İlk Online Türk Üniversitesi Netkent Hayalindeki Üniversite

Hukuk

Hakkında

Hukuk Lisans Programının amacı; adalet anlayışı ile toplumsal sorumluluk ve etik kavramı bilincine sahip, hukukun genel ilkelerini kavrayan, analitik ve eleştirel düşünen, objektif bir yaklaşıma sahip hukuk insanlarının yetiştirilmesidir. Çağdaş hukuk eğitiminin gereksinimlerine uygun olarak hazırlanan program içeriği ile; dijital teknolojileri aktif olarak kullanan, sadece ulusal sınırlarda kalmayarak uluslararası platformlarda hedeflerine ulaşmayı amaçlayan, evrensel bakış açısına sahip, etkin teknik hukuk altyapısı ile hukuki meseleleri analiz eden ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş nitelikli hukukçuların yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Ders Planı

1. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK101 Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar) 6
1) İktidar tipleri, Siyasi iktidar- modern devletin özellikleri, Farklı devlet yapıları 2) Anayasa Hukukunun tanımı, Kaynakları, Anayasanın Kavramı, tanımı, maddi- şekli anayasa kavramları ve normlar hiyerarşisi 3) Anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, Anayasanın üstünlüğü ilkesi 4) Uluslararası anlaşmalar rejimi; Kanun: Tanımı, yapım usulü, kanunların anayasaya uygunluğu denetimi 5) KHK rejimi, Meclis kararları ve Meclis içtüzüğü 6) Tüzük, Yönetmelik, yürütmenin düzenleyici işlemleri ve Mahkeme Kararları 7) Siyasi iktidar ve devlet tanımı, devlet biçimleri, demokrasi kavramı ve devlet 8) Seçim kavramı ve seçim sistemleri, siyasi partiler 9) Devlet erkleri ve kuvvetler ayrılığı 10) Yasamanın oluşumu, görev ve yetkileri, güvenceleri 11) Yürütmenin oluşumu, görev ve yetkileri 12) Siyasi rejimler 13) Parlamenter sistem 14) Başkanlık rejimi ve sapmalar Temel hak ve özgürlükler
HUK111 Medeni Hukuk I (Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku) 6
1) Hukukun tanımı ve hukuk kuralının özellikleri 2) Hukuku ve ahlak kuralları arasındaki ilişki 3) Hukukun bölümleri, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı 4) Haklar (a) Hukuki ilişki kavramı ve hakların türleri (b) Malvarlığı hakları – Şahısvarlığı hakları; devir ve intikali kabil olan ve olmayan haklar (c) Mutlak haklar-nisbi haklar, mutlak hakların çeşitleri (d) Ayni haklar, irtifak hakları ve rehin hakları (e) Şahsa bağlı irtifaklar-arza bağlı irtifaklar. İntifa ve oturma hakları (f) Gayri maddi mallar üzerindeki haklar. Şahıslar üzerindeki mutlak haklar. Nisbi hak tipleri. Ayni hak-şahsi hak ayırımından doğan pratik sonuçlar. Şahsi hakların kuvvetlendirilmesi-şerhler. Yenilik doğuran haklar 5) Hakların iktisabı ve kaybı. Hakkın konusu. Eşya kavramı ve çeşitleri 6) Hakların Sahipleri: Kişiler. Hak ehliyeti ve sınırları. Kişiliğin kazanılması, başlangıcı ve son bulması 7) Sağlığın ve ölümün ispatı. Ölüm karinesi. Birlikte ölüm karinesi. Gaiplik. Gaiplik kararının sonuçları 8) Fiil ehliyeti ve tam fiil ehliyeti için gerekli şartlar. Ehliyet açısından kişilerin sınırlandırılması 9) Tam ehliyetliler, tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetsizler, sınırlı ehliyetliler 10) Kişinin adı. Hısımlık. Yerleşim yeri. Kişisel durum sicilleri. Kişilik hakkının kapsamı ve kişiliğin korunması. Kişilik haklarına saldırılan kişiye tanınan dava hakları 11) Tüzel kişilik kavramı, tüzel kişilik kazanılmasının koşulları, tüzel kişinin kuruluşu, hak ehliyeti, fiil ehliyeti ve sona ermesi, Dernekler ve Vakıflar
HUK121 Hukuk Başlangıcı 4
1) Hukuk Ontolojisi, Hukukun fonksiyonları ve Objektifleştirici Kriterleri 2) Hukukun Değer Karakteri Olarak Adalet; Adaletin Tanımı ve Türleri 3) Hukuksal Bilginin Niteliği ve Bilim, Yakın Alanlarla Hukuk İlişkisi 4) Toplumsal Norm Kategorileri ve Hukuk İlişkisi 5) Din, Ahlak Örf ve Adaletle Hukukun Karşılaştırılması 6) Hukukun Kaynakları 7) Kamu Özel Hukuk Ayrımı ve Hukukun Dalları 8) Hukukun Yürürlüğü 9) Yargı Örgütü; Hukukun Uygulanması; Yapısal Açıdan Hukukun Uygulanması 10) İçerik Olarak Hukukun Uygulanması; Hukuk Normunun Yapısı, Özellikleri ve Çeşitleri 11) Hukukun Anlam Açısından Uygulanması; Pozitif Hukukun İçeriğinin Saptanması 12) Hukukun Yorumlanması, Yorum Çeşitleri 13) Hukukta Boşlukların Doldurulması; Boşluk Çeşitleri 14) Hukukun Geliştirilmesinde Kullanılan Diğer Yöntemler 15) Takdir Yetkisi, Hukuk Sistemleri; Anglo Amerikan Hukuku, İslam Hukuku, Kıta Avrupası Hukuku
HUK131 Roma Hukuku I 5
1) Genel Giriş; Roma Hukukunun Önem ve İşlevleri 2) Roma İmparatorluğu siyasal ve hukuki tarihine ilişkin dönemlern tanıtılması, tarihsel gelişimi içinde Roma İmparatorluğu 3) Hukuk kaynakları, Roma Hukuk biliminin günümüze kadar gelişimi 4) Hak, Kişi ve Ehliyet Kavramları 5) Hukuki Muamele ve Hukuki Muamele Benzeri İşlemler 6) Hak kazanımı ve kaybı, hakların korunması 7) Roma Yargılama Hukukuna Giriş ve Konunun Takdimi 8) Roma Yargılama Hukukunun Özellikleri 9) Özel Hukuka İlişkin Alanların İncelenmesi, Medeni Hukukun Doğuşu (a) Kişiler Hukuku (b) Aile Hukuku (familia) ve Statuslar 10) Borçlar Hukukuna Giriş ve temel kavramlar (a) Şart, Vade, Mükellefiyet (b) Ayni Akitler (Karz) (c) Ayni Akitler (Ariyet)
HUK141 Genel Kamu Hukuku I 4
1) Siyasi iktidar kavramı ve devletsiz toplumlar, bu anlamda devletin gerekliliğinin sorgulanması 2) Antik Yunan'da siyasi düşünce: Platon ve Aristoteles 3) Stoa düşüncesinin aşamaları: Antik Yunan ve Roma Stoası 4) Orta Çağ'da siyasi düşünce: Aziz Augustinus’tan Padovalı Marsilius’a Düşünsel Dönüşümler 5) Modern siyasi düşüncenin doğuşu: Machiavelli ve Bodin. Modernitenin Tanımlanması ve Günümüz Dünyasında Modernist Anlayışın Etkileri 6) Toplum Sözleşmesi teorisi: Hobbes, Locke ve Rousseau
