İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Net Tercih Burs Yönetmeliği

AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ

NET TERCİH BURS YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Net Tercih Eğitim Bursu programıyla Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından her akademik yıl seçilecek lisans programlarına o akademik yıla ait güz ve/veya bahar dönemlerinde üniversite mütevelli heyeti tarafından belirlenecek oranlarda burslu olarak kayıt olacak öğrencilerin seçilmesi kapsamındaki uygulama esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde, eğitim bursu kapsamında verilecek olan ve aşağıda düzenlenmiş olan 1. Maddede belirtilen dört yıllık lisans eğitimi programlarına verilecek burslara ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 3 – Bu yönerge, 65/2005 sayılı KKTC Yüksek Öğretim Yasası Yönetmeliği, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği ve Akdeniz Araştırma Ve Bilim Üniversitesi Burs Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönergede geçen;

  1. Burs: Dört akademik yıl için öğrenim ücretlerinden yapılan indirimi veya öğrencilere sağlanan ek ayni veya nakdi desteği,

b) Üniversite: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesini (kısaca Netkent olarak adlandırılmaktadır.),

c) Mütevelli Heyeti: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Üniversite Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

f) Başvuru İnceleme Komisyonu: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Senatosu tarafından seçilen ve burs için yapılan başvurulardan başvuru kriterlerine uygunluk doğrultusunda ön elemeyi yapacak komisyonu

g) Burs Değerlendirme Komisyonu: Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Senatosu tarafından seçilen ve burs için yapılan başvurulardan kriterlere uygunluk doğrultusunda elemeyi yapacak komisyonu,

h) Başvuru kriterleri Burs için başvurabilmek için zorunlu olan kriterleri,
i) Değerlendirme platformu: Ön inceleme komisyonu tarafından Burs değerlendirme Komisyonu iletilen başvuruları değerlendirme kriterleri uyarınca internet üzerinden puan vererek komisyonun değerlendirmelerini yapabilecekleri internet platformunu belirtir.

Burs Komisyonları

MADDE 5 – (1) Başvuru İnceleme Komisyonu, Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında, Genel Sekreter, Öğrenci İşleri Direktörü, Mali İşler Direktörü ve/veya Rektör tarafından atanacak kamu ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşur.
(2) Burs Değerlendirme Komisyonu; Burs Ön İnceleme Komisyonu tarafından kendilerine iletilecek başvuruları notlama yöntemiyle değerlendirecek üyelerden oluşur.

Temel İlkeler

MADDE 6 – (1) Bu yönergede belirlenen burs miktar ve oranları her öğretim yılı başında Burs Komisyonu tarafından yeniden gözden geçirilir. Rektör, Üniversite Yönetim Kurulu ve müteakiben Mütevelli Heyet onayına Genel Sekreterlikçe sunulur.
(2) İşbu yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda Burs Yönetmeliği esasları uygulanır.
(3) Burslar 1. Maddede yer alan lisans programları öğrencileri için verilir.

Burs Başvuru ve Seçim Süreci

MADDE 7 – (1) Burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler, istenen belgeleri başvuru formuna ekleyerek Öğrenci İşleri Direktörlüğüne verir.

(2) Başvuru İnceleme Komisyonu, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere dayanak teşkil eden belge ve bilgileri de inceleyerek;

a) Belgeleri uygun olan başvuruları değerlendirilmek ve puanlanmak üzere başvuranların kimliklerini iletmeksizin Burs Değerlendirme Komisyonuna bildirir.
 

b) Burs Değerlendirme Komisyonu kendisine kimliği belli olmadan iletilen başvuruları değerlendirme kriterlerine göre puanlandırır.

c) Burs Değerlendirme Komisyonu değerlendirme sürecinde belirlediği adayları ve verilecek burs oranlarını Rektörlüğe iletilir.

(3) Mütevelli Heyetince de onaylanan burs kararları Rektörlük tarafından, gereği için Mali İşler Direktörlüğüne; bilgi için Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir.

Değerlendirme kriterleri

MADDE 8 – Burs inceleme komisyonu tarafından alınan başvurulardan şartlara uygun olanlar, burs değerlendirme komisyonuna iletilir. İletilen başvurular komisyon tarafından aşağıdaki kriterlerde belirtilen maddelere göre 1 ile 5 arasında not verilerek değerlendirilir.
a) Bitirilen/ devam edilen bölüm

b) Bilinen diller

c) Yer alınan projeler

d) Yer alınan ve/veya sürdürülen sosyal faaliyetler

a) Talep formu

e) Adayın hedeflerini dile getirdiği bir metin.

Bursların Kesilmesi

MADDE 9 – Öğrencinin dört akademik yıllık normal eğitim süresi içerisinde eğitimin tamamlanmaması veya tamamlanamayacağının kesinleşmesi halinde veya disiplin suçu işleyerek herhangi bir disiplin cezası alması halinde veya yüz kızartıcı suçlar nedeniyle adli yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırılması halinde bursu tekrar bağlanmamak üzere kesilir.


İKİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Yürürlük

MADDE 10 – Bu yönerge, Üniversite Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. Diğer hususlar
MADDE 12 – Bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda Akdeniz Araştırma Ve Bilim Üniversitesi Burs Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.