İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Ekonomi ve Finans

Hakkında

Ekonomi ve Finans Bölümümüzde, gittikçe daha da globalleşen bu disiplinde iktisadi alana özgü temel kavramlar ve yöntemler ele alınmaktadır. Bu bölümde yerel ve uluslararası finansal piyasalar ile ekonominin alanına giren mikro ve makro sorunlar ve bu sorunları irdelemek için gerekli nicel analiz araçlar da uygulamalı olarak işlenmektedir. Öğrencilerimiz mesleki kariyerlerinde özellikle döviz kurları, finansal performans analizleri, büyüme, kalkınma, mali piyasalar ve borsalar, yatırım, üretim ve tüketim, ithalat-ihracat, enflasyon, istihdam, işsizlik gibi alanlarda temel konuların ve gelişmelerin irdelenebilmesi için gereken akıl yürütme, beceri ve mesleki donanımı elde etmektedir.

Ders Planı

1. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
LNG101 İngilizce I 3
Bu dersin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir. Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerekmektedir.
GEN101 Doğa, Bilim, İnsan I 3
Bu derste bilim insanı olmanın gerekleri, bilimin tanımı, Araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bir araştırma yapmak için hangi evrelerin gerekli olduğu üzerinde durulacaktır. Daha sonra biyoloji biliminin tanımı, temel kavramları, atom ve biyolojik moleküller, enerji ve biyolojik tepkimelerin esası, hücre, DNA, RNA ve protein sentezleri, genetic, biyoçeşitlilik, evrim, immunoloji ve sinir bilim temel konuları ele alınacaktır.
GEN111 Toplum, Bilim, İnsan I 3
Bu ders öğrencilere toplumsal bilimin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini sunmayı amaçlamaktadır. Derste sosyolojik düşünce olgusu, araştırma yöntemleri, Marx-Weber-Durkheim gibi düşünürlerin temel fikirleri, sosyalleşme, gündelik hayatta sosyal etkileşim, suç sosyolojisi, toplumsal tabakalaşma ve sosyal sınıflar, ırk ve etnisite kavramları, aile sosyolojisi, nüfus ve göç hareketleri, çalışma sosyolojisi gibi temel araştırma konuları ele alınacaktır. Türkiye’den ve dünyadan örneklerle desteklenecek kavramsal okumalar ile öğrencilerin soyut düşünceyi güncel vakalar üzerinden incelemesi beklenecektir.
GEN121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I) 3
Bu derste Osmanlı İmparatorluğu reform hareketleri detaylıca incelenecek, bu hareketler üzerinde Batı’nın etkisi tartışılacaktır. Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İttihat ve Terakki ve Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönem detaylıca incelenecektir.
GEN131 Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I) 3
Bu derste, Türkçenin dünya dilleri içindeki yeri, ait olduğu dil grubu ve Türkçenin güncel sorunları üzerinde durulacaktır. Türkçenin temel kurallarından hareketle kendini yazılı olarak ifade edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçenin tarihi ve temel kuralları, yazma becerisi, kompozisyon bilgileri, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.
MUH101 Matematik I 5
Bu derste işlenecek konular şöyle özetlenebilir: Sayılar; Kompleks Sayılar, Fonksiyonlar: Tanımı, türleri, özel tanımlı fonksiyonlar; Trigonometri, Hiperbolik Fonksiyonlar, Limit; Süreklilik; Türev; Maksimum Ve Minimum Problemleri; Grafik Çizimleri, Koordinat Sistemleri, Fonksiyonların Diferansiyeli; İntegral Hesap; Belirsiz İntegral Alma Metotları; Belirli İntegral; Alan Hacim Hesaplamaları, eğriler arasındaki alan, yay uzunluğu, ağırlık merkezi ve atalet momentinin bulunması, Matrisler ve Çeşitleri, Matrislerde Rank İşlemi, Determinantlar, Lineer Denklem Sistemleri, Cramer Teoremi.
FIN101 Ekonomiye Giriş 1 6
Bu ders Mikro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğretir ve ekonomik problemler ve ekonominin doğası ile ilgili temel bilgileri sağlar.
HUK121 Hukuk Başlangıcı 4