LNG101 İngilizce I 3
Bu dersin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 80-100 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir. Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerekmektedir.
GEN131 Türk Dili I (Edebiyat, Toplum, İnsan I) 3
1) Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması 2) İletişim 3) Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisi. Konuşma ve yazı dili 4) Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi 5) Güncel metinler eşliğinde günümüz Türkçesinin sorunları. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımı ile ilgili sorunlar 6) Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması 7) Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları 8) Yazılı anlatım (Kompozisyon) 9) Yazılı anlatım çalışmaları, örnekler üzerinden incelemeler (Kompozisyon türleri) 10) Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor vb. bu türler ile ilgili uygulama çalışmaları 11) Anlatım bozuklukları. Dil yanlışları ile ilgili uygulamalar 12) Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları 13) Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe
2. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK102 Anayasa Hukuku II 6
1) Osmanlı'da Anayasacılık hareketleri 2) 1876 Anayasası ve 1921 Anayasası 3) 1924 Anayasası’nın hazırlanışı ve içeriği 4) 1961 Anayasasının hazırlanışı ve temel felsefesi 5) 1982 Anayasasının hazırlanışı ve temel felsefesi 6) 1982 Anayasasında temel hak ve hürriyetler rejimi 7) 1982 Anayasasında yasamanın oluşumu, görev ve yetkileri 8) 1982 Anayasasında yürütmenin oluşumu, görev ve yetkileri 9) 1982 Anayasasında Anayasa Mahkemesi 10) 1982 Anayasasında sosyal devlet, demokratik devlet, laik devlet 11) 1982 Anayasasında hukuk devleti
HUK112 Medeni Hukuk II (Aile Hukuku) 6
1) Nişanlanma (Kuruluş, geçerlilik, hükümler, sona erme) 2) Evlenme (a) Evlenme (Evlenme ehliyeti, Evlenme engelleri) (b) Evlenme ( Şekil şartları - Hükümsüzlüğü; Yokluk) (c) Evlenme ( Hükümsüzlüğü; Mutlak Butlan ve Nispi Butlan, Butlan Davaları) 3) Soybağının Hükümleri, Soybağının kurulması (tanıma yoluyla, babalığa hüküm yoluyla,evlat edinme yoluyla) 4) Evlenme (Butlanı gerektirmeyen eksiklikler)- Evliliğin Sona ermesi: Ölüm ve Gaiplik, 5) Boşanma; Boşanmanın özel sebepleri 6) Evliliğin Sona ermesi/Boşanma; (a) Boşanmanın özel sebepleri (b) Boşanmanın Genel sebepleri (c) Geniş Anlamda Aile İlişkileri: Yardım nafakası, Ev düzeni (Ev başkanlığı) (d) Evliliğin Sona ermesi/Boşanma Davası Hakkında Bilgiler, Dava sonunda verilecek ayrılık kararının sonuçları 7) Aile Malları, Vesayet (Giriş, Aile Vesayeti) 8) Evliliğin Genel Hükümleri (Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri, Giderlere Katılma, Meslek ve İş, Evlilikte temsil) Vesayet (Dar anlamda vesayeti gerektiren haller, Yetkili Mahkeme, Vasi atanması) 9) Evlilik Birliğinin Korunması Vesayet (Vesayetin Yürütümü, Vesayet Dairelerinin Görevleri) 10) Mal Rejimleri Vesayet (Vesayetin Sona Ermesi), Koruma Amaçlı Özgürlüğü Kısıtlanması 11) Mal Rejimleri Kayyımlık 12) Mal Rejimleri, Yasal Danışmanlık, Vesayet Organlarının Sorumluluğu
HUK122 İktisat 4
1) İktisat Biliminin Tanımı, İktisadi Faaliyetlerin Analizi - İktisadi Kavramlar İktisat Biliminin Tarihsel Gelişimi 2) Ekonomik Kavramlar - Talep ve Arz Kavramları, Arz ve Talep Esneklikleri Talep ve Arz Tahlilleri, Piyasa Dengesi ile Piyasa Şekilleri, Tam Rekabet Piyasaları Dengesi, Monopol Piyasaları Dengesi, Düopol Piyasaları Dengesi, Oligopol Piyasaları Dengesi, Monopollü Rekabet Piyasaları Dengesi 3)Faktör Piyasaları - Faktör Talebi - Faktör Arzı - Emeğin Geliri – Ücret, Sermayenin Geliri-Faiz - Toprağın Geliri-Rant - Girişimcinin Geliri - Kar - Gelir Dağılımı 4) Mikro-Makro iktisat ayrımı 5) Gayri Safi Milli hasıla, Milli Gelir, Enflasyon, Lorenz Eğrisi 6) Ekonomik Büyüme, Kalkınma, İşsizlik ve çeşitleri 7) Para arzı, Para talebi, Merkez bankaları 8) Mali sektör 9)Ekonomik Krizler ve Genel değerlendirme
HUK132 Roma Hukuku II 5
1) Ayni Akitler ( Vedia) 2) Ayni Akitler ( Rehin) 3) Sözlü Akitler (Stipulatio), Yazılı Akitler 4) Rızai Akitler (Alım satım) 5) Rızai Akitler (Locatio Conductio) 6) Rızai Akitler (Şirket, Vekalet) 7) İsimsiz Akitler Pactumlar, Akit benzerleri 8) Haksız fiiller ve haksız fiil benzerleri 9) Eşya Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar, Eşya ayırımları (res mancipi mal, res nec mancipi mal), Mülkiyet kavramının ortaya çıkışı 10) Mülkiyet, iktisabı(aslen, devren), mülkiyetin korunması 11) Zilyetlik kavramı, (usus, possessio) zilyetliğin iktisabı ve kaybı, zilyetliğin korunması İrtifaklar 12) Üst Hakkı ve Uzun Vadeli Kira 13) Rehin ve İpotek
HUK142 Genel Kamu Hukuku II 4
1) Büyük Düşünsel Dönüşüm, Batı Düşüncesinin Serüveni. (a) Reform (b) Rönesans (c) Aydınlanma. Luther’den Voltaire’e 18. Yüzyıl burjuva devrimleri ve ortaya koyduğu siyasi düşünce 2) Sanayi Devrimi ve siyasi düşüncedeki dönüşüm. 3) Sosyal hakların anayasalara girişi 4) İnsan Hakları İncelemeleri (a) Marksist siyasi düşünce ve Marksist insan hakları anlayışı (b) Liberal burjuva ve Marksist insan hakları anlayışlarının karşılaştırılması (c) Afrika kültür çevresinin insan hakları anlayışı (d) Asya kültür çevresinin insan hakları anlayışı (e) İslam kültür çevresinin insan hakları anlayışı 5) İnsan hakları kavramının uluslararasılaşması: köleliğin yasaklanması, azınlık hakları, ölüm cezası.
