İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

 

Amaç

Madde 1 – Bu yönergenin amacı, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi (bundan böyle Netkent olarak adlandırılacaktır) öğrencilerini üniversitenin çeşitli organlarında temsil eden Öğrenci Konseyi’nin seçim, görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2 – Yönerge hükümleri Netkent’in lisans ve lisansüstü öğrencilerini kapsar. Bu yönerge KKTC Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 – Bu yönergede geçen kavram ve tanımlar aşağıda sıralanmıştır.

 1. Bölüm Temsilcileri: Fakülte veya enstitüler altında eğitim veren her bir bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, bulundukları akademik birimin öğrencilerini temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği üç öğrenci.
 2. Bölüm Temsilcileri Kurulu: Her fakülte veya enstitüdeki bölüm temsilcilerinden oluşan kurul.
 3. Fakülte /Enstitü Temsilcisi: Her fakülte veya enstitüdeki bölüm temsilcilerinin, bulundukları fakülte veya enstitü öğrencilerini temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği beş öğrenci.
 4. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte ve enstitü temsilcilerinden oluşan kurul.
 5. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçtiği, biri başkan, biri başkan yardımcısı, biri genel sekreter, biri sayman ve biri üye üzere beş kişilik yönetim kurulu.
 6. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçtiği üç kişilik denetleme kurulu.
 7. Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçtiği Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanı.
 8. Öğrenci Konseyi: Başkan, yönetim kurulu, genel kurul, bölüm temsilcileri kurulu, fakülte/ enstitü temsilcileri ve bölüm temsilcilerinden oluşan öğrenci birliği.
 9. Salt çoğunluk: Toplam sayının yarısından büyük olan en küçük tam sayı.

Seçim Kurulu

Madde 4 – Öğrenci temsilciliği seçimlerini yürütmek üzere Rektör tarafından akademik ve idari personel arasından en az üç  kişilik bir Seçim Kurulu görevlendirilir. Seçim Kurulu’nun başlıca yetki ve görevleri seçim takviminin belirlenmesi, adaylık başvurularının alınması, başvuranların Madde 7’de belirtilen nitelikler bakımından değerlendirilip sonucuna göre adaylıklarının ret veya kabul edilmesi, kesinleşen adayların ilanı, adaylık itirazlarının incelenerek karara bağlanması, seçimlerin yürütülmesi ve sonuçların ilan edilmesi, seçimler sırasında elektronik güvenliğin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması, olabilecek tüm itiraz ve şikayetlerin incelenmesi ve karara bağlanması, seçim kurallarını ihlal eden veya seçim güvenliğini tehlikeye atanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasının sağlanması ve bu öğrencilerin gerektiğinde adaylıklarının iptal edilerek disiplin soruşturmasına sevk edilmesidir.

Bölüm Temsilcisi

Madde 5 – Fakülteler altında lisans eğitimi veren her bölüm, ve enstitüler altında eğitim veren her anabilim veya anasanat dalı için ilgili akademik birimin kayıtlı öğrencilerinin oylarıyla adaylar arasından en çok oyu alan üçer bölüm temsilcisi seçilir. Aynı akademik birim altında yürütülen farklı programlar için ayrı ayrı temsilci seçilmez. Temsilci çıkartacak birimlerin belirlenmesinde Seçim Kurulu yetkilidir.

Seçim Takvimi

Madde 6 –  Seçimler her akademik yılın Kasım ayında yapılır. Seçim takvimi, Seçim Kurulu tarafından hazırlanarak ilan edilir. Bölüm temsilciliği seçimlerinde adayların seçim öncesinde kendilerini tanıtmaları için seçim takviminde en az 7 gün süre tanınması gerekir; bu süre seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitiminde sona erer. Seçim yapılan her bölümde, bölüm temsilcisi seçimleri 9. maddede belirtilen katılım oranları sağlanana kadar ve en çok üç gün içinde yapılır.