1) Hukuk Ontolojisi, Hukukun fonksiyonları ve Objektifleştirici Kriterleri 2) Hukukun Değer Karakteri Olarak Adalet; Adaletin Tanımı ve Türleri 3) Hukuksal Bilginin Niteliği ve Bilim, Yakın Alanlarla Hukuk İlişkisi 4) Toplumsal Norm Kategorileri ve Hukuk İlişkisi 5) Din, Ahlak Örf ve Adaletle Hukukun Karşılaştırılması 6) Hukukun Kaynakları 7) Kamu Özel Hukuk Ayrımı ve Hukukun Dalları 8) Hukukun Yürürlüğü 9) Yargı Örgütü; Hukukun Uygulanması; Yapısal Açıdan Hukukun Uygulanması 10) İçerik Olarak Hukukun Uygulanması; Hukuk Normunun Yapısı, Özellikleri ve Çeşitleri 11) Hukukun Anlam Açısından Uygulanması; Pozitif Hukukun İçeriğinin Saptanması 12) Hukukun Yorumlanması, Yorum Çeşitleri 13) Hukukta Boşlukların Doldurulması; Boşluk Çeşitleri 14) Hukukun Geliştirilmesinde Kullanılan Diğer Yöntemler 15) Takdir Yetkisi, Hukuk Sistemleri; Anglo Amerikan Hukuku, İslam Hukuku, Kıta Avrupası Hukuku
2. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
LNG102 İngilizce II 3
Bu dersin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir. Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerekmektedir.
GEN102 Doğa, Bilim, İnsan II 3
Bu derste temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bilim nedir, nitel ve nicel araştırma nedir gibi konulardan sonra alan araştırması, mülakat teknikleri, analiz ve raporlaştırma konuları detaylıca incelenir. Örnek bilimsel araştırmaların da üzerinden geçilir.
GEN112 Toplum, Bilim, İnsan II 3
Bu ders Toplumbilim ve İnsan I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin sosyolojik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal olay ve olguları bu bakış açısından değerlendirebilmelerini hedeflemektedir. Toplumsal cinsiyet, çevre-insan ilişkisi, din ve sekülerleşme, sosyal dışlanma, beden ve sağlık gibi farklı konularda öğrencilerin bilgi sahibi olurken aynı zamanda sosyolojik perspektiften bu konuları analiz etmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’den ve uluslararası alan yazında önde gelen araştırmalar ve teorik okumalardan yararlanılacaktır.
GEN122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II) 3
Bu derste Cumhuriyet’in kuruluşundan başlayarak inkılaplar ve Batılaşma hareketleri üzerinden Türk modernleşme ve demokrasi tarihi incelenecektir. Özellikle siyasi partiler, muhalefet ve iktidar partileri arasındaki siyaset dinamikleri ve bunların demokrasiye katkısı, 1960’dan günümüze kadar gelen önemli siyasi partiler ve ideolojileri üzerinde durulacaktır. 3
GEN132 Türk Dili II (Edebiyat, Toplum, İnsan II) 3
Bu derste, Türkçenin edebî yönü üzerinde durulacaktır. Şiir, bilgilendirici metin ve öyküleyici metinler üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçeyi doğru kullanma, mesleki veya meslekdışı metinleri sorunsuz okuyabilme, edebî metinleri okuma, okuduğunu anlama stratejilerini uygulama, dinlediğini anlama stratejilerini kullanabilme, başarılı sözlü anlatım.
MUH102 Matematik II 5
Bu derste işlenecek konular şöyle özetlenebilir: Fonksiyon tanımı ve çeşitleri, mutlak değer fonksiyonları, tam değer fonksiyonları, trigonometrik fonksiyonlar, işaret fonksiyonları ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları, diziler, süreklilik ve limit, türev, diferansiyel ve yaklaşık hesap uygulamaları, integral.
FIN102 Ekonomiye Giriş 2 6
Bu ders, makro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğretir, iktisat bilimi ve enflasyon-büyüme-işsizlik gibi ilgilendiği başlıca problemler ile ilgili temel bilgileri sağlar.
MUH272 Davranış Bilimleri 4
Davranış kavramı, davranış bilimi, davranış bilimlerinde metot, insan ihtiyaçları, sosyal statüde davranışın yeri, kültür ve davranış ilişkisi, kişilik ve davranış ilişkisi, güdüler, tutumlar, algılama, atfetme, öğrenme, kişilik, değerler, inançlar, kültür, duygular ve gruplar, motivasyon.
3. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
FIN201 Makroiktisat 6
Bu ders millî gelir, temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi ve maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını sistematik bir şekilde inceler.
ISL201 Muhasebenin İlkeleri 5
Bu derste, muhasebe sistem yaklaşımı altında kavramsal yapısı, finansal raporlama ilkeleri ve süreçlerin teknik yapıları üzerinde durulacaktır. Bu genel yapı içerisinde, “Amaç, Kapsam, Yöntem”; “Muhasebenin Özü ve Bilgi Sistemi Yaklaşımı”, “Muhasebemnin Genel Kabul Görmüş Temel Kavramları”, “Muhasebe Süreci ve Finansal Tablolar”, “Finansal Raporlama İlkeleri”, “Günümüz Ortamında Muhasebe Organizasyonu” uygulamalı olarak sunulacaktır.
