İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Hakkında

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, bütünleşik bir perspektifle sosyoloji, psikoloji, tarih, iktisat, siyaset bilimi, felsefe, diplomasi ve hukuk disiplinlerine ait bilgi, beceri ve yöntemleri bir araya getiren bir müfredatla öğrencilerini global dünyaya yönelik uzmanlar olarak yetiştirmektedir. Temelde, bir toplumun siyasi yapısının tarihsel sürekliliği içerisinde irdelenmesi ve bu yapı üzerinde küresel zeminde diğer toplumlar ile kurduğu ilişkilerin zaman, mekan ve toplumsal dinamikler eksenlerinde analiz edilmesi bu bölümün odağında yer almaktadır. Bununla birlikte Bölümümüz , tarihsel perspektifte geniş bir yelpazede medeniyetlerin başlangıcından Orta Çağ’a, Yeni Çağ’dan Fransız İhtilali ile başlayan Yakın Çağ’a, Sanayi Devrimi ile devlet ve devlet dışı uluslararası aktörlerin sayılarının hızla artması ve karşılıklı ilişkilerinin giderek yoğunlaşmasına, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki yeni sistemlere, uluslararası siyasi, ticari ve finansal kurumlardan, uluslararası iş dünyasının devletlerarası ilişkilerle bütünleşmesine ve sonuç olarak 21. Yüzyılın gittikçe dijitalleşen dünyasında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinini öğrencilerine en etkin şekilde aktarmak ve mesleki donanımlarını sağlamak için dizayn edilmiştir.