LNG102 İngilizce II 3
Bu dersin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanı sıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir. Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerekmektedir.
GEN132 Türk Dili II (Edebiyat, Toplum, İnsan II) 3
1) Yazılı anlatım türlerine giriş. Metin çözümlemesi (Şiir). 2) Metin çözümlemesi (Öykü) 3) Metin çözümlemesi (Bilgilendirici Metinler) 4) Okuma becerisi 5) Okuduğunu anlama stratejileri. 6) Dinleme becerisi ve dinleme türleri. 7) Dinlediğini anlama stratejileri. 8) Konuşma becerisi. 9) Konuşma bozuklukları 10) Ses ve nefes eğitimi 11) Beden dili 12) Hazırlıklı konuşmalarda dikkat edilmesi gereken kurallar. Vurgu, tonlama, teknik uygulamalar 13) Sözlü anlatım türleri (Konferans, sempozyum)
3. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 6
1) Borçlar Hukukunun Konusu, Temel Kavramları 2) Borçlar Hukukuna Hâkim Olan Prensipler, Borcun Kaynakları 3) Sözleşme Kavramı ve Türleri 4) Sözleşmenin Kurulması (İcap) 5) Sözleşmenin Kurulması (Kabul) 6) Sözleşmenin Geçerlilik Şartları (Hata) 7) Sözleşmenin Geçerlilik Şartları (Hile, İkrah ve İrade Sakatlıklarının Neticeleri)
HUK211 İdare Hukuku I 5
1) İdare Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar 2) İdare Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler ve Bu İlkelerin Anayasal Temelleri (hiyerarşi, idari vesayet, merkezden yönetim ve yerinden yönetim ilkeleri vs) 3) Türk İdari Teşkilatına Giriş ve Teşkilat Yapısı 4) Türk İdari Teşkilatı (Merkezden Yönetim Teşkilatı) 5) Türk İdari Teşkilatı (Yerinden Yönetim Teşkilatı-Mahalli İdareler) 6) Türk İdari Teşkilatı (Yerinden Yönetim Teşkilatı-Kamu Kurumları-Bağımsız İdari Otoriteler)
HUK221 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 6
1) Ceza Hukuku Kavramı ve Görevi 2) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerini Amacı 3) Suç Politikasının Temel İlkeleri 4) Ceza Hukukunun Kaynakları ve Türk Ceza Hukuku Reformu 5) Ceza Kanunun Güvence Fonksiyonu 6) Suç Öğretisi 7) Suçun Yapısal Unsurları
HUK231 Milletlerarası Hukuk I 5
1) Milletlerarası Hukukun Tanımı, Gelişimi ve Ayırt Edici Özellikleri 2) Milletlerarası Hukukun Dayanağını Açıklayan Teoriler 3) Milletlerarası Hukukun Kaynakları 4) Milletlerarası Hukukî İşlemler 5) Tek Taraflı Hukukî İşlemler: -Tanıma, Vazgeçme, Tebliğ ve Protesto, İki Taraflı Hukukî İşlemler:-Andlaşma ve Tanımı 6) Andlaşma Yapma Yetkisi Andlaşma Akdetme Usulü 7) Andlaşma Metninin Hazırlanması ve Tevsiki, Andlaşmanın Bağlayıcılık Kazanması ve Yürürlüğe Girişi
HUK241 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi I 3
1) Bilim, Bilimin Niteliği, Bilim Felsefe İlişkisi, Hukuk Felsefesi 2) Klasik Yunan Düşüncesinde Hukuk Felsefesi, Sofistler, Sokrates, Platon, Aristoteles, 3) Klasik Çağın Sona Ermesi, Epikuros, Kıbrıslı Zenon 4) Ortaçağ Felsefesi, Thomas Aquinas, Farabi 5) Rönesans Dönemi, Yeniçağ ve Sonrası, Toplumsal Sözleşmeciler Hobbes, Locke, Rousseau, Hume, Kant. 6) Tarihçi hukuk okulu, Von Savigny
HUK261 Hukuk Tarihi I 3
1) Genel hukuk tarihine bakış 2) Türk tarihinin ve Türk hukuk tarihinin dönemleri ve Türk hukuk tarihinin önemi. Türk hukuk tarihinde kaynak sorunu: Birinci derecede kaynaklar, ikinci derecede kaynaklar, üçüncü derecede kaynaklar, kaynakların değerlendirilmesi ve hukuksal durumu, İslamiyetten önce Türk hukuku: Hun Devleti ve bu devletin kamu ve özel hukuku hakkında bilgiler. Göktürk Devleti ve bu devletin kamu ve özel hukuku hakkında bilgiler, Türklerin İslamiyetten önce kabul etmiş oldukları dinler 3) Uygurlar ve hukukları, kamu ve özel hukuku 4) İslamiyetten sonra Türk hukuku, İslam hukuku, İslam hukukunun kaynakları, İslam hukukunda mezhepler 5) İslam kamu hukukuna giriş, İslam kamu hukuku, hilafet, cihad, zimmiler 6) İslam hukukunda vergiler: Zekat, ganimet, öşür, cizye, haraç 7) İslam ceza hukukuna giriş; Kısas, diyet, hadd, tazir. Adalet örgütü ve yargılama usulü
GEN121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (Türkiye'de Toplumsal Değişimi) 3
1) Avrupa’da Aydınlanma, Rönesans ve reform hareketleri, Fransız Devrimi 2) 1839 öncesi Osmanlı İmparatorluğu 3) 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanları 4) Namık Kemal ve Yeni Osmanlıcılık 5) Jön Türkler 6) II. Abdülhamit:1876 1. Meşrutiyet dönemi 7) 1908 ve 2. Meşrutiyet 8) İttihat ve Terakki 9) İttihat ve Terakki ve Türkçülük Kavramı 10) Sömürgeleşme Yarışı 11) Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı 12) Kurtuluş Savaşı 13) Cumhuriyetin ilanı ve inkılaplar
4. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK202 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 6
1) Sözleşmenin Geçerlilik Şartları (Muvazaa, Gabin, Şekil Şartı) 2) Sözleşmenin Hükümsüzlüğü, Sözleşmenin Yorumlanması ve Tamamlanması 3, Temsil Kavramı ve Yetkisiz Temsil 4) Borçların İfası, İfada Borçlunun Rolü, İfada Alacaklının Rolü 5)İfanın Konusu, Zamanı, Yeri, İki Tarafa Borç Yükleyen Akitlerde İfa 6) Alacaklı Yüzünden Borcun İfa Edilememesi ve Alacaklı Temerrüdü 7) Borçlu Temerrüdü
HUK212 İdare Hukuku II 5