SOS200 Sosyal Bilimler Fakülte Dersi 5
Bu derste sosyal bilimler alanındaki ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılnması arasındaki denge öğretilecektir. Sosyal bilimler insanların ihtyaçları ile içinde yaşadığı toplumun beklentileri arasındaki dengenin sağlanması, sağlıklı bir toplumsal düzenin kurulması anlamına gelmektedir. Sağlıklı toplumun kurulması ise insanların gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarıyla doğru orantılıdır. Sağlıklı bir toplumun oluşturulması içinde öncelikle toplum-birey düzleminde gelişen olayların kavratılması gerekmektedir. Bu nedenle toplumsal gerçekliğin bilinmesinde sosyal bilimcilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle öğrencilere temel sosyal bilimlerdeki olayların çeşitliliği, nedenleri ve sonuçları öğretilecektir.
YBS203 İstatistik ve Olasılığa Giriş 5
Bu derste istatistiksel analizin teorik temelini oluşturan temel kavramları uygulamalı olarak ele alınacak, öğrencilerin istatistiksel akıl yürütmenin ana ilkelerini öğrenmeleri sağlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Örnekleme, çeşitli dağılımların özellikleri ve nasıl kullanılabilecekleri, temel istatistiksel analizler (açık kaynak kodlu R programı ile birlikte öğretilecektir) işletmelerin çağdaş sorunları ve bu sorunlara yönelik kantitatif çözüm teknikleri (Ders kapsamında gerçekleştirilecek uygulamaların içeriklerinde yer alacaktır).
LNG201 İngilizce III 3
Bu ders öğrencilerin alt orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Bu dersin sonunda öğrenci; geçmiş zamanda gerçekleşen eylemler hakkında konuşma, boş zaman etkinlikleriyle ilgili konuşma yapma, ilişkiler hakkında konuşma, ilişkilerle ilgili kelimeleri kullanma, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri ifade etme, iş ve eğitimle ilgili konuşma, konuşma anında yapılan eylemlerle ile sürekli olan yapılan eylemleri karşılaştırma, meslekler hakkında konuşma, yapılan eylemlerin sıklıklarını ifade etme, gelecek planları hakkında konuşma, telefon konuşması yapmayı öğrenir.
ISL205 Pazarlamanın Temel İlkeleri 6
Pazarlamanın Temel İlkeleri
4. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
FIN202 Mikroiktisat 6
Bu ders öğrencilerin mikro iktisadın temel kavram ve analiz tekniklerini öğrenerek, iktisadi birimlerin optimal seçimlerini ve bu seçimlerin hangi sonuçları doğurduklarını öğrenmelerini amaçlar.6
ISL202 Yönetim Muhasebesi 5
Bu dersin amacı, planlama, kontrol ve karar verme amaçlarına yönelik olarak yöneticilere bilgi sağlama rolü çerçevesinde çeşitli muhasebe kavram ve tekniklerinin kavranmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin davranışsal ekonomiyle, sayısal uygulamalar arasındaki karşılıklı ilişkilere ve yönetim muhasebesi faaliyeti üzerinde etkili olan diğer unsurlara hakim olmaları beklenmekte, önemli bazı maliyet ve yönetim muhasebesi tekniklerini kullanma yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde, maliyetlendirme sistemlerine özgü çeşitli sorunların analizine, muhasebe enformasyonunun kısa ve uzun vadeli karar verme sürecinde ve sermaye harcaması kararlarında kullanımına yer verilmektedir.
LNG202 İngilizce IV 3
Bu ders öğrencilerin akademik sunum becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilere akademik sunum becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli bilgiler ve bu becerileri pekiştirebilmeleri için gerekli olan olanaklar sağlanır. Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni yaptığı aktiviteler ile ilgili konuşma, kendisine ait bir konuda fikir belirtme, varsayımsal durumlar hakkında konuşma, internet ile ilgili kelimeleri kullanma, başkalarının konuşmalarını aktarma, film türleri ile ilgili kelimeleri kullanma, film tercihlerini anlatmak. rica ve teklifte bulunma, paragraf oluşturmayı öğrenir.
FIN206 Dijital Ekonomi 5
21. Yüzyılda yeni ekonomi kavramının anlaşılması, e-devlet, e-ticaret, dijital finans, dijital bankacılık, dijital pazarlama ve güncel kavramların öğrenilmesi.