Ders Planı

1. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
LNG101 İngilizce I 3
Bu dersin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir. Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerekmektedir.
GEN101 Doğa, Bilim, İnsan I 3
Bu derste bilim insanı olmanın gerekleri, bilimin tanımı, Araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bir araştırma yapmak için hangi evrelerin gerekli olduğu üzerinde durulacaktır. Daha sonra biyoloji biliminin tanımı, temel kavramları, atom ve biyolojik moleküller, enerji ve biyolojik tepkimelerin esası, hücre, DNA, RNA ve protein sentezleri, genetic, biyoçeşitlilik, evrim, immunoloji ve sinir bilim temel konuları ele alınacaktır.
GEN111 Toplum, Bilim, İnsan I 3
Bu ders öğrencilere toplumsal bilimin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini sunmayı amaçlamaktadır. Derste sosyolojik düşünce olgusu, araştırma yöntemleri, Marx-Weber-Durkheim gibi düşünürlerin temel fikirleri, sosyalleşme, gündelik hayatta sosyal etkileşim, suç sosyolojisi, toplumsal tabakalaşma ve sosyal sınıflar, ırk ve etnisite kavramları, aile sosyolojisi, nüfus ve göç hareketleri, çalışma sosyolojisi gibi temel araştırma konuları ele alınacaktır. Türkiye’den ve dünyadan örneklerle desteklenecek kavramsal okumalar ile öğrencilerin soyut düşünceyi güncel vakalar üzerinden incelemesi beklenecektir.
GEN121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişim I) 3
Bu derste Osmanlı İmparatorluğu reform hareketleri detaylıca incelenecek, bu hareketler üzerinde Batı’nın etkisi tartışılacaktır. Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İttihat ve Terakki ve Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar olan dönem detaylıca incelenecektir.
GEN131 Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I) 3
Bu derste, Türkçenin dünya dilleri içindeki yeri, ait olduğu dil grubu ve Türkçenin güncel sorunları üzerinde durulacaktır. Türkçenin temel kurallarından hareketle kendini yazılı olarak ifade edebilme becerisinin kazandırılması amaçlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçenin tarihi ve temel kuralları, yazma becerisi, kompozisyon bilgileri, örnek edebi ve bilimsel metinlerin okunması.
FIN101 Ekonomiye Giriş 1 6
Bu ders Mikro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğretir ve ekonomik problemler ve ekonominin doğası ile ilgili temel bilgileri sağlar.
UIS101 Uygarlık Tarihi I 4
Uygarlık Tarihi I
HUK121 Hukuk Başlangıcı 4
1) Hukuk Ontolojisi, Hukukun fonksiyonları ve Objektifleştirici Kriterleri 2) Hukukun Değer Karakteri Olarak Adalet; Adaletin Tanımı ve Türleri 3) Hukuksal Bilginin Niteliği ve Bilim, Yakın Alanlarla Hukuk İlişkisi 4) Toplumsal Norm Kategorileri ve Hukuk İlişkisi 5) Din, Ahlak Örf ve Adaletle Hukukun Karşılaştırılması 6) Hukukun Kaynakları 7) Kamu Özel Hukuk Ayrımı ve Hukukun Dalları 8) Hukukun Yürürlüğü 9) Yargı Örgütü; Hukukun Uygulanması; Yapısal Açıdan Hukukun Uygulanması 10) İçerik Olarak Hukukun Uygulanması; Hukuk Normunun Yapısı, Özellikleri ve Çeşitleri 11) Hukukun Anlam Açısından Uygulanması; Pozitif Hukukun İçeriğinin Saptanması 12) Hukukun Yorumlanması, Yorum Çeşitleri 13) Hukukta Boşlukların Doldurulması; Boşluk Çeşitleri 14) Hukukun Geliştirilmesinde Kullanılan Diğer Yöntemler 15) Takdir Yetkisi, Hukuk Sistemleri; Anglo Amerikan Hukuku, İslam Hukuku, Kıta Avrupası Hukuku
2. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
LNG102 İngilizce II 3
Bu dersin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir. Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerekmektedir.
GEN102 Doğa, Bilim, İnsan II 3
Bu derste temel nicel ve nitel araştırma yöntemleri üzerinde durulacaktır. Bilim nedir, nitel ve nicel araştırma nedir gibi konulardan sonra alan araştırması, mülakat teknikleri, analiz ve raporlaştırma konuları detaylıca incelenir. Örnek bilimsel araştırmaların da üzerinden geçilir.