1) Kamu Personel Hukuku (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer özel kanunlar uyarınca genel giriş/hâkim olan ilkeler vs 2) Kamu Personel Hukuku (657 sayılı kanun kapsamında ödevler/görevler/yasaklar/sorumluklar) 3) Kamu Personel Hukuku(Disiplin Hukuku ve Ceza Hukuku Bakımından Sorumluluklar) 4) İdarenin Mal Varlığı Rejimine Giriş/İdarenin Malların Hukuki Nitelikleri, Mal Varlığı ile İlgili Olarak Hâkim Olan İlkeler 5) İdarenin Mal Varlığı ile ilgili Olarak Bu Mallardan Yararlanma Biçimleri 6) İdarenin Mal Edinme Usulleri (Özellikle Kamulaştırma) 7) İdarenin Mal Edinme Usulleri ve Yargı Denetimi
HUK222 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 6
1) Suçun Yapısal Unsurları Maddi Unsurlar 2) Suçun Yapısal Unsurları Manevi Unsurlar 3) Suçun Yapısal Unsurları Hukuku Aykırılık Unsuru 4) Hukuka Uygunluk Nedenleri 5) Hukuka Uygunluk Nedenleri 6) Kusurluluk Kusur Teorileri 7) Kusurluluğu Kaldıran veya Etkileyen Nedenler
HUK232 Milletlerarası Hukuk II 5
1) Çekinceler 2) İç Hukukta Andlaşma Akdi, Türkiye Cumhuriyeti Uygulamasında Andlaşmaların Akdi 3) Andlaşmaların Hukukî Geçerlilik Koşulları 4) Andlaşmaların Üçüncü Devletler Üzerindeki Etkileri, En Çok Gözetilen Ulus Kaydı 5) Andlaşmaların Yorumlanması, Andlaşmaların Sona Ermesi 6) Andlaşmaların Sona Ermesi 7) Milletlerarası Hukuk ve İç Hukuk Kaynakları Arasındaki İlişkiler (Kaynaklararası İlişkiler)
HUK242 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi II 3
1) Anglo-sakson yaklaşımı 2) Hegel-Marksizm 3) Austin-Kelsen 4) Doğal Hukukun Rönesansı 5) Hukuksal realizm 6) Hart, Dworkin, Rawls, Nozick
HUK262 Hukuk Tarihi II 3
1) Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devletinin kamu hukuku örgütünün kökenleri: Abbasi, Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Devletlerinin örgütleri. 2) Osmanlı Devletinin kamu hukuku ve örgütü, kaynaklar. Osmanlı Devletinin unsurları: ülke, egemenlik, nüfus. Askeri sınıf ve reaya. Osmanlı Devletinin merkez örgütü, Padişah, sadrazam, şeyhülislam, kazaskerler ve yargı örgütü 3) Defterdarlar ve maliye örgütü, merkezdeki askeri örgüt, kaptan paşa ve beylerbeyi 4) Divan-ı Hümayun ve diğer divanlar 5) Devlet örgütünün temeli olarak dirlik sistemi, dirlik sisteminin hukuksal ve ekonomik niteliği, dirlik sisteminin işleyişi ve çeşitleri. 6) Osmanlı Devleti’nin taşra yönetim örgütü, yönetsel bölünme ve yöneticiler, eyaletin genel yönetimi, özel biçimde yönetilen eyaletler ve başka yönetim rejimleri. 7) Kentlerdeki hukuksal düzen, eğitim sistemi ve zimmi toplulukların örgütleri 8) Tanzimat’ın ilanından sonra Türk hukukunun gelişmesi: Avrupa hukukunun gelişmesi, Tanzimat’tan sonra Türk hukuku. Tanzimat hareketinin kökenleri, Tanzimat ve Islahat Fermanları. Tanzimat Dönemi kamu hukuku, özel hukuk, yargı, taşra ve eğitim örgütü alanındaki gelişmeler
GEN122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (Türkiye'de Toplumsal Değişim II) 3
1) Türkiye Demokrasi Tarihi Üzerine Genel Görüş 2) Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform Hareketi 3) Cumhuriyet’in Kuruluşu ve Gelişmesi 4) Ekonomik ve Toplumsal Değişmeler 5) Toplumsal Sınıflar ve Savaş Yıllarının Gelişmeleri. 6) Hürriyetin İlk Belirtileri ve Muhalif Partilerin Kuruluşu 7) İktidar ve Muhalif Partileri İçinde Anlaşmazlıklar , iktidar mücadelesi, milliyetçilik, ırkçılık ve Pan-Türkçülük 8) Devletçilik ve İktisadi Gelişme 9) Halkçılık ve Sosyal Sınıflar , devrimcilik, batılaşma ve davranış değişmeleri. 10) Komunizm ve etkileri 11) Siyasal rejim ve siyasal partiler: 1960’a kadar Türkiye’de başlıca siyasi partiler 12) 1960-1980 arası siyasi partiler (1960 ve 1980 askeri darbeler) 13) 1980-2020 arası siyasi partiler
5. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK301 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I 4
1) Borçlar Kanunu ve diğer mevzuatta sözleşme tiplerinin düzenlenme şekli 2) Borçlar Kanunu ve diğer mevzuatta sözleşme tiplerinin düzenlenme şekli 3) Genel olarak satım sözleşmesi 4) Taşınır ve taşınmaz satımı 5) Satım sözleşmesinde tarafların borçları 6) Satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül ve zapta karşı tekeffül borcu 7) Satım sözleşmesinde temerrüd 8) Satış sözleşmesinin türleri ve mülkiyeti devir borcu doğuran diğer sözleşmeler 9) Kira sözleşmesi ve kurulması 10) Kira sözleşmesinde tarafların borçları 11) Kira sözleşmesinde tarafların borçları 12) Kira sözleşmesinin sona ermesi 13) Ariyet Sözleşmesi 14) Karz Sözleşmesi
HUK311 Ticaret Hukuku I 5
1) Ticari İşletme Hukukuna Giriş-Ticari İşler-Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar, Ticari İşletme-Ticari İşletmenin Devri ve Rehni 2) Tacir-Tacir Sıfatının Hüküm ve Sonuçları, Ticaret Sicili-Ticaret Unvanı-İşletme Adı Marka- Haksız Rekabet, Ticari Defterler-Cari Hesap 3) Tacir Yardımcıları 4) Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak-Defiler-Zıya ve İptal 5) Kambiyo Senetlerine İlişkin Genel Bilgiler 6) Poliçe-Şekil Şartları-İşleyişi-Zamanaşımı-Karşılığın Devri-Sebepsiz Zenginleşme 7) Bono-Şekil Şartları-İşleyişi-Hatır Bonosu-Açık Bono, Bononun Devri-Ciro-Aval-Ödeme-Ödememe Halinde Müracaat Hakkı 8) Çek-Şekil Şartları-Devri ve Ödenmesi-Ödenmemesi ve Sonuçları-Özel Çek Türleri
HUK321 Medeni Usul Hukuku I 4
1) Medeni Usul Hukuku’nun amacı ve yargı örgütü, Hâkimler ve Hâkimlerin Hukuki Sorumluluğu, Nizasız Kaza, Mahkemelerin Görevi, Mahkemelerin Yetkisi 2) Davada Taraflar, Dava ortaklığı, Davada Vekâlet, Üçüncü şahsın Yargılamaya Katılması, asli ve fer’i müdahale 3) Usuli İşlemler, Medeni Usul Hukukunda Yargılamaya İlişkin İlkeler 4) Dava Şartları, Dava ve Dava Çeşitleri, Davanın açılması 5) Davalının Savunmaları, Islah, Dava konunun Temliki, tahkikat 6) İspat ve Deliler, İhtiyati Tedbirler 7) Yargılama Giderleri, Tarafların yargılamaya son veren Usuli işlemleri 8) Tahkikatın Sona ermesi ve Hüküm