ISL206 Dijital Pazarlama 6
Dijital Pazarlama
ISL204 Uygulamalı İstatistik 5
Uygulamalı İstatistik
5. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
ISL303 Finansal Yönetim 5
Bu derste, işletmelerin finansal yönetim süreçlerindeki bilgi ve yöntemleri analitik bir çerçevede incelenmektedir.
FIN303 Ekonometri 6
Basit ve çok değişkenli regresyon ve sıradan en küçük kareler yöntemi, regresyonda hipotez testleri, çoklu doğrusallık, değişken dönüşümleri, gölge değişkenler, matematiksel form belirlenim hatası, temsili değişkenler, doğrusal kısıt testi, heteroskedasitisite, stokastik tahmin ediciler ve ölçüm hatasının sonuçları. Eşanlı denklem sistemlerinin tahmini, maksimum likelihood tahmini. Kategorik bağımlı değişken tahminleri, tobit analizi, örnek seçim hatası, basit dinamik modeller, otokorelasyon. Durağan olmayan değişkenlerle regresyon tahmini: birim kök testleri, eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri. Panel veri seti ile regresyon analizi: fixed effects ve random effects tahminleri.
UİS204 Yakın Dönem Dünya Tarihi 5
Bu derste 1945’ten sonra dünya tarihini inceleyerek özellikle Avrupa Birliğine odaklanarak; II. Dünya Savaşı ve sonrasında kurulan yeni dünya düzeni, Avrupa’nın yapılanma süreci, paralel olarak sömürgeciliğin sonlandırılması, Soğuk Savaş’ın sonu ve Avrupa üzerine etkileri, 9/11: yeni tehditler ve sınamalar, çok taraflı sistemin krizi ve Avrupa üzerine etkileri, yeni tehditler (çevreye ve sağlığa yönelik tehditler) ve günümüzdeki krizler: Suriye örneği analiz edilecektir.
ISL307 Uluslararası İşletmecilik 6
Bu derste, uluslararası organizasyonların yer aldıkları farklı çevresel koşullar anlatılmaktadır. Bu organizasyonların rekabetçi güçlerini arttırmalarını sağlamak için geliştirdikleri stratejiler vaka analizleri ile öğrenilmekte ve örnek uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
LNG301 İngilizce V 3
Bu ders öğrencilere gelecekteki iş yaşamlarında ve başvurularında kullanmak üzere bir konuya ilişkin bilgi soran mailler hazırlamanın yanı sıra, özgeçmiş, kapak yazısı, niyet mektubu ve kendilerini yansıtan paragraf yazıları yazma konularında çalışmalar yapma becerisi sağlar. Aynı zamanda öğrenciler iş odaklı kelimeler ve resmi dil kalıpları ile iş çevresi kavramlarını da bu ders vasıtasıyla öğrenirler. Bu dersin sonunda öğrenci; kişilik, beceri, mesleki yaşantı ve çevreye ilişkin kavram ve kelimeleri tanır ve kullanır, bilgilendirici paragraflar ve resmi dokumanlar yazar, soru amaçlı resmi E-posta yazma, niyet mektubu yazma, yazılı bir bilgiyi düzenli bir biçimde sunma, mesleki ilanları ve dokümanları değerlendirmeyi öğrenir.
FIN305 Uluslararası İktisat 5
Bu ders uluslararası iktisada makro bir bakış açısıyla uluslararası finans ilişkilerini ve problemlerini tanıtır ve bilgi verir, iktisat politikalarının yerini ve önemini irdeler.
6. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
ISL302 Finansal Analiz 6
Mali tablolarda farklı analiz teknikleri uygulanarak şirketlerin likidite, finansal yapı, faaliyet etkinliği ve karlılık durumuna ilişkin analizlerin yapılarak, bu analizler sonucunda şirkete ilişkin ulaşılan bulgulara göre şirketin geleceğine ilişkin kararların verilmesi.
YBS304 İstatistiksel Öğrenme 6
Bu derste, İstatistiksel Öğrenme, Doğrusal Yöntemler ve Düzgünleştirme, Sınıflandırma, Yeniden Örnekleme Yöntemleri, Linear Olmayan Yöntemler, Ağaç Tabanlı Yöntemler, SPM, Eğitmensiz Öğrenme, R uygulamaları üzerinde çalışılmaktadır.
FIN305 Finansal İktisat 6
Ekonomik karar birimlerinin finansal ve sermaye yapılarına bağlı olarak iktisat teorileri kapsamında geliştirilen yaklaşımların iktisadi analizlerinin yapılmasına yönelik bir araç olarak kullanılması ve uygulanmasını sağlamak
LNG302 İngilizce VI 3