GEN112 Toplum, Bilim, İnsan II 3
Bu ders Toplumbilim ve İnsan I dersinin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin sosyolojik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve toplumsal olay ve olguları bu bakış açısından değerlendirebilmelerini hedeflemektedir. Toplumsal cinsiyet, çevre-insan ilişkisi, din ve sekülerleşme, sosyal dışlanma, beden ve sağlık gibi farklı konularda öğrencilerin bilgi sahibi olurken aynı zamanda sosyolojik perspektiften bu konuları analiz etmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’den ve uluslararası alan yazında önde gelen araştırmalar ve teorik okumalardan yararlanılacaktır.
GEN122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II) 3
Bu derste Cumhuriyet’in kuruluşundan başlayarak inkılaplar ve Batılaşma hareketleri üzerinden Türk modernleşme ve demokrasi tarihi incelenecektir. Özellikle siyasi partiler, muhalefet ve iktidar partileri arasındaki siyaset dinamikleri ve bunların demokrasiye katkısı, 1960’dan günümüze kadar gelen önemli siyasi partiler ve ideolojileri üzerinde durulacaktır. 3
GEN132 Türk Dili II (Edebiyat, Toplum, İnsan II) 3
Bu derste, Türkçenin edebî yönü üzerinde durulacaktır. Şiir, bilgilendirici metin ve öyküleyici metinler üzerinde durulacaktır. Öğrencilerin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yürütülecektir. Ele alınacak temel konular şunlardır: Türkçeyi doğru kullanma, mesleki veya meslekdışı metinleri sorunsuz okuyabilme, edebî metinleri okuma, okuduğunu anlama stratejilerini uygulama, dinlediğini anlama stratejilerini kullanabilme, başarılı sözlü anlatım.
FIN102 Ekonomiye Giriş 2 6
Bu ders, makro ekonominin temel kavram ve metodolojisini öğretir, iktisat bilimi ve enflasyon-büyüme-işsizlik gibi ilgilendiği başlıca problemler ile ilgili temel bilgileri sağlar.
HUK102 Anayasa Hukuku II 6
1) Osmanlı'da Anayasacılık hareketleri 2) 1876 Anayasası ve 1921 Anayasası 3) 1924 Anayasası’nın hazırlanışı ve içeriği 4) 1961 Anayasasının hazırlanışı ve temel felsefesi 5) 1982 Anayasasının hazırlanışı ve temel felsefesi 6) 1982 Anayasasında temel hak ve hürriyetler rejimi 7) 1982 Anayasasında yasamanın oluşumu, görev ve yetkileri 8) 1982 Anayasasında yürütmenin oluşumu, görev ve yetkileri 9) 1982 Anayasasında Anayasa Mahkemesi 10) 1982 Anayasasında sosyal devlet, demokratik devlet, laik devlet 11) 1982 Anayasasında hukuk devleti
UIS102 Uygarlık Tarihi 4
3. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS201 Siyaset Bilimine Giriş 5
Bu ders öğrencilere siyaset biliminin temel kavramlarını ve teorilerini, kurumlarını, farklı siyasal rejim tiplerini, siyasetin toplumsal belirleyicilerini öğretmeyi amaçlar. Ders aynı zamanda öğrencilerin kavramın oluşumu sürecinde etkin rol oynayan önemli düşünür ve olayları da aktararak bütüncül bir yaklaşım içerisinde öğrencilerin siyaset biliminin çerçevesini çizmeleri için gerekli temeli ve donanımı vermeyi hedefler.
FIN201 Makroiktisat 6
Bu ders millî gelir, temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi ve maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını sistematik bir şekilde inceler.
SOS200 Sosyal Bilimler Fakülte Dersi 5
Bu derste sosyal bilimler alanındaki ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılnması arasındaki denge öğretilecektir. Sosyal bilimler insanların ihtyaçları ile içinde yaşadığı toplumun beklentileri arasındaki dengenin sağlanması, sağlıklı bir toplumsal düzenin kurulması anlamına gelmektedir. Sağlıklı toplumun kurulması ise insanların gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarıyla doğru orantılıdır. Sağlıklı bir toplumun oluşturulması içinde öncelikle toplum-birey düzleminde gelişen olayların kavratılması gerekmektedir. Bu nedenle toplumsal gerçekliğin bilinmesinde sosyal bilimcilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle öğrencilere temel sosyal bilimlerdeki olayların çeşitliliği, nedenleri ve sonuçları öğretilecektir.
