl/yarıyıl etkinlikleri, küçük ödevler, dönem ödevi, kısa sınav, dönem içi sınav, sunuş, grup çalışması, vb. gibi etkinlikler ile derse katılımdan oluşur. Bu etkinliklerden hangilerinin ne kadarlık bir ağırlıkla Başarı Puanının hesaplanmasına katılacağı ve Başarı Puanının hesaplanma şekli her dersin izlencesinde ilan edilir.
(6) Ders kapsamında planlanan sınavların genel sınav yönergesinde tarif edilen işleyişten farklılıkları varsa planlanan sınavın özellikleri ders izlencesinde açıklıkla belirtilir.

Başarı Notunun Belirlenmesi ve Harf Notları

MADDE 24 – (1) Bitirme/bütünleme sınav notu alt sınırı: Uzaktan öğretim öğrencilerinin bir dersten doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir.
(2) Başarı Notu, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır. Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi programlarında başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda %30; yarıyıl/yılsonu sınavı için %70 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.
(3) Başarı notu doğrudan dönüşüm yöntemi ile hesaplanır.
(4) Başarı Notunun hesaplanmasında, virgülden sonra iki basamak gösterilir.
(5) Doğrudan dönüşüm yönteminde kullanılan harf notları ve puan aralıkları aşağıda belirtildiği gibidir:

100 ÜZERİNDEN EŞDEĞER PUANI

HARF NOTU

AKTS NOTU

KATSAYISI

88-100

AA

A

4

80-87

BA

B

3,5

73-79

BB

C

3

66-72

CB

D

2,5

60-65

CC

E

2

0-59

FF

FX

O

Pass (Derecelendirme Dışı)

P

-

 

Geçti (Kredisiz Derslerde)

G

-

 

Kaldı (Kredisiz Derslerde)

K

-

 

AYNO, AGNO ve Ders Tekrarı

MADDE 25 – (1) AYNO ve AGNO Senato tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.
(2) Başarı notları geçti (G), kaldı (K) ile takdir edilen dersler ile Pass (P) muaf olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.
(3) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.
(4) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Başarısızlık Durumu

MADDE 26 – (1) AGNO’ su birbirini takip eden iki yarıyıl 2.0’ın altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler. Bu alt sınır Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Başarısız öğrenciler, başarısız oldukları derslerden (FF harf notu aldıkları) dersleri (içinde bulundukları dönemde açılmışlarsa) zorunlu olarak tekrar alırlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır. Öğrenci (FF) harf notu aldığı seçmeli dersini değiştirebilir. Bulundukları dönemin kredi üst limitini aşmamak şartıyla bulundukları dönem derslerini de alabilirler.
(2) AGNO’ sunu 3,0 ve 3,0’ün üzerine çıkaran öğrenciler, okudukları yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla (içinde bulundukları dönemde açılmış derslerden olmak şartıyla) ders alarak öğrenimlerine devam edebilirler. Bu durumda olan öğrenciler, ders seçimlerini şu öncelik sırasıyla yapmak zorundadırlar: 1. Daha önce alıp başarısız olduğu (FF) dersler, 2. alt yarıyıllarda almak zorunda olup daha önce hiç almadığı dersler 3. Bulunduğu yarıyıl (döneme) ait dersler 4. Bulunduğu yarıyıldan bir sonraki döneme ait dersler
(3) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.’’

Sınav Dokümanlarının Arşivlenmesi

MADDE 27 – (1) Gözetimli olarak yüz yüze yapılan sınavlarda matbu tüm dokümanlar sınav itiraz süresince uygun koşullarda saklanır.
(2) Sınav öğrenci cevap kağıtları sınav sonrasında taranarak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin erişimine dijital olarak açılabilir ve daha sonra dijital olarak en az on yıl süre ile arşivlenir. Taranmamış cevap kağıtları en az beş yıl boyunca arşivlenir.
(3) Gözetimli yüz yüze sınavlarda kullanılan sınav soru kitapçıkları en az altı ay süre ile saklanır ve daha sonra imha edilir.
(4) Sınavlara ait tutanaklar, imza çizelgeleri ve diğer evraklar en az beş yıl süre ile matbu olarak arşivlenir. Dijital kopyalarının oluşturulmasından altı ay sonra matbu dokümanlar Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile imha edilebilir. Dijital dokümanlar en az on yıl süre ile saklanır.

ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve Diploma

MADDE 28 – (1) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’ su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.
(2) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’ su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler. Ancak ön lisans programları YÖDAK tarafından tasdik ve kabul edildikten sonra geçerli olacaktır.
(3) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar ve bu durumları not durum belgesinde (transkript) belirtilir. Ancak FF notu olan ve/veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin İşlemleri

MADDE 29– (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, ilgili yasalar ile YÖK ve YÖDAK mevzuatı uyarınca yapılır

(2) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenci otomasyon sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda talep sisteminden başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.
(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerine katılamazlar, Üniversitenin tesislerine ve uzaktan öğretim yönetim sistemlerine giremezler.
(4) Uzaktan eğitim platformlarına internet üzerinden öğrenci tarafından gönderilen herhangi bir uygulama ödevi, materyal ve dokümanın içeriğinden öğrenci sorumludur.
(5) Fakültenin uzaktan eğitim platformlarına yasal olmayan yollardan girmek isteyen, sistemlere zarar verecek dosyalar gönderen veya bu kişilere yardım ettiği tespit edilen öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Tebligat Ve Adrese Bildirme

MADDE 30 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri ya da sonradan güncelledikleri adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise Üniversite internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılır.
(2) Üniversiteye kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde, adres bilgilerini güncellemeyen, Üniversiteye bildirmeyen ya da yanlış veya eksik adres veren öğrencilerin Üniversitedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde, tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Senatosu hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.