HUK331 Eşya Hukuku I 4
1) Giriş, Eşya hukukunun konusu, ayni haklar 2) Zilyetlik kavramı, zilyetliğe tabi şeyler, zilyetliğin çeşitleri 3) Zilyetliğin kazanılması ve kaybı, Zilyetliğin korunması, Zilyetliğin fonksiyonları 4) Taşınır davası 5) Zilyetliğin geri verilmesi: Haksız zilyedin iade yükümü. 6) Tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicilinin aleniyeti, kadastro, siciller, tescil, tescilin hükmü, tescile güvenin korunması 7) Yolsuz tescil, yolsuz tescilin düzeltilmesi, devletin sorumluluğu 8) Şerhler, Beyanlar ve hükümleri
HUK341 İdari Yargılama Hukuku 4
1) İdari Yargının Ortaya Çıkış Nedenleri ve Türkiye’de İdari Yargının Tarihçesi İdari Yargı Örgütünün Tanıtılması (Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İlk Derece Mahkemeleri ve Diğerleri) 2) Genel olarak dava dilekçesi/İdari Yargıda Dilekçenin İncelenmesi; Genel olarak dava dilekçesi/İdari Yargıda Dilekçenin İncelenmesi; İdari Yargıda Süre/Başvuru(üst makamlara başvuru vb.); Hak/Menfaat İhlali Kavramları ve İçtihatlar Işığında Tartışılması; İdari Dava Türlerinden İptal Davası-Esasa,/Usule İlişkin Şartlar; İdari Dava Türlerinden Tam Yargı Davası-Esasa/Usule İlişkin Şartlar; Yürütmenin Durdurulması ve Koşulları; Bağlantılı Davalar 3) İdari Yargıda Yargılama Usulü 4) Olağan Kanun Yolları(Temyiz/İtiraz/Karar Düzeltme için başvurulacak mahekem ve diğer ayrımlar ) Olağanüstü Kanun Yolları
HUK391 Ceza Hukuku Özel Hükümler I 3
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders
6. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK302 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II 4
1) İstisna sözleşmesi ve kurulması, İstisna sözleşmesinde tarafların borçları, İstisna sözleşmesinde tarafların borçları, İstisna sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül borcu, İstisna sözleşmesinde temerrüt 2) Vekâlet sözleşmesi, kurulması, Vekâlet sözleşmesinde tarafların borçları, Vekâlet sözleşmesinde tarafların borçları 3) Kefalet Sözleşmesi ve Çeşitleri, Kefalet sözleşmesinde kefil ile alacaklı ve asıl borçlu arasındaki ilişki, Kefalet sözleşmesinin sona ermesi 4) Atipik Sözleşmeler
HUK312 Ticaret Hukuku II 5
1) Ortaklık kavramı-unsurları, Adi Ortaklık 2) Ticaret Ortaklıklarına İlişkin Genel Hükümler 3) Ticaret Ortaklıklarında Birleşme ve Tür Değiştirme 4) Kollektif Ortaklıklar 5) Komandit Ortaklıklar 6) Anonim Ortaklıklar-Giriş-Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Anonim Ortaklıkta Denetçiler, Anonim Ortaklık Genel Kurulu-Genel Kurul Toplantıları-Genel Kurulun İşleyişi-Genel Kurul Kararları ve Geçersizlik Halleri, Anonim Ortaklıkta Pay Kavramı, Anonim Ortaklık Pay Sahibinin Hak ve Borçları, Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşme Değişiklikleri, Anonim Ortaklığın Sona Ermesi ve Tasfiye 7) Limited Ortaklıklar
HUK322 Medeni Usul Hukuku II 4
1) Kanun Yolları Kavram ve Çeşitleri 2) 5236 Sayılı Kanun ile HUMK’ta yapılan değişiklikten önceki mevzuat çerçevesinde temyiz 3) Temyize Müracaatın Şartları, Temyiz Sebepleri, Yargıtayın bozma kararı ve bu karar üzerine yapılacak olan işlemler, Karar Düzeltme 4) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’da değişiklik yapan 5236 sayılı kanun çerçevesinde Kanun Yolları 5) İstinaf ve istinafın gerekçelendirilmesi ve istinaf sebepleri, Temyiz 6) Kesin Hüküm 7) Yargılamanın Yenilenmesi, Tavzih, Tahkim
HUK332 Eşya Hukuku II 4
1) Genel olarak mülkiyet: Konusu, kapsamı ve çeşitleri 2) Taşınmaz mülkiyetinin konusu, kazanılması, Taşınmaz mülkiyetinin kaybı ve kapsamı, Taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları, Taşınmaz malikinin sorumluluğu, Kat mülkiyeti 3) Taşınır mülkiyeti 4) Genel olarak sınırlı ayni haklar ve irtifak hakları, eşyaya bağlı irtifaklar, Kişisel irtifaklar ve taşınmaz yükü 5) Genel olarak taşınmaz rehni, İpotek, Taşınır rehni
HUK342 İnsan Hakları Hukuku 4
1) Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, Bölgesel Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması, İnsan Hakları Hukukunda Denetim Sistemleri 2) Hakkın Unsurları, Hakların Kayıtlanması Rejimi, Vaka analizi metodu 3) Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı, Adil Yargılanma Hakkı, Özel Yaşam ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Düşünce, İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü, Çevre Hakkı, Sosyal Hakların Dolaylı Korunması, Mülkiyet Hakkı
HUK392 Ceza Hukuku Özel Hükümler II 3
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders
7. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK401 İcra ve İflas Hukuku I 4
1) Cebri hukukuna giriş, İcra hukukuna hakim olan ilkeler, kaynaklar, cebri icranın konusu, takibin tarafları, taraf ve takip ehliyeti, takip arkadaşlığı. Takip sistemleri, takip türleri, takip türünün belirlenmesi, İcra teşkilatı, Şikâyet Prosedürü, Takip prosedürünün genel esasları,takip hukukunda süreler, tebligat., Takip talebi, ödeme emri, itiraz prosedürü, itirazın kaldırılması ve itirazın iptali, Borçtan Kurtulma Davası 2) Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Takibin taliki ve Takibin İptali. 3) Haciz yoluyla takip, Haciz ve Haczin kapsamı, Mahcuz Mala İstihkak Davası, Hacze İştirak.
HUK411 Deniz Ticaret Hukuku 4