UİS203 Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş I 6
Bu derste siyaset biliminin en temel konularından olan devlet kavramı en önemli filozof ve onların felsefe ve ideolojileri üzerinden incelenecektir. Siyaset felsefesi ve ideoloji kavramlarının tanımını yaptıktan sonra Fransız Devrimi’ne giden süreçte antik çağ Yunan filozoflarından başlayarak devlet kavramını ilk ortaya atan düşünürler ve sonra Aydınlanma Çağı filozofları ve onların Fransız Devrimi’ne etkileri incelenecektir.
YBS203 İstatistik ve Olasılığa Giriş 5
Bu derste istatistiksel analizin teorik temelini oluşturan temel kavramları uygulamalı olarak ele alınacak, öğrencilerin istatistiksel akıl yürütmenin ana ilkelerini öğrenmeleri sağlanacaktır. Ele alınacak temel konular şunlardır: Örnekleme, çeşitli dağılımların özellikleri ve nasıl kullanılabilecekleri, temel istatistiksel analizler (açık kaynak kodlu R programı ile birlikte öğretilecektir) işletmelerin çağdaş sorunları ve bu sorunlara yönelik kantitatif çözüm teknikleri (Ders kapsamında gerçekleştirilecek uygulamaların içeriklerinde yer alacaktır).
LNG201 İngilizce III 3
Bu ders öğrencilerin alt orta düzeyde İngilizce dilbilgisi ve kelime bilgisi ile birlikte okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir. Bu dersin sonunda öğrenci; geçmiş zamanda gerçekleşen eylemler hakkında konuşma, boş zaman etkinlikleriyle ilgili konuşma yapma, ilişkiler hakkında konuşma, ilişkilerle ilgili kelimeleri kullanma, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları şeyleri ifade etme, iş ve eğitimle ilgili konuşma, konuşma anında yapılan eylemlerle ile sürekli olan yapılan eylemleri karşılaştırma, meslekler hakkında konuşma, yapılan eylemlerin sıklıklarını ifade etme, gelecek planları hakkında konuşma, telefon konuşması yapmayı öğrenir.
4. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS204 Yakın Dönem Dünya Tarihi 5
Bu derste 1945’ten sonra dünya tarihini inceleyerek özellikle Avrupa Birliğine odaklanarak; II. Dünya Savaşı ve sonrasında kurulan yeni dünya düzeni, Avrupa’nın yapılanma süreci, paralel olarak sömürgeciliğin sonlandırılması, Soğuk Savaş’ın sonu ve Avrupa üzerine etkileri, 9/11: yeni tehditler ve sınamalar, çok taraflı sistemin krizi ve Avrupa üzerine etkileri, yeni tehditler (çevreye ve sağlığa yönelik tehditler) ve günümüzdeki krizler: Suriye örneği analiz edilecektir.
FIN202 Mikroiktisat 6
Bu ders öğrencilerin mikro iktisadın temel kavram ve analiz tekniklerini öğrenerek, iktisadi birimlerin optimal seçimlerini ve bu seçimlerin hangi sonuçları doğurduklarını öğrenmelerini amaçlar.6
UİS 202 Uluslararası İlişkilere Giriş 5
Bu dersin amacı, öğrencilerin uluslararası ilişkilerdeki temel kavramları anlamasını sağlamaktır. Bu amaçla, uluslararası anarşi, sistem, organizasyonlar, güç dengesi, savaş, terörizm, diplomasi, istihbarat, casusluk, gelişme, küreselleşme ve çevre gibi konular ele alınacaktır.
UİS206 Çağdaş Siyasal Düşüncelere Giriş II 6
Bu derste siyaset biliminin en temel konularından olan devlet kavramı en önemli filozof ve onların felsefe ve ideolojileri üzerinden incelenecektir. Özelikle Fransız Devrimi sonrası özgürlük ve demokrasi hareketleri üzerinde dururken Karl Marx ve Max Weber üzerinden de devlet kavramı da eleştirilmeye başlayacaktır. 20. Yüzyıl siyasal düşünceleri olarak da Avrupa Birliği entegrasyon teorilerine de önem verilecektir.
LNG202 İngilizce IV 3