Bu derste, öğrencilerin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceriler ile donatmak dersin temel amaçtır. Öğrenciler, iş mülakatı, resmi telefon görüşmeleri, iş toplantıları düzenleme, başvuru ve mülakat sonrası takip mektubu yazma ve resmi dil ve kalıpları kullanarak bir bilgiyi sunabilme becerilerini çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatında kullanılan kelime ve kavramlarını bu ders ile tanıyabilmektedirler. Bu dersin sonunda öğrenci; kendileri veya diğer insanlar hakkında temel bilgi sağlamak için basit cümleler kurabilecek, basit düzey ve kısa metinleri okuyup ve anlayıp, belirli bilgileri arayabilecek, kendilerini veya başkasını tanımlamak için basit basit cümleler yazabilecek, yavaş ve net bir şekildeki konuşmaları, tanıdık kelimeleri, temel ifadeleri, diyalogları ve konuşmaları dinleyin ve anlayabilecek, bilgi alışverişinde bulunmak için basit diyaloglar kurabileceklerdir.
Alan Seçimlik - Eko-Fin VI 5
Alan Seçimlik
Seçimlik - Eko-Fin VI 4
Seçimlik
7. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
FIN403 Bankacılık ve Finans 6
Finansal siteme giriş: finansal sistemin işlevleri (hane halklarının, hükümetin ve firmaların tasarruf ve yatırım fonksiyonları bakımından rolleri). Finansal aracı kurumlar, finansal varlıklar ve piyasalar. Finansal kurumların vergilendirilmesi. Finansal yükümlülüklerin doğası (borçlar vs. varlıklar, tahviller ve hazine bonosu, sabit ve değişken faiz oranları, hisse senetleri). Finansal piyasaların yapısı (doğrudan ve dolaylı finansman, dealer ve broker’lar, emeklilik fonları, kurumsal fonlar ve sigorta şirketleri). Karşılaştırmalı Finansal Sistemler: Banka temelli sistemlere karşılık piyasa bazlı sistemler. Yasal boyut. Finansal aracılık işlevleri: finansal aracılığın işleyişi ve özellikleri. Finansal aracılık teorileri (finansal varlıkların dönüşümü, belirsizlik, işlem maliyetlerinde azalış, asimetrik bilgi sorununa yol açan nedenlerin etkilerini kaybetmeleri). Finansal aracılığın etkileri (Hirshleifer modeli ve iktisadi gelişme üzerindeki etkileri). Bankacılık düzenleme faaliyetleri (serbest bankacılık, düzenleme faaliyetlerine karşı ve yandaş yaklaşımlar). Bankacılıkta risk yönetimi: likidite riski, faiz riski, döviz riski. Kredi riski: denetim ve gözetim, kredi tayınlaması, teminatlar.
LNG401 İngilizce VII 3
Bu ders, öğrencilerin akademik ve post-akademik kariyerinde başarılı yazarlar olmak için ihtiyaç duydukları yazma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrencilere bilgi uygulamaları, metinler ve teknolojilerin akademik ve mesleki araştırmaları için yararlı olan bir dizi araştırma yöntemini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin amacı yayın için yeterince profesyonel materyal üretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci; karmaşık cümle yapılarını anlayabilir haber, gazete ve dergileri akıcı bir biçimde okuyabilir, mesleği ve/veya profesyonel yaptığı iş ile ilgili olarak rahatlıkla kendini ifade edebilir, akademik metinler yazabilir, üst düzey çalışmalar yapabilir, herhangi bir konuda hazırlıksız konuşabilir.
FIN491 Bitirme Projesi I 6
Bitirme Projesi I
Alan Seçimlik - Eko-Fin VII 5
Alan Seçimlik
Seçimlik - Eko-Fin VII 5
Seçimlik
Seçimlik - Eko-Fin VII 5
Seçimlik
8. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
FIN404 Kantitatif Finans 6
Risk kavramı ve riskin ölçümü, zaman serisi analizleri, “Sermaye Varlık Fiyatlama Modeli (CAPM) ve Arbitrage Fiyatlama Teorisi (APT), piyasa riski modelleri, finansal piyasalarda bağımlılık ve korelasyon analizi. Veri madenciliği ve teknik analiz, risk yönetimi, varlık dağıtım kararları, piyasa mikro yapısı.
LNG402 İngilizce VIII 3
Bu derste, öğrencilerin B2 ve üzeri bir seviyede olması beklenir. Bu seviyedeki öğrenciler derse aktif olarak dahil edilir. Bu dönem süresinde kelimeler advanced düzeyde olup, cümle yapıları katmanlı olarak yazılmaya ve özellikle konuşulmaya başlar. Bu dersin sonunda öğrenci; ileri seviyede sunum yapabilecek, görsel yabancı basını takip edebilecek bir düzeye gelecek, farklı aksanları anlayabilecek, resmi konuşma ve yazma dilinin yanı sıra, sokakta kullanılan yapılara da hâkim olabilecek, toplantı veya etkinlikler sırasında uzun süre konuşabileceği içerik hazırlayıp konuşabileceklerdir.
FIN492 Bitirme Projesi II 6
Bitirme Projesi II
Alan Seçimlik - Eko-Fin VIII 5
Alan Seçimlik
Seçimlik - Eko-Fin VIII 5
Seçimlik
Seçimlik - Eko-Fin VIII 5
Seçimlik