1) Deniz Ticareti Hukukuna Giriş 2) Gemi, Gemi Mülkiyeti ve Gemi İpoteği 3) Donatan ve Donatanın Sorumluluğu 4) Uluslararası Deniz Hukukunda Donatanın Sınırlı Sorumluluğu 5) Donatma İştiraki 6) Kaptan 7) Navlun Sözleşmesi (Tarafları- İlgileri- Türleri), Navlun Sözleşmesinin İfası 8) Konişmento 9) Taşıyanın Sorumluluğu, Taşıyanın Hakları 10) Navlun Sözleşmesinin Sona Ermesi 11) Deniz Kazaları (Müşterek Avarya- Çatma- Kurtarma ve Yardım)-Gemi Alacaklısı Hakkı ve Deniz Takip Hukuku
HUK421 Milletlerarası Özel Hukuk I 5
1) Türk vatandaşlık hukukuna hakim temel ilkeler ve TVK’ya hakim prensipler 2) Türk vatandaşlığının kazanılması (a) Türk vatandaşlığının doğum yolu ile kazanılması (b) Türk vatandaşlığının evlenme yolu ile ve evlat edinme yolu ile kazanılması (c) Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kazanılması (d) Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması 3) Türk vatandaşlığının kaybının sonuçlarına genel bakış (a) Türk vatandaşlığının ilgilinin kendi isteği ile kaybı (b) Türk vatandaşlığının yetkili makam kararı ile kaybı 4) Türk yabancılar hukukuna hâkim temel ilkeler 5) Yabancı Sermaye Yatırımları, Yabancıların Türkiyeye girişleri ve seyahat hakları, Yabancıların Sınırdışı Edilmesi ve Suçluların İadesi, Yabancıların Türkiyede çalışma hakkı, Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal Edinmeleri
HUK431 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I 4
1) İş Hukukunun konusu ve nitelikleri, İş Hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler, İş Hukukunun kaynakları, İş Hukukunun temel kavramları (işçi, işveren, işveren vekili, alt işveren, işyeri), İş Kanununun kapsamı 2) İş Sözleşmesi (tanımı, unsurları, hukuki niteliği, türleri), İş sözleşmesinin yapılması (Tarafların ehliyeti, sözleşme serbestisinin sınırlanması), İş sözleşmesinden doğan borçlar (İşçinin ve İşverenin karşılıklı borçları), İş sözleşmesinin sona ermesi (sözleşmeyi bildirimsiz sona erdiren durumlar, iş sözleşmesinin süreli fesih yoluyla sona erdirilmesi, iş güvencesi, haklı nedenle derhal fesih) 3) Çalışma koşullarında esaslı değişiklik kavramı ve değişiklik feshi 4) İşçi ve işveren kuruluşları kavramı ve unsurları, sendika özgürlüğü ve hakkı (bireysel sendika özgürlüğü, kolektif sendika özgürlüğü, sendika özgürlüğünün korunması) 5) İşkoluna göre sendikalaşma ilkesi, kuruluş türleri ve kurulma koşulları, kuruculuk koşulları, kurucu sayısı, kuruluş işlemleri, İşçi ve işveren kuruluşlarına üyelik, İşçi ve işveren kuruluşlarının işleyişi (Organları, gelir ve giderleri), İşçi ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri, yasak faaliyetleri, denetimi, faaliyetlerinin durdurulması, sona ermesi 6) Toplu iş sözleşmesi hakkı ve özerkliği, tanımı, muhtevası, hukuki niteliği, Toplu iş sözleşmesinin yapılması (kapsamı ve düzeyi, ehliyeti ve yetkisi, yetki tespiti ve itirazı, toplu görüşmeye çağrı ve toplu görüşme, imzalanması ve şekli) Toplu iş uyuşmazlıkları hakkında genel bilgiler, arabuluculuk, Toplu hak uyuşmazlıkları ve mahkemeye başvurma, özel hakeme başvurma 7) Grev ve lokavt( grev-lokavt kararları ve uygulanması, sonuçları, sona ermesi), Grev-lokavt yasakları ve erteleme, Kanundışı grev ve lokavt
HUK441 Ceza Muhakemesi Hukuku I 4
1) Ceza Muhakemesi Hukukunun Tanımı, Tarihçesi, Kaynakları, Ceza Muhakemesi Kurallarının Yorumu, Yürüyüşü ve Şartları, Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesinin İlkeleri 2) Ceza Muhakemesi Teşkilatı 3) Ceza muhakemesine katılan kişiler/ceza muhakemesinin süjeleri, Ceza muhakemesi işlemleri, Ceza muhakemesinde ispat, Koruma tedbirleri, Ceza muhakemesinin yürüyüşü, Denetim muhakemeleri 4) Muhakeme masrafları muhakemesi, müsadere muhakemesi, infaz muhakemesi ve yasak hakların geri verilmesi muhakemesi 5) Özel ceza muhakemeleri, Emniyet tedbirleri muhakemesi, Ceza hâkiminin hukuki sorumluluğu
HUK451 Miras Hukuku 5
1) Miras hukukunun konusu ve niteliği, Miras hukukunun temel kavramları 2) Yasal ve atanmış mirasçılık 3) Mirasçı atama ve mal vasiyeti 4) Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar 5) Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar 6) Ölüme Bağlı tasarruf yapmak ehliyeti ve vasiyet serbestisi 7) Tasarruf oranı ve saklı pay, Tenkis, Denkleştirme 8) Mirasın Kazanılması, Miras Ortaklığı, Mirasın Paylaştırılması
Seçmeli Ders 2
Genel Seçmeli Ders
Seçmeli Ders 2
Genel Seçmeli Ders
8. Dönem
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK402 İcra ve İflas Hukuku II 4
1) Genel Olarak Paraya Çevirme, Menkullerin ve Gayrimenkullerin Paraya Çevrilmesi, Paraların Paylaştırılması ve Aciz Vesikası 2) Kambiyo Senetlerinin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip 3) Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takip 4) İlamların İcrası ve İhtiyati Haciz 5) İflas Hukuku, iflas ve iflasın ertelenmesi, konkordato
HUK412 Sigorta Hukuku 4
1) Sigorta Hukukuna Giriş- Sigorta Müesseseleri Hukuku (AB Yönergeleri ile Karşılaştırmalı Olarak) 2) Sigortacılık Yapan Müesseseler, Sigorta Şirketlerinin Kontrolü 3) Sigorta Sözleşmesi Tarifi, Akdi, Nevileri ve Tabi Olduğu Hükümler, Sigorta Sözleşmelerinin Tasnifi - Sigorta Sözleşmesinde İlgililer, Sigorta Sözleşmesinde Süreler Sigorta Sözleşmesinin Hükümleri, Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri (Prim Ödeme Borcu), 4) Sigorta Ettirenin Görevleri 5) Sigortacının Riziko Taşıma Borcu 6) Sigorta Himayesinin Sınırları, Sigorta Himayesini Sınırlayan Unsurların Ortaya Çıkardığı Sigorta Hukuku Kavramları, Sigortacının Ödemesi 7) Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi-Sigortacının Halefiyeti