Bu ders öğrencilerin akademik sunum becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilere akademik sunum becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli bilgiler ve bu becerileri pekiştirebilmeleri için gerekli olan olanaklar sağlanır. Bu dersin sonunda öğrenci; Yeni yaptığı aktiviteler ile ilgili konuşma, kendisine ait bir konuda fikir belirtme, varsayımsal durumlar hakkında konuşma, internet ile ilgili kelimeleri kullanma, başkalarının konuşmalarını aktarma, film türleri ile ilgili kelimeleri kullanma, film tercihlerini anlatmak. rica ve teklifte bulunma, paragraf oluşturmayı öğrenir.
ISL204 Uygulamalı İstatistik 5
Uygulamalı İstatistik
5. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS301 Karşılaştırmalı Siyaset I 6
Bu derste, karşılaştırmalı siyaset alanındaki temel kavram, kuram ve sorunsalları incelemek için tasarlanmıştır. Derste, bu alanın tarihçesi, temel metodolojik tartışmaların bazıları irdelenmekte ve karşılaştırmalı çalışmalarda kullanılan temel okumaların üzerinden gidilmektedir. İşlenecek konular arasında devrimlerin karşılaştırılması, kalkınma ve modernleşme, bağımlılık kuramı, demokratik siyasal sistemler ve siyasi kültür yer almaktadır.
UİS303 Siyaset Bilimi Teorileri 6
Bu ders, İkinci Dünya Savaşı sonrasında akıl, erk, meşruiyet, adalet, özgürlük, eşitlik, demokrasi, kültürel çeşitlilik ve çoğulculuk gibi kavramlar üzerine yapılan toplum ve siyaset kuramı tartışmalarına odaklanacaktır. Derste ele alınacak düşünürler şunlardır: Leo Strauss, Hannah Arendt, Isiah Berlin, Hans Georg Gadamer, Richard Rofty, Chantal Mouffe, Michel Foucault, Jürgen Habermas, John Rawls ve Amartya Sen.
UIS305 Türk Dış Politikası 5
Bu ders öğrencilerin güncel Türk dış politikasını şekillendiren kavramları anlamasına yardımcı olur. Soğuk Savaş bitiminden itibaren Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar ve Balkanlardaki komşuları ile kurduğu ilişkilerinde yeni politika ve stratejilerle değişen uluslararası sistemde aktif olmaya çalışmaktadır. Bu aktif politikayı analiz eder.
LNG301 İngilizce V 3
Bu ders öğrencilere gelecekteki iş yaşamlarında ve başvurularında kullanmak üzere bir konuya ilişkin bilgi soran mailler hazırlamanın yanı sıra, özgeçmiş, kapak yazısı, niyet mektubu ve kendilerini yansıtan paragraf yazıları yazma konularında çalışmalar yapma becerisi sağlar. Aynı zamanda öğrenciler iş odaklı kelimeler ve resmi dil kalıpları ile iş çevresi kavramlarını da bu ders vasıtasıyla öğrenirler. Bu dersin sonunda öğrenci; kişilik, beceri, mesleki yaşantı ve çevreye ilişkin kavram ve kelimeleri tanır ve kullanır, bilgilendirici paragraflar ve resmi dokumanlar yazar, soru amaçlı resmi E-posta yazma, niyet mektubu yazma, yazılı bir bilgiyi düzenli bir biçimde sunma, mesleki ilanları ve dokümanları değerlendirmeyi öğrenir.
HUK231 Milletlerarası Hukuk I 5
1) Milletlerarası Hukukun Tanımı, Gelişimi ve Ayırt Edici Özellikleri 2) Milletlerarası Hukukun Dayanağını Açıklayan Teoriler 3) Milletlerarası Hukukun Kaynakları 4) Milletlerarası Hukukî İşlemler 5) Tek Taraflı Hukukî İşlemler: -Tanıma, Vazgeçme, Tebliğ ve Protesto, İki Taraflı Hukukî İşlemler:-Andlaşma ve Tanımı 6) Andlaşma Yapma Yetkisi Andlaşma Akdetme Usulü 7) Andlaşma Metninin Hazırlanması ve Tevsiki, Andlaşmanın Bağlayıcılık Kazanması ve Yürürlüğe Girişi
UIS307 Çatışma Çözümleri 5
Çatışma Çözümleri
6. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS302 Karşılaştırmalı Siyaset II 6
Bu ders, karşılaştırmalı bir perspektifle farklı siyasal sistemlerin incelenmesini hedeflemektedir. UİS301 dersinin devamı olan bu ders kapsamında, modern toplum ve siyasal yapıların farklı yollar izleyerek nasıl ortaya çıktığı İngiltere, Fransa, Almanya, ABD, Rusya Federasyonu ve Çin'e odaklanarak incelenecektir. Bu ülkelerin siyasal kurumlarının tarihsel gelişimleri, politik kültürleri ve günümüzde geçerli olan anayasal-kurumsal çerçeveleri ve bu ülkelerde süregiden devlet-toplum ilişkileri üzerinde durulacaktır.