Akademik Kadro

Prof. Dr. Özgür Ünal Eriş

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Ahmet Öztürk

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. İlkay Türk Çakır

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Narçin Palavan Ünsal

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Emrah Özbay

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Sertaç Polat

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi François Naucodie

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Mustafa Cem Pehlivan

Detaylı Özgeçmiş
Amaç

Program öğrencilerin ekonomi ve finans alanında öncelikle tercih ettiği ve üst düzeyde yetiştirilecekleri bir yapı sunmayı amaçlar. Bunun için program tarafından alanın gerektirdiği tüm teorik ve pratik bilgi setini etkin bir şekilde sunacak akademik kadro, ders programı ve araştırma olanakları sağlanmaktadır. Öğrencilerin bölümlerinin sağladığı akademik özellikleri temin etmeleriyle birlikte, mezun olduklarında hem akademik hem de profesyonel gereksinimleri açısından donanımlı ve etik değerlere sahip bireyler olması arzulanmaktadır. Program kapsamı doğrultusunda işletme, ekonomi ve finans alanlarında zengin bir temel içerik sunulmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin mezun olduklarında teorik altyapıları sağlam, analitik beceriler ve sayısal yöntemler yönünden kuvvetli, daha da önemlisi teori ve pratik boyutların etkileşimini anlayabilen, ülke potansiyelini ortaya çıkarıp ülke standartlarının yükselmesini sağlayacak bireyler olması önem arz etmektedir. Bu açıdan Türkiye ekonomisinde yer alan rekabetçi sektörlerin mevcut konumlarını ileriye taşıyacak üst düzey yönetici adayları yetiştirmek de programın somut amaçlarındandır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1- Ekonomi ve finans alanı ile ilgili teorik bilgileri analiz etme ve uygulamadaki karşılıklarını değerlendirme becerisi
2- Akademik, işletme, ve politika odaklı yazılı ve görsel kaynakları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgileri edinme becerisi
3- Ekonomi ve finans alanına ilişkin bilgileri teknik ve bilgisayar destekli enstrümanlara işleyerek bilgi elde etme becerisi
4- Edinilen bilgileri ekonomi ve finans alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) araştırma raporu veya makalesi şeklinde sunma becerisi
5- Karar alma ve uygulama ile alınan kararları davranış haline getirmede ekonomi ve finans alanına ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi
6- Ekonomi ve finans alanı, ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile sinerji halinde çok disiplinli yorum üretme ve analiz yapma becerisi
7- Etik ve mesleki sorumlulukları özümseme ve doğru tartabilme becerisi
8- Ekonomi ve finans disiplininin küresel bağlamda etkisinin özümsenmesi için gerekli olan geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak
9- Yaşam boyu öğrenim becerisini kazanmış olmak
10- Güncel konulara ilişkin geniş bilgi sahibi olmak
11- Yeniliğe ve değişen koşullara karşı açık ve uyumlu olmak
12- Veri analizi yolu ile bilgi ve çıkarım elde edebilmek için gerekli teknik bilgilere teorik ve pratik bağlamında sahip olmak