Adaylık Başvuruları ve Adaylarda Aranacak Nitelikler

Madde 7 – Kayıtlı oldukları akademik birimin temsilciliği için bölüm temsilciliği seçimlerinde aday olmak isteyen öğrenciler, seçim takviminde belirlenen güne kadar başvurularını Seçim Kurulu’na yaparlar. Seçim Kurulu, başvuran öğrencilerin seçilme niteliklerine sahip olup olmadığını inceleyerek adaylıklarını ret veya kabul ettikten sonra kesinleşmiş aday listelerini duyurur. Bölüm temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 1. İlgili bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalının kayıtlı tam zamanlı öğrencisi olması. Uzatmalı statüdeki öğrenciler aday olamaz.
 2. Seçimin yapıldığı yarıyılda izin almamış olması.
 3. Aldığı dersler ve bölüm müfredatı bakımından görev yapacağı dönem içerisinde mezun olamaması
 4. Siyasi parti üyesi veya siyasi parti organlarında görevli olmaması.
 5. Dosyasında herhangi bir disiplin cezası bulunmaması.
 6. Akademik durumunun başarılı olması: Genel not ortalamasının lisans ve lisansüstü öğrenciler için ise en az 3.00 olması.
 7. Daha önce bölüm temsilcisi olarak en çok bir kere görev yapmış olması.

Bu niteliklerin herhangi birine uymayan adaylar, seçilmiş olsalar bile bu seçim geçersiz sayılır. Adaylığı iptal edilen aday yerine bir sonraki en yüksek oy alan aday seçilmiş sayılır.

Seçilme niteliklerine sahip aday çıkmayan bölüm, program, anabilim dalı veya anasanat dalı için bölüm temsilciliği bir sonraki seçimlere kadar boş kalır.

Adayların Kendilerini Tanıtması

Madde 8 – Aday listelerinin kesinleşerek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesinden sonra, seçim takviminde belirtilen süre içinde adaylar kendilerini tanıtmak için bireysel kampanya etkinlikleri yürütebilir. Adayların yürütülecekleri tüm kampanya çalışmaları için önceden Seçim Kurulu’ndan yazılı izin almaları gerekir. Kampanya sırasında adayların ve destekçilerinin uymaları gereken kurallar Seçim Kurulu tarafından belirlenerek duyurulur.

Bölüm Temsilcisi Seçimi

Madde 9 – Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre her akademik yıl içinde bir kez, bölüm temsilcilikleri için bölüm temsilcisi seçimleri yapılır. Seçilen bölüm temsilcilerinin görev süresi bir yıldır. Aldığı dersler ve bölüm müfredatı bakımından bir sonraki yarıyıl başında mezun durumda olması beklenen bölüm temsilcilerinin Öğrenci Konseyi’ndeki tüm görevleri seçim sürecinin başlamasıyla sona erer ve bu temsilcilerin birimlerinde bölüm temsilciliği seçimi yapılır; söz konusu öğrenciler herhangi bir nedenle mezun olmasalar bile temsilcilikleri sona ermiş olur. Boşalan temsilcilik için seçim kurulunun kararı ile seçim yapılabilir. Seçilen aday ayrılan adayın görev süresini tamamlar. Bu süre bir dönem olarak kabul edilir.

Bölüm temsilcileri seçimlerinde her akademik birimde o birimin kayıtlı öğrencileri oy kullanır, izinli veya seçim günlerini kapsayan uzaklaştırma cezası bulunan öğrenciler oy kullanamaz. Seçmen listeleri Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır. Seçimler gizli oyla elektronik ortamda yapılır. En yüksek oyu alan üç aday katılım oranı şartı aranmadan seçimi kazanmış sayılır .

En yüksek sayıda oy alan aday bölüm temsilciliği başkanı seçilmiş olur. Eşitlik durumunda veya Seçim Kurulu’nun bu yönerge hükümlerine göre seçimin sonuçlanmadığına hükmetmesi durumunda bölüm temsilcisi seçilmemiş olur ve bölüm temsilciliği bir sonraki seçimlere kadar boş kalır. 

Bölüm Temsilciliğinin Sona Ermesi

Madde 10 – Süresi dolan, mezun olan, bölüm değiştiren, başarı koşulu dışında bir nedenle seçilme niteliklerini kaybeden veya kayıtlı olduğu bölüm, program, anabilim veya anasanat dalı başkanlığı tarafından davet edildiği toplantılara önceden geçerli mazeret bildirmeksizin iki veya daha çok kez katılmayan bölüm temsilcilerinin temsilcilikleri sona erer. Boşalan temsilcilikler bir sonraki seçimlere kadar boş kalır.

Aldığı dersler ve bölüm müfredatı bakımından bölüm temsilciliği seçimlerinin yapıldığı yarıyıldan sonraki yarıyıl başında mezun durumda olması beklenen bölüm temsilcilerinin temsilcilikleri yeni yapılan seçimle birlikte sona erer.