UİS304 Uluslararası İlişkiler Teorileri 6
Bu dersin amacı, öğrencilerin, hem dünyadaki siyasal olayları hem de bu olayları inceleyen ve açıklayan çağdaş akademik literatürü anlamalarına ve eleştirel olarak değerlendirmelerine imkân sağlayacak kavramsal araçlarla donatılmasını sağlamaktır. Derste ele alınacak düşünürler şunlardır: Leo Strauss, Hannah Arendt, Isiah Berlin, Hans Georg Gadamer, Richard Rofty, Chantal Mouffe, Michel Foucault, Jürgen Habermas, John Rawls ve Amartya Sen.
UİS306 Uluslararası Organizasyonlar 5
Bu dersin hedefleri uluslararası organizasyonların tanımı, türleri, faaliyet alanları, amaçlarını detaylıca incelemek ve Birleşmiş Milletler, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği’ni örnek olarak analiz etmektir.
LNG302 İngilizce VI 3
Bu derste, öğrencilerin mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları beceriler ile donatmak dersin temel amaçtır. Öğrenciler, iş mülakatı, resmi telefon görüşmeleri, iş toplantıları düzenleme, başvuru ve mülakat sonrası takip mektubu yazma ve resmi dil ve kalıpları kullanarak bir bilgiyi sunabilme becerilerini çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatında kullanılan kelime ve kavramlarını bu ders ile tanıyabilmektedirler. Bu dersin sonunda öğrenci; kendileri veya diğer insanlar hakkında temel bilgi sağlamak için basit cümleler kurabilecek, basit düzey ve kısa metinleri okuyup ve anlayıp, belirli bilgileri arayabilecek, kendilerini veya başkasını tanımlamak için basit basit cümleler yazabilecek, yavaş ve net bir şekildeki konuşmaları, tanıdık kelimeleri, temel ifadeleri, diyalogları ve konuşmaları dinleyin ve anlayabilecek, bilgi alışverişinde bulunmak için basit diyaloglar kurabileceklerdir.
HUK232 Milletlerarası Hukuk II 5
1) Çekinceler 2) İç Hukukta Andlaşma Akdi, Türkiye Cumhuriyeti Uygulamasında Andlaşmaların Akdi 3) Andlaşmaların Hukukî Geçerlilik Koşulları 4) Andlaşmaların Üçüncü Devletler Üzerindeki Etkileri, En Çok Gözetilen Ulus Kaydı 5) Andlaşmaların Yorumlanması, Andlaşmaların Sona Ermesi 6) Andlaşmaların Sona Ermesi 7) Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk Kaynakları Arasındaki İlişkiler (Kaynaklararası İlişkiler)
Alan Seçimlik - SBveUİ- VI 5
Alan Seçimlik
7. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS403 Uluslararası Siyaset Ekonomisi 6
Bu derste klasik teoriler (realizm/merkantilizm, liberalizm, marksizm/eleştirel teori) güncel versiyonlarıyla birlikte tanıtılacaktır. Ardından modern politik ekonomi disiplininin dört temel yapısını oluşturan uluslararası üretim/ticaret, küresel parasal ve finansal sistem, güvenlik/ekonomi ve dijital ekonomi yapıları üzerinde durulacak, bu yapıların organize edilme biçimlerinin uluslararası sistemi nasıl etkilediği gösterilecektir.
LNG401 İngilizce VII 3
Bu ders, öğrencilerin akademik ve post-akademik kariyerinde başarılı yazarlar olmak için ihtiyaç duydukları yazma becerilerini geliştirmelerini sağlar. Aynı zamanda, öğrencilere bilgi uygulamaları, metinler ve teknolojilerin akademik ve mesleki araştırmaları için yararlı olan bir dizi araştırma yöntemini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu dersin amacı yayın için yeterince profesyonel materyal üretmektir. Bu dersin sonunda öğrenci; karmaşık cümle yapılarını anlayabilir haber, gazete ve dergileri akıcı bir biçimde okuyabilir, mesleği ve/veya profesyonel yaptığı iş ile ilgili olarak rahatlıkla kendini ifade edebilir, akademik metinler yazabilir, üst düzey çalışmalar yapabilir, herhangi bir konuda hazırlıksız konuşabilir.
UİS491 Bitirme Projesi I 6
Bitirme Projesi I
Alan Seçimlik - SBveUİ- VII 5
Alan Seçimlik
Seçimlik - SBveUİ- VII 5
Seçimlik
Seçimlik - SBveUİ- VII 5
Seçimlik
8. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS404 Dünya Politikasında Güncel Gelişmeler 6
