İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Yarınlar Bizim Eğitim Bursu Yönetmeliği

NETKENT AKDENİZ ARAŞTIRMA VE BİLİM ÜNİVERSİTESİ

YARINLAR BİZİM EĞİTİM BURSU YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Yarınlar Bizim Eğitim Bursu programıyla Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümlerine her akademik yıl güz ve bahar dönemlerinde tam burslu (%100 burslu) olarak kayıt olacak  200 öğrencinin seçilmesi kapsamındaki uygulama esaslarının belirlenmesidir. 

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge,  Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi’nde , eğitim bursu kapsamında verilecek olan ve aşağıda düzenlenmiş olan dört yıllık lisans eğitimi bursuna ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 3 – Bu yönerge, 65/2005 sayılı KKTC Yüksek Öğretim Yasası Yönetmeliği,  Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Ana Yönetmeliği ve Netkent Akdeniz Araştırma Ve Bilim Üniversitesi Burs Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönergede geçen,

 1. Burs: Dört akademik yıl için  öğrenim ücretlerinden yapılan indirimi veya öğrencilere sağlanan ek ayni veya nakdi desteği,
 2. Üniversite: Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesini (kısaca Netkent olarak adlandırılmaktadır.),
 3. Mütevelli Heyeti: Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
 4. Rektör: Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Rektörünü,
 5. Senato: Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Üniversite Senatosunu,
 6. Yönetim Kurulu: Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,
 7. Başvuru İnceleme Komisyonu: Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Senatosu tarafından seçilen ve burs için yapılan başvurulardan başvuru kriterlerine uygunluk doğrultusunda ön elemeyi yapacak komisyonu
 8.  Burs Değerlendirme Komisyonu: Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Senatosu tarafından seçilen ve burs için yapılan başvurulardan kriterlere uygunluk doğrultusunda elemeyi yapacak komisyonu,
 9. Başvuru kriterleri Burs için başvurabilmek için zorunlu olan kriterleri,
 10. Değerlendirme platformu: Ön inceleme komisyonu tarafından Burs değerlendirme Komisyonu iletilen başvuruları değerlendirme kriterleri uyarınca internet üzerinden puan vererek komisyonun değerlendirmelerini yapabilecekleri internet platformunu
 11. Değerlendirme kriterleri: burs başvuruları arasından Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmede kullanılacak değerlendirme kriterlerini ifade eder.

 

 

 

 

 

Burs Komisyonları

MADDE 5 – (1) Başvuru İnceleme Komisyonu, Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında, Genel Sekreter, Öğrenci İşleri Direktörü, Mali İşler Direktörü ve Rektör tarafından atanacak kamu ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşur.
(2) Burs Değerlendirme Komisyonu; Burs Ön İnceleme Komisyonu tarafından kendilerine iletilecek başvuruları notlama yöntemiyle değerlendirecek üyelerden oluşur.

Temel İlkeler

MADDE 6 –(1) Bu yönergede belirlenen burs miktar ve oranları her öğretim yılı başında Burs Komisyonu tarafından yeniden gözden geçirilir. Rektör, Üniversite Yönetim Kurulu ve müteakiben Mütevelli Heyet onayına Genel Sekreterlikçe sunulur.
(2) İşbu yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda Burs Yönetmeliği esasları uygulanır.
(3) Burslar  mühendislik fakültesi öğrencileri için verilir.

 

Burs Başvuru ve Seçim Süreci

MADDE 7 – (1) Burslara müracaat etmek isteyen öğrenciler, istenen belgeleri başvuru formuna ekleyerek Öğrenci İşleri Direktörlüğüne verir.
(2) Başvuru İnceleme Komisyonu, öğrencilerin burs taleplerini ve bu taleplere dayanak teşkil eden belge ve bilgileri de inceleyerek;
a) Belgeleri uygun olan başvuruları değerlendirilmek ve puanlanmak üzere başvuranların kimliklerini iletmeksizin Burs Değerlendirme Komisyonuna bildirir.
b) Burs Değerlendirme Komisyonu kendisine kimliği belli olmadan iletilen başvuruları değerlendirme kriterlerine göre puanlandırır.

c) Burs Değerlendirme Komisyonu değerlendirme sürecinde belirlediği  100 asil, 100 yedek adayı Rektörlüğe iletilir.

(3) Mütevelli Heyetince de onaylanan burs kararları Rektörlük tarafından, gereği için Mali İşler Direktörlüğüne; bilgi için Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bildirilir.

 

Değerlendirme kriterleri

MADDE 8 –

Burs inceleme komisyonu tarafından alınan başvurulardan şartlara uygun olanlar, burs değerlendirme komisyonuna iletilir. İletilen başvurular komisyon tarafından aşağıdaki kriterlerde belirtilen maddelere göre 1 ile 5 arasında not verilerek değerlendirilir.

 1. Bitirien / Devam edilen bölümler
 2. Bilinen diller
 3. Yer alınan projeler
 4. Yer alınan ve/veya sürdürülen sosyal faaliyetler
 5. Talep formu
 6. Adayın hedeflerini dile getirdiği bir metin.

 

Bursların Kesilmesi

MADDE 9 – Öğrencinin dört akademik yıllık normal eğitim süresi içerisinde  eğitimin tamamlanmaması veya tamamlanamayacağının kesinleşmesi halinde veya disiplin suçu işleyerek Üniversiteden herhangi bir uzaklaştırma cezası alması halinde veya  yüz kızartıcı suçlar nedeniyle adli yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırılması halinde bursu tekrar bağlanmamak üzere kesilir.


 

 

ÜCÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

Yürürlük

MADDE 10 – Bu yönerge, Üniversite Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayından sonra, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Diğer hususlar:

MADDE 12 – Bu yönergede düzenlenmeyen hususlarda Netkent Akdeniz Araştırma Ve Bilim Üniversitesi Burs Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.