HUK422 Milletlerarası Özel Hukuk II 5
1) Milletlerarası Özel Hukuk hakkaniyeti, atıf, vasıflandırma, önmesele, Milletlerarası Özel Hukukta kamu düzeni, yabancı hukukun tatbiki, Milletlerarası Özel Hukukta şekil ve zamanaşımı 2) Şahsın hukuku ve aile hukuku meseleleri, miras hukuku ve eşya hukuku meseleleri, Akdi ilişkilere ait meseleler 3) Özel akit türleri bakımından uygulanacak hukuk 4) Haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme 5) Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi 6) Yargı bağışıklığı 7) Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi 8) Milletlerarası Tahkim, yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 9) Teminat, Tebligat, İstinabe
HUK432 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II 4
1) Sosyal güvenlik kavramı ( Tanımı, amaçları, yöntemleri) 2) Türk Sosyal Güvenlik Sistemi (Sistemin ana özellikleri, sosyal güvenliğin hukuk sistemimizdeki yeri, diğer hukuk dallarıyla olan ilişkileri) 3) Sosyal sigortaları biçimlendiren temel ilkeler - Sosyal sigortaların özellikleri, Sosyal sigortaların finansmanı ve primler, İşveren yükümlülükleri 4) Sosyal sigortaların kapsamı ve isteğe bağlı sigortalılık, Sosyal sigorta türleri itibariyle kısa vadeli sigorta kolları( İş kazası ve meslek hastalığı sigortası, hastalık sigortası, analık sigortası), Sosyal sigorta türleri itibariyle uzun vadeli sigorta kolları( Maluliyet sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası), İşsizlik sigortası ( Tanımı, kapsamı, finansmanı, yararlanma koşulları, yardımları) 5) Hizmetlerin Birleştirilmesi (Farklı sigortalılık hallerinde geçen hizmetlerin birleştirilmesi), Sosyal Güvenlik Sözleşmelerine göre yabancı ülkelerde geçen hizmetlerin birleştirilmesi, Hizmetlerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesi (Yurt İçi Hizmet Borçlanması), Yurt Dışı Hizmet Borçlanması
HUK442 Ceza Muhakemesi Hukuku II 4
1) Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü 2) Ceza Muhakemesinde İspat (genel olarak) 3) Tanık beyanları, İkrar, Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları, Yazılı Açıklamalar, Sorgu ve İfade alma, Keşif 4) Delillerin Muhafazası ve Değerlendirilmesi, Delil Yasakları 5) Temyiz, İtiraz, Kanun Yararına Bozma - Olağanüstü İtiraz, Yargılamanın Yenilenmesi, Yargılamanın Tekrarlanması
HUK452 Avrupa Birliği Hukuku 5
1) Avrupa Birliğinin Bütünleşme Süreci 2) Avrupa Birliğini Oluşturan Kurumlar, Kurumların Yetki Ve Görevleri, İşleyişi ve Birbirleri İle İlişkileri, Kurumsal Yapının İncelenmesi, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi, Komisyon, Avrupa Toplulukları Mahkemesi, Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin Baktığı Davalar 3) Topluluk Hukuku, Topluluk Hukukunun Kaynakları, Topluluk Hukuku Uyarınca Açılabilecek Dava Tipleri 4) Hukuki Yetkilerin Üye Ülkeler İle Topluluk Arasında Paylaşımını Belirleyen İlkeler, Toplulukta Hukuk Koyma Sistemi ve Topluluk Hukukunun Temel Doktrinleri 5) Ortak Pazarda Malların, Emeğin ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı İle Yerleşme Serbestîsi
Seçmeli Ders 2
Genel Seçmeli Ders
Seçmeli Ders 2
Genel Seçmeli Ders
Seçmeli Dersler
DERS KODU DERS ADI ECTS
HUK351 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku I 3
1) Kamu maliyesine ilişkin genel kavramlar ve temel ilkeler, Kamu maliyesinin hukuk düzeni içerisindeki yeri, Kamu maliyesinin kaynakları 2) Kamu gelirleri, Bütçe-I (Temel ilkeler ve uygulaması), Bütçe-II (Denetimi) 3) Kamu alacaklarının haciz yoluyla takip ve tahsili, Kamu alacaklarının iflas yoluyla takibi ve konkordato, Kamu alacaklarının cebren tahsilinde yasaklar ve cezalar, Kamu alacaklarının cebren tahsilinde teminat, Kamu alacaklarının cebren tahsilinde ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk, Kamu alacaklarının cebren tahsilinde diğer koruma önlemleri 4) Türk vergi sistemi: Değerleme esasları
HUK352 Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku II 3
1) Türk vergi sistemi: Sermayenin amortismanı, Katma değer vergisi uygulamaları, Özel tüketim vergisi uygulamaları, Banka ve sigorta muameleleri vergisi uygulamaları, Motorlu taşıtlar vergisi uygulamaları, Emlak vergisi uygulamaları, Veraset ve intikal vergisi uygulamaları, Damga vergisi uygulamaları, Harçlar uygulamaları 2) Kamu harcamalarının gerçekleştirilmesi: Açık ihale usulü, Kamu harcamaları: Diğer ihale usulleri, Kamu İhale Kurumu, İhale sürecindeki uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesi, İhale sürecindeki uyuşmazlıkların yargısal denetimi
HUK361 Tüketici Hukuku 3
Tüketici Hukuku
HUK362 Taşıma Hukuku 3
Taşıma Hukuku
HUK371 Medya Hukuku 3
Medya Hukuku
HUK372 Fikri Mülkiyet Hukuku 3
Fikri Mülkiyet Hukuku
HUK381 Şirketler Hukuku 3
Şirketler Hukuku
HUK382 Banka Hukuku 3
Banka Hukuku
HUK461 Spor Hukuku 2
Spor Hukuku
HUK462 Sermaye Piyasası Hukuku 2
Sermaye Piyasası Hukuku
HUK471 Bilişim Hukuku 2
Bilişim Hukuku
HUK472 Rekabet Hukuku 2
Rekabet Hukuku
HUK481 Siber Haklar 2
Siber haklar
HUK482 Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku 2
Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku
HUK491 Teminat Hukuku 2
Teminat Hukuku
HUK492 Uluslararası Yatırım Hukuku 2
Uluslararası Yatırım Hukuku
HUK493 Hukuk Simülasyonu I 2
Hukuk Simülasyonu I
HUK494 Hukuk Simülasyonu II 2
Hukuk Simülasyonu II
ENG403 Hukuk İngilizcesi I 2
Hukuk İngilizcesi I
ENG404 Hukuk İngilizcesi II 2
Hukuk İngilizcesi II