Bu ders dünya politikasındaki güncel olayları önceden öğrenilmiş kuramlar eşliğinde analiz eder.
LNG402 İngilizce VIII 3
Bu derste, öğrencilerin B2 ve üzeri bir seviyede olması beklenir. Bu seviyedeki öğrenciler derse aktif olarak dahil edilir. Bu dönem süresinde kelimeler advanced düzeyde olup, cümle yapıları katmanlı olarak yazılmaya ve özellikle konuşulmaya başlar. Bu dersin sonunda öğrenci; ileri seviyede sunum yapabilecek, görsel yabancı basını takip edebilecek bir düzeye gelecek, farklı aksanları anlayabilecek, resmi konuşma ve yazma dilinin yanı sıra, sokakta kullanılan yapılara da hâkim olabilecek, toplantı veya etkinlikler sırasında uzun süre konuşabileceği içerik hazırlayıp konuşabileceklerdir.
UİS492 Bitirme Projesi II 6
Alan Seçimlik - SBveUİ- VIII 5
Alan Seçimlik
FIN206/HUK241 5
FIN206/HUK241
ISL307/HUK261 5
ISL307/HUK261
Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI ECTS
UİS308 ABD Politikası ve Kurumları 5
Bu ders Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin uluslararası sistem içindeki rolünün ve konumunun tarihsel gelişimini ve dönüşümünü açıklayabilmeyi ve dış politika yapım sürecini, bu süreçte etkili olan ulusal ve uluslararası aktörleri ve bu aktörlerin özelliklerini tanımlayabilmeyi hedefler.
UİS310 Alman Politikası ve Kurumları 5
Almanya, uluslararası ekonomik sistemin en güçlü aktörlerinden biri olmasının yanısıra Avrupa Birliği’nin de kuruluşundan itibaren motor ülkelerinden biridir. Bu derste Alman politikasının 1871’den itibaren evrimi kavramsal/kuramsal dış politika yaklaşımları ışığında tartışılacaktır.
UİS312 Ortadoğu'da Devlet ve Toplum 5
Bu ders bölgede Birinci Dünya Savaşı sonrasında modern devletlerin oluşum süreci, dış güçlerin bölge siyasetindeki rolü, bölgesel aktörlerin dış güçler ve birbirleri ile etkileşimi, devlet-toplum ilişkilerinin temel dinamikler ile bölgede devlet yapılarını şekillendiren milliyetçilik, İslamcılık ve Pan-Arap milliyetçiliği gibi kuramları da analiz edecektir.
UIS405 Rus Politikası ve Kurumları 5
Bu derste Rusya Federasyonu'nun dış politika anlayışının teorik çerçevesini ve pratik uygulamasını açıklayarak, küreselleşen dünyada Rusya Federasyonu'nun yeri ve rolü anlatılmaktadır. Aynı zamanda Rusya Federasyonu'nun iç ve dış politikasının esas alanları gösterilmektedir.
UİS407 Fransız Politikası ve Kurumları 5
Bu derste özellikle Fransız Devrimi’nden bu yana geçerli olan dinamikler eşliğinde başkanlık sistemi, Fransa’nın küresel sistem ve Avrupa Birliği’ndeki yeri incelenecektir.
UİS409 Ortadoğu'da Güncel Dinamikler 5
Bu derste özelikle Arap Baharı’ndan sonra bölgedeki hareketler demokratikleşme kuramının içinde incelenecektir.
Seçimlik: Dış Politika Analizi 5
Seçimlik: Dış Politika Analizi
UIS411 Siyaset Kuramlarında Güncel Gelişmeler 5
Bu ders özellikle milliyetçilik olgusunun oluşumunu, tarihsel sürecini içermektedir. Aynı zamanda, küresel, ulusal ve bölgesel bağlamda çeşitli milliyetçilik akımlarına örnek olaylar doğrultusunda odaklanarak, günümüzde milliyetçilik kavramının yol açtığı çeşitli çatışma ve dinamikleri de analiz etmektedir.
Seçimlik: Siyaset Sosyolojisi 5
Seçimlik: Siyaset Sosyolojisi
UİS413 Uluslararası İlişkilerde Göç 5
Bu derste göçün sebep olduğu çatışmaların sebepleri, çözüm yolları ve uluslararası sistemde göçün yol açtığı dinamikler hakkında bilgi verilecektir.
UIS406 Alan Seçimlik: Avrupa Birliği Politikası ve Kurumları 5
Alan Seçimlik: Avrupa Birliği Politikası ve Kurumları
UİS408 Alan Seçimlik: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 5
Alan Seçimlik: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri
Seçimlik: İşletme, Ekonomi ve Finans Bölümlerinden veya Hukuk Fakültesinden bir ders 5
Seçimlik: İşletme, Ekonomi ve Finans Bölümlerinden veya Hukuk Fakültesinden bir ders