Bölüm Temsilcisinin Görevleri

Madde 11 – Bölüm temsilcisinin görevleri şunlardır:

 1. Temsil ettiği bölüm, program, anabilim veya anasanat dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek.
 2. Fakülte, yüksekokul veya enstitülerin Bölüm Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi birimini temsil etmek.
 3. Kayıtlı olduğu bölüm, program, anabilim veya anasanat dalı başkanlığı tarafından davet edildiği toplantılara katılmak.

Bölüm Temsilcileri Kurulu

Madde 12 – Her fakülte, yüksekokul veya enstitüdeki bölüm temsilcileri ilgili fakülte, yüksekokul veya enstitünün Bölüm Temsilcileri Kurulu’nu oluşturur. Bölüm Temsilcileri Kurulu’nun toplanabilmesi için en az üyelik sayısının salt çoğunluğu kadar üyenin toplantıya katılması, karar alabilmesi için ise toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir.

Fakülte, Yüksekokul, Enstitü Temsilcisi

Madde 13 – Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre, her fakülte ve enstitüde Bölüm Temsilcileri Kurulu toplanarak kendi aralarından beş öğrenciyi fakülte, yüksekokul veya enstitü temsilcisi olarak gizli oyla seçer. Seçimin yapılabilmesi için en az üyelik sayısının salt çoğunluğu kadar üyenin toplantıya katılması gereklidir. Sadece aday olan üyelere verilen oylar geçerlidir. En çok oyu alan üç aday Fakülte, veya enstitü temsilcisi, en çok oyu alan aday  Fakülte veya enstitü temsilciler  başkanı seçilir. Eşit oy durumunda en yüksek oyu alan iki aday arasında ikinci tur seçim yapılır.

Fakülte, yüksekokul veya enstitü temsilcisinin görev süresi bir yıldır. Bölüm Temsilcileri Kurulu’nun toplanamaması veya hiçbir adayın iki tur sonunda salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda fakülte, yüksekokul veya enstitü temsilciliği bir sonraki bölüm temsilciliği seçimlerine kadar boş kalır.

Fakülte, Yüksekokul, Enstitü temsilciliğinin sona ermesi

Madde 14 – Bölüm temsilciliği sona eren, süresi dolan, mezun olan, bölüm değiştiren, başarı koşulu dışında bir nedenle seçilme niteliklerini kaybeden veya kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul veya enstitü dekanlığı/müdürlüğü veya Rektörlük tarafından davet edildiği toplantılara önceden geçerli mazeret bildirmeksizin iki veya daha çok kez katılmayan fakülte, yüksekokul veya enstitü temsilcilerinin temsilcilikleri sona erer. Boşalan temsilcilikler bir sonraki bölüm temsilciliği seçimlerine kadar boş kalır.

Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Temsilcisinin Görevleri

Madde 15 – Fakülte, yüksekokul veya enstitü temsilcisinin görevleri şunlardır:

 1. Temsil ettiği fakülte, yüksekokul veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek.
 2. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi fakülte, yüksekokul veya enstitüsünü temsil etmek.
 3. Kayıtlı olduğu bölüm fakülte, yüksekokul veya enstitü dekanlığı/müdürlüğü tarafından davet edildiği toplantılara katılmak.
 4. Bölüm Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Madde 16 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, fakülte, yüksekokul ve enstitü temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyi’nde en yüksek karar organıdır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 1. Öğrenci Konseyi başkanını ve Yönetim Kurulu üyelerini seçmek.
 2. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.
 3. Üniversite öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve bu konularda üniversite yönetimi ile iletişim içinde olmak.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Öğrenci Konseyi Başkanı

Madde 17 – Öğrenci Konseyi başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, 19. maddede belirtilen yöntemle bir defaya mahsus olmak üzere bir  yıl için seçilir

Bölüm temsilciliği sona eren, başkanlık süresi dolan, mezun olan, bölüm değiştiren, başarı koşulu dışında bir nedenle seçilme niteliklerini kaybeden veya Rektörlük tarafından davet edildiği Senato toplantılara önceden geçerli mazeret bildirmeksizin iki veya daha çok kez katılmayan Öğrenci Konseyi başkanının öğrenci temsilciliği sona erer. Bu durumda, kalan süreyi tamamlamak üzere Seçim Kurulu’nun belirleyeceği takvime göre üç ay içinde ve aynı yöntemle 19. maddede belirtilen biçimde yeni bir başkan seçilir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini kendi aralarından seçtiği başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve bir üye olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi başkanı dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin başarı koşulu dışında bir nedenle seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere Seçim Kurulu’nun belirleyeceği takvime göre üç ay içinde ve aynı usulle 19. maddede belirtilen biçimde yeni bir üye seçilir.