Akademik Kadro

Prof. Dr. Cemal Bali Akal

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Kadriye Bakırcı

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Köksal Bayraktar

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. EBRU CEYLAN

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Mustafa Erkan

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Hasan Köni

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Muhammed Eyyüp Sallabaş

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Orhan Şener

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Pervin Somer

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. İsmail Sadi UZUNOĞLU

Detaylı Özgeçmiş
Prof. Dr. Ahmet Yayla

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. Barış BAHÇECİ

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. Hasan Cicioğlu

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. HAKKI HAKAN ERKİNER

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. Ümit Orhan

Detaylı Özgeçmiş
Doç. Dr. Dilşad Çiğdem Sever

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Yeşim Aker

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Yunus Alhan

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Ahmet Ömer Bayraktar

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Pelin Çavdar

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Gül Doğan

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Başak Görgeç

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Melih Işık

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Engin Keskin

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Batu Kınıkoğlu

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Ömer Kocaman

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Sibel Kumbasar Bayraktar

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Faruk Barış Mutlay

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Yakup Oruç

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Tamer Pekdinçer

Detaylı Özgeçmiş
Dr. Gülfem Saydan Sanver

Detaylı Özgeçmiş
Dr. İlknur Uluğ Cicim

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Ceyda Cimilli Akaydın

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Yeliz Hacıosmanoğlu

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Yalçın Özge Okat

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Mustafa Cem Pehlivan

Detaylı Özgeçmiş
Öğretim Görevlisi Volkan Ünal

Detaylı Özgeçmiş

Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim kurumlarının örgün, uzaktan veya açık öğretim programlarının herhangi birinden mezun olanlar, halen bu programlarda öğrenimlerine devam eden öğrenciler ve/veya bu programlara kabul edilerek kayıt yaptırmış olanlar Netkent’e sınavsız kayıt yaptırabilir.

Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olmak için senato tarafından kabul edilmiş 240 AKTS kredisine karşılık gelen lisans ders planında bulunan tüm derslerin en az 2,00/4,00 Genel Not Ortalaması ile başarılması gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri
1-) Hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihi gelişim sürecini bilme
2-) Hukukun temel ilkelerini, hukuk metodolojisini, hukuk teorilerini yorum yöntemlerini kavrama, ayırt etme, karşılaştırma, analiz etme ve uygulama
3-) Hukuki terimlere ve Türk hukuk mevzuatına hâkim olup hukuksal bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve bu kaynakları kullanmayı bilme, güncel mevzuat değişikliklerini, doktrindeki görüşleri ve yargı kararlarını takip etme ve değerlendirme
4-) Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme, onlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme
5-) Toplumsal ve bilimsel değerler ile evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet, hakkaniyet ve etik anlayışı içselleştirme
6-) Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme, insan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme
7-) Belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, topluluk önünde kendini ifade edebilme kabiliyetini kazanma
8-) Sosyal sorumluluk bilincinde bir birey olarak, hukukla ilgili proje ve çeşitli etkinliklere katılma, karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9-) Hukuk alanıyla ilgili olarak disiplinler arası bir bakış açısı kazanıp takım çalışması yapabilme becerisi kazanma
10-) Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirmek ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma ve yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilme
11-) Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme
12-) Hukuk alanında hayat boyu öğrenmenin ve kendini yenilemenin gerekliliğine ilişkin bilince sahip olarak girişimcilik ruhu ve açık fikirli düşünebilme becerisi gösterebilme
13-) Toplumdaki bireylerin daha yüksek bir hukuk bilincine erişebilmesi için her fırsatta bilgisini paylaşma
14-) Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, adalet, yargı bağımsızlığı, eşitlik gibi temel ilkeleri özümsemiş, hukukun evrensel ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak mesleği icra etme becerisine sahip olma