Akademik Kadro

Prof. Dr. Özgür Ünal Eriş

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. MİCHELANGELO GUİDA

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. İlkay Türk Çakır

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Narçin Palavan Ünsal

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. Hasan Cicioğlu

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. Aigerim Shilibekova

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Elif Çiğdem Artan

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Eylem DOĞAN

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Kubilay Kavak

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Ömer Kocaman

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Gülfem Saydan Sanver

Detaylı Özgeçmiş
Dr. ZELİHA SÜT

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Suavi Tuncay

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Yeliz Hacıosmanoğlu

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi François Naucodie

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Mustafa Cem Pehlivan

Detaylı Özgeçmiş

Amaç

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, günümüzde büsbütün karmaşıklaşmış siyaset ve uluslararası siyaset ilişkilerini kavramsal bir çerçeveden yorumlayabilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilecek öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Siyasetin koşullarını ve yapısını kuramsal bir düzeyde çözümleyen, yeni gelişen siyaset ve toplum biçimlerini irdeleyen bu yapı uluslar arası ilişkileri de kuramsal olduğu kadar yeni gelişen teknoloji olanaklarıyla da ele almayı, tarihsel ama güncel bir perspektife oturtarak incelemeyi öngörmektedir. Bölümün ideali; dünya ve Türkiye meselelerine hakim, analitik düşünen, eleştirebilen ve çözümleyen, kendisini sürekli yenileyen, sorgulayıcı, etik değerleri benimseyen, tarih ve toplumsal kuram bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri
1- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında mesleki formasyona sahip uzmanlar yetiştirmek;

2- Başta bu alanlarda olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisini kazandırmak;

3- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisini kazandırmak;

4- Öğrencileri hem bilgi hem fikir sahibi yaparak, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmak;

5- Demokratik katılıma yatkın, yurttaş bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmek;

6- Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunmak;

7- Düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmek;

8- Öğrencileri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki

uluslararası ve ulusal hukuki çerçeve konusunda bilgilendirmek ve eğitmek;

9- Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerde yer alan yapılar, aktörler ve diğer etkenler arasındaki ilişkileri karşılaştırmalı bir şekilde analiz edebilmek;

10- Küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki güncel konuları ve sorunları tanımlamak, analiz edebilmek ve tartışabilmek;