Öğrenci Konseyi başkanının görevleri şunlardır:

 1. Üniversite öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek, kendisinin katılamadığı durumlarda bir başka yönetim kurulu üyesini görevlendirmek.
 2. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak.
 3. Rektörlük tarafından davet edildiği Senato toplantılarına katılmak.
 4. Yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Genel Kurulu toplantısında sunmak.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu başkanının yönetiminde toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Madde 18 – Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından kendi arasından seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ve Divan Kurulu üyeleri Denetleme Kurulu üyesi olamaz.

Denetleme Kurulu, başkan veya üyelerinin başarı koşulu dışında bir nedenle seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere Seçim Kurulu’nun belirleyeceği takvime göre altı ay içinde ve aynı yöntemle yeni bir başkan veya üye seçilir.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun bu yönetmelik hükümlerine, ilgili yükseköğretim kurumunun hazırlayacağı yönergelere ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek.
 2. Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nu bilgilendirmek.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçim Toplantısı

Madde 19 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun ilk toplantısı Seçim Kurulu’nun seçim takviminde ilan etmiş olduğu gün ve saatte fakülte ve enstitü temsilciliği seçimlerinin ardından Öğrenci Konseyi organlarının seçilmesi gündemiyle yapılır. Bu toplantıda sırasıyla Divan Kurulu, Öğrenci Konseyi başkanı, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyeleri üyeleri seçilir.

Kurulun toplanabilmesi için kurul üyelik sayısının salt çoğunluğunun katılımı gereklidir. Toplantı saatinde toplantı yerinde hazır bulunmayan üyeler daha sonra toplantıya alınmazlar. Toplantıyı terk eden üyeler daha sonra toplantıya dönemezler. Toplantıyı terk eden üyeler nedeniyle katılımcı sayısı toplantı yeter sayısının altına düşse bile toplantı devam eder, oylamalarda toplantı başında hazır bulunan üyelerin sayısı dikkate alınır.

Seçim Kurulu gerekli görürse, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçim toplantısında gözlemciler bulundurabilir. Seçim Kurulu gözlemcileri bu yönergenin sınırlarının dışına çıkılması halinde Divan Kurulu’nu uyarmaya, ihlalin devamı halinde toplantıyı iptal etmeye yetkilidir.

 1. Bir başkan ve iki üyeden oluşan Divan Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri tarafından kendi aralarından seçilir. Öğrenci Konseyi Divan Kurulu’nun görevleri şunlardır: Öğrenci Konseyi Genel Kurulu seçim toplantısında gündemi yürütmek.
 2. Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinde adayları belirlemek, adaylar için seçim pusulası hazırlamak, oyları toplamak ve saymak.
 3. Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak.

Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

Seçim toplantısında her üyelik için ayrı oylama yapılır. Seçimler şu sıra ile yapılır: Divan Kurulu başkanı ve üyeleri, Öğrenci Konseyi başkanı, başkan yardımcısı, genel sekreter ve üyeleri, Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu başkanı ve üyeleri. Tüm oylamalarda önce aday olmak isteyenler belirlenir, elektronik oylama yapılır. Sadece aday olan üyelere verilen oylar geçerlidir. Yönetim Kurulu’nun üyelerinde eksik olursa ilgili kurul oluşmamış sayılır ve bu kurul için Seçim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte seçim tekrarlanır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Toplantıları

Madde 20 – Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere olağan olarak toplanır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu toplantısı tarihi ve gündemi, Öğrenci Konseyi başkanı tarafından en az on dört gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun kararı veya Genel Kurul üyelerinin en az dörtte birinin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç on dört gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyi’nin olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve gündemi, toplantı başında seçilecek Divan Kurulu’nca belirlenir ve yürütülür.

Yürürlük

Madde 22 – Bu yönerge, Netkent Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 – Bu yönerge hükümlerini Netkent Rektörü yürütür.

Geçici Madde

Geçici Madde 1- Netkent Öğrenci Konseyi için ilk seçimler 2021-2022 akademik yılının kasım ayında yapılacaktır.